Rynek kapitałowy

Czytaj Dalej

Rynek kapitałowy i jego rola w gospodarce.

Najogólniej można przyjąć, że rynek pieniężny jest rynkiem kapitałów krótkoterminowych z okresem zwrotu nieprzekraczającym jednego roku.

Pojęcie i struktura krajowego rynku kapitałowego

Rynek kapitałowy a rynek papierów wartościowych Rynek kapitałowy częstokroć w tradycyjnym rozumieniu utożsamiany jest z rynkiem papierów wartościowych.

Rynek kapitałowy

Zgodnie z założeniami Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi rynek pozagiełdowy ma być rynkiem małych i średnich spółek o wzrostowym potencjale, które nie spełniają warunków dopuszczenia do obrotów na GPW lub z innych względów wybiorą na miejsce obrotu swoimi papierami ten rynek.

Instrumenty rynku kapitałowego w Polsce

Rynek kapitałowy pozwala przedsiębiorstwu pozyskać kapitał niezbędny dla realizacji przedsięwzięć długoterminowych. Mogą również zarabiać na wzroście wartości rynkowej instrumentów finansowych emitowanych przez to przedsiębiorstwo.

Rynek Kapitałowy

Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy jest elementem rynku finansowego. Rynek publiczny to rynek, który musi spełniać określone warunki tzn.

Rynek kapitałowy

Ze względu na kryterium emisji można go podzielić na: rynek pierwotny, rynek wtórny. Rynek wtórny Rynek wtórny jest niejako uzupełnieniem rynku pierwotnego.

Skuteczność analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym

Nie należy jednak sugerować się wynikami badań pana Łaptasia, gdyż już w następnym numerze miesięcznika „nasz Rynek Kapitałowy” Rafał Rudzki przytacza szereg argumentów przeciwnych.

Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

Fundusze inwestycyjne - to instytucje finansowe, które lokują powierzone sobie pieniądze w przedsięwzięcia mające przynosić zysk, przede wszystkim na rynkach finansowych.

Analiza fundamentalna a teoria rynku kapitałowego

Istniejące rynki kapitałowe są prawdopodobnie efektywne, lecz przez krótki czas mogą na nich występować sytuacje nierównowagi, powodowane odmienną i zmieniającą się interpretacją tynku przez różnych inwestorów.

RYNKI KAPITAŁOWE

Polski rynek kapitałowy znajduje się jeszcze w fazie rozwoju, jednak można powiedzieć, że sprzyja wzrostowi przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw ułatwiając im pozyskanie długoterminowego kapitału na realizację rozwoju i inwestycji.

SCHARAKTERYZUJ POJĘCIA: RYNEK FINANSOWY, RYNEK PIENIĘŻNY, RYNEK KAPITAŁOWY.

Rynek pieniężny jest mechanizmem zmiany pieniądza bankowego na pieniądz banku centralnego. Chroni on banki przed niewypłacalnością, stanowi rynek rezerw kasowych systemu bankowego i gospodarki finansowej państwa .

RYNEK KAPITAŁOWY

Rynek wtórny to taki rynek, na którym dokonywane są transakcje, w których sprzedającym nie jest emitent, a więc na którym emitent nie jest zasilany w kapitał. Wtórny rynek publiczny dzieli się na rynek zorganizowany nieregulowany oraz rynek regulowany.

Funkcje rynku kapitałowego

 

alokacja kapitału - czyli finansowy przedsięwzięć gospodarczych różnych podmiotów, może być prowadzona w gospodarce na kilka sposobów. Przez sektor bankowy, inwestycje bezpośrednie, za pośrednictwem rynku papierów wartościowych i dokonywanych na nim inwestycji portfelowych.

2. mobilizacja...

Popyt, podaż i rynek

Rynek, na którym występuje kontrola cen przez państwo, nie jest rynkiem wolnym. Rynek informuje nas również, dla kogo SA produkowane poszczególne dobra.

Ryzyko kapitałowe w banku

Przy szacowaniu ryzyka kapitałowego wykorzystywane są zazwyczaj 3 wskaźniki:

 

(Aktywa na koniec okresu sprawozdawczego / aktywa na początek okresu sprawozdawczego ) x 100.

 

Wartość wskaźnika powyżej 100% wskazuje na rozwój działalności banku.

Należy brać jednak pod uwagę skalę wzrostu...

Czynniki rozwoju nowych rynków zbytu

- Wielkość i tempo wzrostu,

- Bliskość do rynków,

- Siła lokalnej konkurencji.