Metody oceny inwestycji kapitałowych.

 

 

W rachunku efektywności inwestycji stosuje się dwie grupy metod:

metody proste (statyczne)

metody złożone (dynamiczne) zwane dyskontowymi.

 

Spośród metod statycznych najczęściej stosowane są:

metoda okresu zwrotu

metoda prostej stopy zwrotu

metoda księgowej stopy...

Proces budżetowania – budżety operacyjne i kapitałowe.

 

Budżet jest planem zamienionym w kategorie ilościowe. Najczęściej używanymi w tym przypadku kategoriami ilościowymi są: „wolumen” i „pieniądz”. Wolumen określa poziom działalności na podstawie, którego można szacować kwotowo zasoby fizyczne potrzebne do zrealizowania danego wolumenu działalności...

Model wyceny aktywów kapitałowych – CAPM

 

Przedsiębiorstwo inwestując pieniądze w różne projekty ponosi pewne ryzyko. W zamian otrzymując zwrot w postaci generowanych wpływów gotówkowych. Przedsiębiorstwo dąży do minimalizacji ryzyka, niekiedy jednak jest w stanie zaakceptować je w zamian za wyższą stopę zwrotności. Aby zminimalizować...

Rynek i jego rodzaje

Ze względu na zasięg: · Rynki lokalne · Rynki regionalne · Rynki krajowe · Rynki międzynarodowe 3.

Metody równoważenia bilansu - nadwyżka kapitałowa

 

Jak już wspomnieliśmy bilans płatniczy musi być zrównoważony. W przypadku Polski jego deficytową cześć (którą stanowią zazwyczaj obroty bieżące) pokrywa wysoka nadwyżka kapitałowa. Składają się na nią inwestycje zagraniczne w prywatyzowane zakłady i budowę nowych oraz zakupy polskich papierów...

Segmentacja rynku

Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami mogą się różnić w swoich wymaganiach, sile nabywczej, geograficznej lokalizacji , w preferencjach zakupu.

Kryteria segmentacji na różnych rynkach

 

Istnieją dwie podstawowe zasady dokonywania segmentacji: metody segmentacji różnią się w zależności od rodzaju oferowanego produktu oraz dokonanie procesu segmentacji jest procesem ciągłym, wymagającym stałego badania cech konsumentów i różnic między nimi oraz dostosowania programu działania do tych...

Rynek jako podstawa działań przedsiębiorstwa

W porownaniu z rynkiem konsumentów, rynek przedsiębiorstw składa się z mniejszej ilości większych , bardziej skoncentrowanych geograficznie nabywców, rynek ten charakteryzuje wtórny, stosunkowo nieelastyczny i zmienny popyt, zakupy dokonywane są w bardziej profesjonalny sposób oraz wpływa na nie więcej czynników.

Strategie wejścia na nowe rynki

 Strategia wklęsła Przedsiębiorstwo wchodzi na rynki powoli, nasilając działania w końcowym okresie zbliżania się do celu (właściwa w sytuacji braku odpowiednich zasobów i / lub występowania dużego ryzyka).

POPYT NA RYNKU TOWARÓW I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

 

Charakter popytu na towary przemysłowe stawia niepowtarzalne wyzwania – a także możliwości – przed menadżerem marketingu.

>

PROMOCJA JAKO PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKIEM

Komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem ma pozytywny wpływ na działania rynkowe. Schemat procesu komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem składa się z kilku ogniw.

Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

Zanim przedsiębiorstwo zaistnieje na rynku międzynarodowym, czyli zacznie funkcjonować w warunkach globalizacji rynkowej, musi podjąć szereg decyzji, które determinują jego powodzenie lub porażkę w nowych realiach rynkowych.

Wybór rynku docelowego

Specjalizacja rynkowa – w przypadku tym firma koncentruje się na obsługiwaniu wielu potrzeb określonej grupy klientów.

Polski rynek piwa

Tym samym udziały rynkowe Carlsberg Okocim SA zmniejszyły się z 16,2% na koniec roku 2000 do 15% na koniec ubiegłego roku. Udziały rynkowe Brau Union Polska Sp.

Perspektywy Rozwoju rynku piwa

 

Rozwijająca się dynamicznie branża piwowarska ma jeden z najwyższych wskaźników rentowności w całym przemyśle spożywczym. Kondycja finansowa największych krajowych producentów jest generalnie dobra. Wyniki branży w 2000 r. nie budzą jednak szczególnego zachwytu analityków. Po 10 miesiącach zysk...

Strategie wejścia na rynki zagraniczne

  Z punktu widzenia sposobu ekspansji na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo może realizować strategię koncentracji rynkowej, która polega na powolnym i systematycznym zwiększaniu liczby rynków na których przedsiębiorstwo prowadzi działania marketingowe lub strategię dywersyfikacji rynkowej, w której przedsiębiorstwo wchodzi początkowo jednocześnie na wiele rynków a w miarę upływu czasu eliminuje z rynków mniej ...

Badania rynku

 

Badania rynku – to oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji. Badania rynku to analiza rynku i prognozy rynku.

Jakie segmenty rynku wyodrębnił browar Miller ?

 

Browar Millera wyodrębnił pięć segmentów rynku, do których odpowiednio dostosował produkt i promocję :

robotnicy, tzw. niebieskie kołnierzyki – w szczególności skierowane do motocyklistów,

kowbojów rodeo i wiertniczych ropy naftowej; zastosował tu zmienne tj. zawód, wykształcenie...

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001

Istniejący w gospodarce centralnie planowanej rynek pracy pracobiorcy charakteryzujący się niedoborem siły roboczej oraz nadwyżką popytu na pracę przekształcił się w rynek pracodawcy z nadwyżkami podaży pracy oraz z jawnym bezrobociem.

Równowaga na rynku pracy

ekonomiści z niższym uposażeniem preferują spokój i bezpieczeństwo swojej pracy i dlatego nie opuszczają miejsc swojej pracy i nie przekształcają się w strażaków z wyższym uposażeniem- wówczas nie nastąpią żadne przemieszczenia między dwoma rynkami pracy.