Rozwój

Czytaj Dalej

DZIECKO - ROZWÓJ

Jest najbardziej charakterystyczną cechą d. ; składają się nań procesy kształtowania, różnicowania i dojrzewania struktur biotycznych (komórki, tkanki, narządy, układy, aparaty) i psych. (m.in. schematy czynnościowe i poznawcze) oraz wynikające z nich funkcje fizjol. (np. wydzielania hormonów) i psych...

Rozwoj transportu a rozwój gospodarczy

1. Czynniki determinujące politykę rozwoju transportu. 2. Wpływ transportu na środowisko. 3. Ocena dotychczasowej polityki rozwoju transportu w Polsce. LITERATURA: 1. W. Rydzkowski , K. Wojewódzka-Król „Współczesne problemy polityki transportowej” Warszawa 1997r. 2. E. Mazur „Terenochłonność transportu w niektórych krajach”, „Przegląd komunikacyjny” nr 5 rok 1993 r. 3. J. Wronka „Koszty zewnętrzne transportu lądowego w Polsce” Warszawa 1995 ...

Rala stymulacji rozwoju u dzieci z zespołem Downa

Termin „rozwój” występuje w terminologii wielu różnych nauk, często jest używany w mowie potocznej. Mówi się np. o rozwoju społeczno - historycznym, gospodarczym czy kulturowym, o rozwoju różnych organizmów żywych. Najogólniej termin „rozwój” przedstawia Mała Encyklopedia Powszechna jako „długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można wyróżnić następujące po sobie etapy przemian (faz rozwojowych) danego obiektu, wykazujące różnicowanie się ...

Zakłócenie, zaburzenie czy opóźnienie rozwoju mowy?

W polskiej logopedii do najbardziej dyskusyjnych terminów należą: alalia,alalia prolongata, afazja dziecięca, afazja rozwojowa i będące przedmiotemrozważań niniejszego rozdziału określenia: zaburzenia rozwoju mowy, opóźnionyrozwój mowy (ORM) oraz opóźnienie rozwoju mowy.

W suplemencie do klasyfikacji IC...

Opóźnienia rozwoju mowy

Opóźnienia rozwoju mowy to zakłócenia w nabywaniu przez dziecko sprawności językowych. Pojawiają się one zazwyczaj już w pierwszych etapach rozwoju mowy. Opóźnienia te obserwuje się zarówno w globalnych jak i wybiórczych aspektach oraz etapach rozwoju mowy. Mogą one przejawiać się...

Polityka zrównoważonego rozwoju

Geneza

Szybki rozwój cywilizacji i postęp gospodarczy niosą za sobą wzrost poziomu życia społeczeństw. Jednak gwałtowna urbanizacja, wymykający się spod kontroli rozwój przemysłu czy też wdrażanie nowych technik i technologii ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych ludzkości...

Zasada zrównoważonego rozwoju w świetle art. 5 konstytucji i dokumentów międzynarodowych oraz postepowania i wdrażania w Polsce

Zrownowazony rozwoj jest zasada ujeta w Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jego istota jest powiazanie szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrostu jakosci zycia ludnosci z poprawa stanu srodowiska przyrodniczego. Zrownowazony rozwoj jest nie tylko koncepcja poglebionej i kompleksowej ochrony srodowiska, ale przede wszystkim nowoczesna strategia rozwoju spoleczno-gospodarczego, zmierzajaca do zapewnienia: trwalosci rozwoju gospodarczego przez zapewnienie dostepu do zasobow; poprawy ...

Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego dr Churski Paweł WSHE Włocławek

1.potrzeby w społeczności lokalnej. Potrzeby egzystencjalne Funkcjonowanie gospodarstw domowych, mają charakter materialny i niematerialny Powstawanie nowych placówek produkcyjno –usługowych Niematerialne – usługi odbywające się „ na ludziach” stanowią podstawę warunków życia. -Potrzeby rezydencjalne (mieszkaniowe) kwestia warunków mieszkaniowych: stan, wielkość, infrastruktura -potrzeby kulturalne -potrzeby społeczne potrzeby jakie powinny się rozwijając ...

Wiek szkolny- Biomedyczne postawy rozwoju i wychowania

WIEK SZKOLNY Koniec wieku przedszkolnego i pierwsze lata pobytu w szkole są okresem szczególnie istotnym dla dalszego rozwoju dziecka. Dzieje się tak dlatego, że w społeczeństwach cywilizowanych, w których szkoła pełni wobec młodego pokolenia funkcje kształcące, przygotowujące do życia i pracy zawodowej, oraz w dużej mierze także opiekuńczo-wychowawcze, staje się ona dla dziecka od chwili wstąpienia do niej potężnym czynnikiem rozwoju. W polskim ustroju szkolnym ...

Zagadnienia do egzaminu z psychologii rozwoju

Zagadnienia do egzaminu z psychologii rozwoju człowieka: 1/ Czym jest wychowanie wg Rousseau? Nauczanie dopasowane do możliwości dziecka, w wychowaniu powinno wykorzystywać się doświadczenie dziecka, wychowanie naturalne, dopasowane do wieku dziecka 2/ Kto stworzył podwaliny nauczania początkowego? Jan Pestalozzi, prekursor nowoczesnego nauczania początkowego, stosował różne formy nauczania i wychowania, mające wpływać na twórczość wszechstronną dziecka 3 Kim był ...

Rozwój człowieka od poczęcia do okresu starczego.

Polecam otworzenie załącznika w którym to praca jest odpowiednio sformatowana i zawiera ryciny. ROZWÓJ CZŁOWIEKA 1. Pojęcie rozwoju: Rozwój są to zmiany zachodzące w rozwoju człowieka mają wyraźnie określony kierunek, prowadzący do coraz lepszej regulacji stosunków jednostki ludzkiej z otoczeniem. Zmiany te mają charakter postępowej w sferach fizycznych i psychicznych, jednakże nie są jednakowo szybkie. 2. Cztery rodzaje zmian rozwojowych. Zmiany ...

Poszczególne etapy rozwoju dziecka

Charakterystyka dziecka w wieku wczesnoszkolnym w oparciu o literaturę Okres nauczania zintegrowanego ma szczególne znaczenie w kształtowaniu się człowieka dorosłego, jego kondycji fizycznej, samopoczucia psychicznego i osiągnięć życiowych. Jest to okres przełomowy w życiu dziecka, szczególnie dla tych dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola. Kończy się wiek beztroskiego dzieciństwa i egocentryzmu. Dziecko zaczyna stopniowo wrastać w grupę rówieśniczą,

Fazy rozwoju człowieka- młodszy wiek szkolny

1. Ogólna charakterystyka rozwoju dziecka 2. Rozwój fizyczny 3. Rozwój emocjonalny 4. Rozwój społeczno – moralny 5. Rozwój umysłowy Podsumowanie l. Ogólna charakterystyka rozwoju dziecka Młodszy wiek szkolny, nazywany także późne dzieciństwo trwa od 7 do 10-12 r. ż. W okresie tym dziecko rozpoczyna naukę w szkole i uczęszcza do klas I-III szkoły podstawowej. Pierwsza klasa szkoły podstawowej bywa traktowana jako etap przejściowy między wiekiem przedszkolnym a ...

Jakie można wyróżnić modele rozwoju psychoruchowego?

Rozwój psychomotoryczny można więc scharakteryzować zc względu na tempo rozwoju. Jeżeli rozwój przebiega bez zakłóceń, to w chwili badania wiek rozwoju psychoruchowego dziecka, określany za pomocą wspomnianych metod psychologicznych, odpowiada wiekowi życia, np. WR = 6 lat i WŹ = 6 lat. Model takiego...

Czym się różnią pojęcia: zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy?

Znani polscy badacze problematyki rozwoju dziecka (m.in. M. Przełącznikową.M. Żebrowska, 11. Spionek, M. Bogdanowicz, H. Nartowska) w licznychpublikacjach podkreślają, iż rozwój psychiczny dziecka jest długotrwałym procesem.uwarunkowanym biologicznie i społecznic. „Jego efektem są ilościowei jakościowe...

Jakie są najnowsze trendy w opisie zaburzeń rozwoju ekspresji i percepcji językowej pochodzenia centralnego?

W ICD 10 do określenia z a b u r ze ń ekspresji mowy wynikających / patologii rozwoju lub uszkodzeń mózgu stosuje się termin rozwojowa dysfazja lub afazja typ ekspresyjny. Termin z a b u r z enia r o z u m i e n i a m o w y obejmuje: rozwojową afazją lub dysfazją - typ recepcyjny, rozwojową afazją...

Proces zarządzania rozwojem gminy

Cele procesu

Cele ogólne procesu:

Przygotowanie sprawozdań dotyczących inwestycji . Sporządzenie analiz dotyczących szans i zagrożeń (turystyka, wpływ środowiska ) Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Pozyskiwanie dotacji unijnych

Cele efektywnościowe:

Zwiększenie ilości pozyskiwanych środków...

Rozwój dziecka od narodzin do 1 roku.

Rozwój dziecka od narodzin do pierwszego roku życia. Praca z dn. 26.11.2006 Rozwój – ciąg zmian prowadzący do wyższego stopnia zróżnicowania struktury i funkcji organizmu, rozwój polega nie tylko na ilościowym wzroście ale także na przemianach jakościowych różnych funkcji i właściwości psychicznych. Rozwój - długotrwały proces selekcji gatunkowej w trakcie przystosowania do środowiska. (Darwin) W rozwoju występują pewne cechy typowe, charakterystyczne,

Rola kryzysu w rozwoju człowieka - szansa czy zagrożenie? Na przykładzie teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona.

TEMAT: Rola kryzysu w rozwoju człowieka – szansa czy zagrożenie? Na przykładzie teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona. Plan pracy: 1.Pojęcie kryzysu i przedstawienie czym jest i na czym polega teoria Erika Eriksona. 2.Osiem faz kryzysu w rozwoju człowieka. 3.Zakończenie. Słowo „kryzys” wydaje się być jednym z najczęściej używanych w naszych czasach pojęć. Być może jest tak dlatego, że codzienność dostarcza wielu okazji do tego, by sądzić, że ...

Wpływ harcerstwa na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 11-12 lat

Spis treści: Wstęp…………………………………………………………………...3 Rozdział I Wszechstronny rozwój dziecka w wieku 11-13 lat……...4 1.1Rozwój społeczny młodego człowieka……………………………4 1.2Rozwój fizyczny w wieku11-13 lat……………………………….5 Rozdział II Harcerski system wychowawczy podstawą rozwoju młodego harcerza………………………………………………………6 2.1 Funkcjonowanie ...