Ruchy tektoniczne

Czytaj Dalej

Ruchy - jednostajny, prostoliniowy...

PRZYŚPIESZONY:ruch,w którym ciało zwiększa swoją prędkość o tę samą wartość w każdej sekundzie ruchu. PROSTOLINIOWY: ruch,w którym ciało porusza się ze stałą prędkością,a tor jego ruchu jest linią prostą.

Ruch jednowymiarowy

Oznacza to, że ruch jest pojęciem względnym.

Ruch na plaszczyznie

Ruch w dwóch wymiarach będziemy opisywać w układzie współrzędnych x i y. Pokażemy, że taki ruch można traktować jak dwa niezależne ruchy jednowymiarowe.

Ruch obrotowy

Mówiąc o środku masy wspominaliśmy o ruchu obrotowym oraz o toczeniu się ciał. Dużym ułatwieniem w analizie układów cząstek jest możliwość rozpatrywania oddziel-nego ruchu postępowego i ruchu obrotowego.

Ruch drgający

Ruch, który powtarza się w regularnych odstępach czasu, nazywamy ruchem okre-sowym (periodycznym). Ruch sinusoidalny jest powszechną formą ruchu ob-serwowaną w życiu codziennym i dlatego jest ważnym przedmiotem fizyki.

Wspólnoty i ruchy międzynarodowe

a) Członkami organizacji pozarządowych są osoby prawne i fizyczne pochodzące z różnych państw, nie działają z upoważnienia rządów

b) Funkcjonują na podstawie prawa wewnętrznego państwa, na którego terytorium powstają.

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - GENEZA I ISTOTA RUCHU

Spotkanie przygotowawcze konferencji ruchu państw niezaangażowanych w Kairze ustaliło następujące wymogi przynależności do tego ruchu: - prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej opartej na zasadach pokojowego współistnienia - konsekwentne popieranie ruchów narodowowyzwoleńczych - nieuczestniczenie w żadnym pakcie militarnym z udziałem wielkich mocarstw - nieutrzymywanie na swoim terytorium obcych baz wojskowych ...

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - FORMY ORGANIZACYJNE RUCHU

W ciągu ponad 30 lat funkcjonowania ruchu ukształtowały się w nim tylko następujące instytucje i organy: - konferencja szefów państw i rządów - konferencja ministrów spraw zagranicznych - biuro koordynacyjne - przewodniczący ruchu państw niezaangażowanych-organy i instytucje wyspecjalizowane

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - KONFERENCJE SZEFÓW PAŃSTW I RZĄDÓW

L. p. Miejsce spotkania Rok Ilość uczestników

I Belgrad (Jugosławia) 1961 25

II Kair (Egipt) 1964 47

III Lusaka (Zambia) 1970 53IV Algier (Algieria) 1973 75V Kolombo (Sri Lanka) 1976 86

VI Hawana (Kuba) 1979 95

VII New Dehli (Indie) 1983 101

VIII Harare (Zimbabwe) 1986 101

IX Belgrad (Jugosławia) 1989...

RUCH PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH - ZNACZENIE RUCHU

Doceniając jej rolę ruch państw niezaangażowanych uważał, że „ stanowi ona najskuteczniejszy sposób zachowania i umocnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, ugruntowania wolności zharmonizowania stosunków miedzy państwami

Ruch krajów niezaangażowanych. Charakter, uczestnicy, działalność

Ustalono następujące wymogi przynależności do ruchu: - prowadzenie niezależnej polityki zagranicznej opartej na zasadach pokojowego współistnienia, konsekwentne popieranie ruchów narodowowyzwoleńczych - nieuczestniczenie w żadnym pakcie militarnym z udziałem wielkich mocarstw - nieutrzymywanie na swoim terytorium obcych baz wojskowych zainstalowanych za zgodą państwa.

Czas pracy w ruchu normalnym

  Przez pracę w ruchu normalnym będziemy rozumieć taką organizację pracy, która polega na tym, że praca nie jest wykonywana w dni ustawowo wolne od pracy i w dni ustalone prze pracodawcę jako dodatkowe dni wolne od pracy.

Czas pracy w ruchu ciągłym

Występują dwa zasadnicze systemy pracy w ruchu ciągłym:   praca trzyzmianowa, Praca czterobrygadowa.

Położenie i ruch planet w Układzie Słonecznym

Inne cechy ruchu planet to: • położenie płaszczyzn orbit planet niemal w jednej płaszczyźnie, • zgodność kierunku ruchu planet po orbitach z kierunkiem ruchu ob­rotowego Słońca, • zgodność kierunku ruchu obrotowego planet wokół własnej osi z kie­runkiem ruchu obiegowego (poza Wenus i Uranem, które wirują w kie­runku przeciwnym).

Cechy obrotowego ruchu Ziemi

Dziś wiemy, że jest ona jedną z konsekwencji obrotu Ziemi dookoła własnej osi, czyli ruchu obrotowego (wirowego). Najważniejszymi cechami obrotowego ruchu Ziemi są: • Ziemia wykonuje pełny obrót w ciągu tzw.

Konsekwencje ruchu obrotowego

pozorna wędrówka Słońca po sklepieniu niebieskim w ciągu dnia - ten po­zorny ruch odbywa się ze wschodu na zachód, czyli w kierunku przeciwnym do ruchu Ziemi.

Ruch powietrza w ośrodkach barycznych

Poziomy ruch powietrza spowodowany wyrównywaniem różnicy ciśnienia atmosferycznego nazywamy wiatrem.

Ruchy epejrogeniczne - lądotwórcze

Ruchy epejrogeniczne to powolne pionowe ruchy skorupy ziemskiej obejmujące duże obszary.

Grawitacyjne ruchy masowe

grawita­cyjnych ruchów masowych - dochodzi tylko wtedy, gdy zostanie naruszona równowaga stoku, czyli równowaga między siłą grawitacji a siłą tarcia i spoistości materiału.

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Początki ruchu ludowego są związane z nazwiskiem ks. Podjął on próbę sformułowania zasad ideowych ruchu ludowego, dowodził, że odbudowy państwa polskiego dokonają warstwy ludowe.