Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia zbierania

Jest stosowana gdy produkt lub działalność jest dobrze dostosowany do misji i celów przedsiębiorstwa, lecz nie ma ono możliwości realizacjistrategii wzrostu. Jest odwrotnością strategii penetracji. Dostawy utrzymywane sąna dotychczasowym poziomie, ograniczone sąjednak nakłady na pozyskiwanie...

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia redukcji

Jest przeciwieństwem strategii rozwoju rynku. Wycofywanesą produkty z niektórych segmentów rynku lub z części rynku w układzie przestrzennym.

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia oczyszczania

Jest stosowana gdy następuje eliminacja niektórych produktów lub ich asortymentu, dostawy są kontynuowane w ograniczonym zakresiena niektóre segmenty rynku.

Strategie oparte na segmentacji rynku

Wyróżnia się trzy rodzaje strategii opartych na segmentacji:

strategia działań nie zróżnicowanych,

strategia działań zróżnicowanych,

strategia działania skoncentrowanego.

Na wybór strategii wpływ ma wiele czynników.

Strategie oparte na segmentacji rynku - Strategia działań zróżnicowanych

Istotne jest wykorzystanie właściwościposzczególnych segmentów rynku. Stosowanie tej strategii wymaga dobrze zorganizowanych badań, dzięki którym będzie możliwe dobre dostosowanie działań marketingowych do zróżnicowanych potrzeb poszczególnych segmentów.

Strategie oparte na segmentacji rynku - Strategia działania skoncentrowanego

Jest w zasadzie wariantem działaniazróżnicowanego, odnosi się bowiem do wyodrębnionego segmentu, który z różnych względów jest ważny dla firmy. Koncentracja na konkretnym segmencie powoduje dostosowanie wszystkich instrumentów marketingowych do jego wymagań.

Narzędzia kontroli marketingowej - Analiza udziału w rynku

Jest istotnym uzupełnieniem analizy sprzedaży, bowiem pokazuje jej wyniki w porównaniu do konkurencji. Miarą udziału w rynkumoże być:

udział w całościowym rynku,

udział w obsługiwanym rynku (procentowy udział sprzedaży na rynku obs-ługiwanym przez przedsiębiorstwo),

relatywny...

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Użytkownicy

Osoby, które będą użytkować produkt lub usługę, często użytkownicy wysuwają propozycje zakupu i współokreślają wymagania dotyczące produktu.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Doradcy

Osoby, które wpływają na decyzje zakupu, często pomagają określić wymagania dotyczące produktu oraz dostarczając informacji potrzebnych do oceny produktów alternatywnych, szczególnie ważna rolę pełni tu personel techniczny.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Decydenci

Osoby, które decydują o wyborze nabywanego produktu lub o wyborze dostawcy.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Nabywcy

Osoby posiadające formalne uprawnienia do wyboru dostawcy oraz ustalania warunków zakupu, odgrywają główną rolę w wyszukiwaniu ofert i negocjowaniu warunków.

Uczestnicy procesu zakupu na rynku instytucjonalnym - Strażnicy

Osoby, których zadaniem jest blokowanie dostępu sprzedawcom lub płynących od nich informacjom do centrów zakupu.

Sukcesy na rynku prasowym

 

O niewątpliwym sukcesie na polskim rynku może powiedzieć spółka "Prószyński i S-ka", która zadebiutowała w 1990 roku miesięcznikiem Poradnik Domowy. Bardzo szybko osiągnął duży nakład. Końcówka roku 1998 to 14 tytułów, drukarnia prasowa oraz mocne wydawnictwo książkowe w spółce "Prószyński i...

Spółki kapitałowe

 

Spółki kapitałowe – akcyjna i z o.o. – stworzona zgodnie z prawem handlowym, inwestorzy odpowiedzialność ograniczoną; inwestorzy zwykle nie uczestniczą w zarządzaniu bieżącą działalnością; Cechy + - ograniczona odpowiedzialność, łatwy transfer własności, łatwość w pozyskaniu nowego...

Operacje otwartego rynku

Dla zachowania rynkowego charakteru tego instrumentu, wszystkie operacje na otwartym rynku są co do zasady przeprowadzane w drodze przetargu, co wyklucza uznaniową selekcję partnerów i ich ofert.

SCHARAKTERYZUJ OPERACJĘ OTWARTEGO RYNKU, POLITYK STOPY DYSKONTOWEJ W ROLI ŚRODKÓW KONTROLI SPRAWOWANEJ PRZEZ BANK CENTRALNY

Operacje repo, reverse repo Bank centralny ma możliwość oddziaływania poprzez operacje otwartego rynku na krótkoterminowe stopy procentowe dzięki temu, że różnica między ceną rynkową, po jakiej bank centralny kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe oraz ceną, po jakiej je następnie od­sprzedaje lub odkupuje jest faktycznie wielkością oprocentowania kredytów, których bank centralny udziela lub które zaciąga w rezultacie ...

Podstawy i metody oceny inwestycji kapitałowych

  Uzyskanie przez przedsiębiorstwo sukcesu w warunkach gospodarki rynkowej zależy w znacznym stopniu od trafnie podejmowanej działalności rozwojowej.