STRATEGIA SEGMENTACJI RYNKU

Strategia marketingowa mająca na celu zwiększenie skuteczności działań rynko-wych dzięki dostosowaniu kompozycji instrumentów marketingowych do prefe-rencji poszczególnych, względnie jednorodnych grup nabywców występującychna danym rynku (—> segmentacja rynku).

STRATEGIE WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE

koncentracji rynkowej, która polega na powolnym i systematycz-nym zwiększaniu liczby r. dywersyfikacji rynkowej, w której przedsiębiorstwowchodzi początkowo jednocześnie na wiele r.

Testowanie rynku

Faza procesu —> rozwoju nowego produktu, polegająca na ustaleniu rzeczywistejzdolności r. do zaakceptowania —> nowego produktu, zależnie od różnychwariantów opakowań, cen, sposobów sprzedaży, reklamowania itp. Zakres t.r.zależy z jednej strony od kosztów zamierzonego inwestowania w produkt i...

WZGLĘDNA DYNAMIKA RYNKU

Stosunek —> dynamiki rynku, obliczonej dla danego produktu r/lub obszarugeograficznego, do wskaźnika obrazującego kierunek i intensywność zmianzachodzących w szerszym układzie gospodarczym, stanowiącym właściwąpłaszczyznę odniesienia w celu oceny sytuacji na danym r. Ocena możenawiązywać do ogólnej...

WZGLĘDNY UDZIAŁ W RYNKU

Jeden ze wskaźników pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, obliczany jako stosu-nek własnego u.

POJĘCIE RYNKU TURYSTYCZNEGO

Przyjmując zaś jako kryterium relacje: miejsce zamieszkania-miejsce docelowe, wyodrębnia się rynki turystyki krajowej i zagranicznej.  Wówczas wymienia się rynki turystyki biznesowej, kongresowej, zdrowotnej, wypoczynkowej itd.

TURYSTYKA NA ŚWIATOWYM RYNKU PRACY

Perspektywa rozszerzenia autonomii samorządu terytorialnego sprawia, że problem obecności turystyki na lokalnych rynkach pracy nabiera w Polsce szczególnego znaczenia.

AKTYWNY RYNEK

to taki, który spełnia wszystkie warunki działalności rynkowej.

ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWEJ

Dlatego też w wielu jednostkach rozpoczynających działalność lub podejmujących przedsięwzięcia mające na celu umocnienie pozycji rynkowej prowadzi się szczególnie wnikliwą analizę kapitału pracującego, a w tym także ocenia się zapotrzebowanie na kapitał pracujący.

GRUPA KAPITAŁOWA

Pojęcie związane z przygotowywaniem tzw. skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Oznacza semi-podmiot gospodarczy powstały jako efekt powiązań kapitałowych - o specjalnej sile i znaczeniu - zaistniałych między różnymi samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. W świetle prawa bilansowego g.k. tworzą...

INSTRUMENTY KAPITAŁOWE

Rodzaj instrumentów finansowych. Reprezentowane są one przez aktywa finansowe dokumentujące prawa właścicielskie inwestora do aktywów netto emitenta tego instrumentu. Zalicza się do nich papiery wartościowe współwłasności majątkowej i inne instrumenty finansowe o podobnym charakterze (akcje, udziały...

REZERWY KAPITAŁOWE Z KONSOLIDACJI

Pozycja w pasywach skonsolidowanego bilansu (bilansu grupy kapitałowej) obejmująca sumę tzw. ujemnych różnic konsolidacyjnych lub „niedopłat” konsolidacyjnych, które są określane w trakcie procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do jednostek z grupy kapitałowej włączanych do sprawozdawczości...

RYNEK FINANSOWY

od tego, czy w danej chwili rynek jest w okresie hossy, czy bessy; d) ryzyko zarządzania i biznesu, polegające na uzależnieniu wartości akcji danej spółki od sposobu zarządzania nią przez menedżerów, co w znacznym stopniu wpływa na osiągane przez spółki przychody z działalności operacyjnej; f) ryzyko polityczne, występujące wtedy, gdy rząd lub parlament danego kraju mają możliwość bezpośredniej ingerencji w kształt prawnych regulacji ...

RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

banki, maklerzy oraz biura maklerskie; 3) izby rozliczeniowe (w Polsce - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych); 4) instytucje nadzorujące rynek (w Polsce - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd).

RYNEK PIENIĘŻNY

Dlatego niekiedy twierdzi się, iż w takim ujęciu właściwsze byłoby stosowanie terminu rynek pieniądza. Niekiedy mówi się, iż rynek ten stanowi oś rynku finansowego, zajmując centralną pozycję w oddziaływaniu na pozostałe części tego rynku.

RYNEK PIERWOTNY

Część rynku papierów wartościowych obejmująca proponowane do nabycia serie papierów wartościowych wyemitowane przez emitentów w celu uzyskania kapitałów długoterminowych. Emitent może sam zająć się ich rozprowadzaniem lub też może zlecić to subemitentowi. W czasie emisji publicznej wszyscy inwestorzy...

RYNEK POZAGIEŁDOWY

może być rynkiem regulowanym lub nieregulowanym.

RYNEK WTÓRNY

Część rynku papierów wartościowych obejmująca transakcje kupna-sprzedaży między inwestorami. Na rynku tym kapitał przepływa jedynie pomiędzy inwestorami, nie trafia natomiast do emitenta papierów wartościowych. Transakcje na r.w. mogą przynieść korzyści bądź straty inwestorom, nie wpływają...

RYNEK ŻYWNOŚCI WZBOGACANEJ

Na polskim rynku znajduje się wiele produktów spożywczych ogólnego spożycia, do których dodawane są witaminy i składniki mineralne. Jak już wcześniej wspomniano, wszystkie margaryny, masło o obniżonej zawartości tłus/czu ora/, mieszaniny masła i oleju zawierają u nas obowiązkowo dodatek witamin A i D...

Dynamika rynku pracy

Istotną cechą współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego są zmiany w strukturze zatrudnienia. Wzrasta wtedy udział w zatrudnieniu ogółem zatrudnionych w dziedzinie: zarządzania, logistyki, marketingu, w zakresie badań i wdrożeń, projektowania produktów i wysokiego przetwórstwa, a także handlu...