Różnice pomiędzy spółkami osobowymi i kapitałowymi

1. Osobowość prawna

Spółki KAPITAŁOWE mają osobowość prawną, mają kapitał. Spółki OSOBOWE nie mają osobowości prawnej, mają ułomną osobowość prawną.

2. Podatek W spółkach KAPITAŁOWYCH dochód opodatkowany jest dwa razy:

- całość opodatkowana jest CITem

- część skonsumowana, dywidendy...

Teorie rynku doskonałego

Wartość rynkowa firmy jest niezależna od struktury jej kapitału, bo wszystkie różnice w wartości rynkowej wywołane zróżnicowaniem struktury kapitału są skutecznie eliminowane przez arbitraż.

Firma spółki kapitałowej

 

 

W przepisach są określone tylko dodatki obowiązujące czyli określenie „sp. z o.o.” lub „S.A.” lub pełne nazwy tych dodatków.

Są to jedyne spółki, w firmach których ustawodawca nie określił rdzenia spółki. Może to być, zatem jeden wyraz, wyrażenie, grupa wyrazów lub forma opisowa. Nie ma...

Segmentacja rynku

Konsumenci nie stanowią jednorodnej grupy i nie występuje tzw. „przeciętny konsument", a zatem należy określić i badać występujące między konsumentami różnice i grupować ich w taki sposób, aby ułatwiło to poznanieistniejących i potencjalnych nabywców, ich potrzeb, preferencji i gustów.

Służy temu...

Determinanty wyboru kanałów dystrybucji na rynku dóbr konsumpcyjnych

Dzięki takiemu systemowi firma dość dokładnie pokrywa rynek siecią tzw.

Kanały dystrybucji na rynku dóbr inwestycyjnych i rynku usług

Rynek usług charakteryzuje zero lub jednoszczeblowy typ kanałów.

Strategie oparte na relacji produkt - rynek

Wśród strategii kształtowanych na podstawie relacji produkt - rynek charakterystyczne są dwie grupy strategii: strategie wzrostu , strategie konsolidacji.

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia penetracji

Realizuje przedsiębiorstwo, które dąży do pełnego wykorzystania możliwości obecnych rynków zbytu i aktualnie posiadanych produktów.Podejmowana aktywizacja działań marketingowych ma na celu:

zachęcenie do kupna tych, którzy dotychczas nie kupowali naszych produktów, lecz produkty...

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia rozwoju rynku

Związana jest z wprowadzeniem produktów istniejących na nowe rynki. Umiejętność wejścia na nowy rynek traktowanajest jako probierz konkurencyjnych możliwości przedsiębiorstwa.

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia rozwoju produktu

Wiąże się z modyfikacją produktów istniejących lub wprowadzenia nowego, zaspokajającego nowe potrzeby lub istniejące lecz inaczej. Strategia ta jest szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, naktórym firma sprzedaje swoje produkty od dawna.

Strategie oparte na relacji produkt - rynek - Strategia dywersyfikacji

Stosowana przy wprowadzaniu nowych produktów nanowy rynek.