Rozwijająca

Czytaj Dalej

Czym są miasta w krajach rozwijających się?

Do grona największych miast świata dołącza coraz więcej miast położonych w najbiedniejszych krajach świata. Ogromny przyrost liczby ludności obserwowany w tych miastach stwarza wiele problemów socjalnych. W latach 50. naszego stulecia jedynie dwa wielkie miasta - Nowy Jork i Londyn - miały więcej...

Jakie jest uprzemysłowienie krajów rozwijających się?

Uprzemysłowienie to nie jedyny przejaw rozwo­ju. Wszystkie działy gospodarki, rolnictwo i usłu­gi, oświata i służba zdrowia, muszą ulec prze­kształceniu, jeśli kraj ma zostać zmodernizowany. Co więcej, zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez ludzi i zostać dostosowane do stylu ich życia oraz...

Kraje rozwijające się

Charakterystyka

Kraje rozwijające się - termin polityczno-ideologiczny określający państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, "biedne Południe".

Geneza terminu

Termin "kraje rozwijające się" wywodzi się z pojęcia "krajów słabo rozwiniętych", które pojawiło się niemal równolegle do...

Jak przekształca się gospodarka krajów rozwijających się?

Niegdyś wydawało się, że kraje rozwijające się powinny iść śladami krajów rozwiniętych i dokładnie powtórzyć wszystkie etapy ich rozwoju od cza­sów industrializacji. Pierwszy okres rewolucji prze­mysłowej w Europie związany był z rozwojem przemysłu tekstylnego. Następnie nastała era...

PANSTWA ROZWIJAJĄCE SIĘ W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Borykające się z licznymi problemami kraje rozwijające się próbują podejmować wspólne działania i koordynować współpracę w sferze gospodarczej, politycznej i wojskowej. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć poczynionych w tej dziedzinie, lecz niektóre z nich można przytoczyć jako stosowne...

Charakterystyka ugrupowań krajów rozwijających się – sprzeczności i konflikty w ramach ugrupowania

Struktura ugrupowania i jego ewolucja. Na podstawie dochodu narodowego na głowę mieszkańca, rozwoju gospodarczego wyróżniono 3 grupy państw: zamożniejszych (Argentyna, Brazylia, Singapur, Bahama), biednych ( Arabia Saudyjska, Libia, Irak), najbiedniejszych ( kraje Afryki).

Formy współpracy krajów...

Pojęcie i cechy charakterystyczne krajów rozwijających się

W wyniku dekolonizacji powstało ponad 130 państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, ekonomicznego i społeczno - politycznego. W odniesieniu do tych krajów użyto określenia kraje rozwijające się. Ostatecznie określenie to przyjęło się i jest stosowane zamiennie z pojęciem trzeciego...

Jakie rodzaje przemysłu występują w krajach rozwijających się?

Do najważniejszych czynników decydujących o tym, jaki rodzaj przemysłu jest najbardziej odpo­wiedni dla konkretnego kraju, należą: ustalenie własnych bogactw naturalnych oraz ich cen na ryn­kach światowych, koszty związane z ewentualnym importem surowców, poziom zatrudnienia oraz dotychczasowe plany...

Kraj rozwijający się

Charakterystyka

Brak jest jednoznacznego kryterium, które umożliwiłoby zakwalifikowanie danego państwa do grupy krajów rozwijających się. Każda organizacja prowadząca pomoc dla krajów ubogich stworzyła własny system kwalifikacji.

Klasyfikacja OECD

OECD dzieli kraje na:

państwa najsłabiej...

Jak wygląda gospodarka krajów rozwijających się?

Gospodarka krajów rozwijających się zdominowana jest przez rolnic­two. Słabo rozwinięty przemysł i sektor usług sprawiają, ze w po­równaniu z krajami rozwiniętymi ich budżet jest bardzo niestabilny. Rozwój przemysłu i usług wymaga znacz­nych nakładów finansowych i wysokiego poziomu...

Jaki jest produkt narodowy brutto w krajach rozwijających się?

W większości krajów rozwijających się, do któ­rych według klasyfikacji Banku Światowego nale­żą państwa o produkcie narodowym na jednego mieszkańca poniżej 7620 dolarów, podstawowym działem gospodarki jest rolnictwo. Kraje rozwija­jące się to bardzo szeroki termin. Do grupy tej zali­cza się...

Czym jest wieś w krajach rozwijających się?

Jedynie połowa wszystkich miesz­kańców Ziemi żyje w miastach. Reszta mieszka we wsiach, na porozrzucanych wśród pół farmach i w wędrownych obozo­wiskach. Mieszkańcy biednych krajów rozwijających się trudnią się głównie uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Największe skupiska ludności...

Czym jest urbanizacja w krajach rozwijających się?

Rozproszenie ludności na obszarach rolniczych sprawia, że rządy wielu krajów rozwijających się nie są w stanie zapewnić obywatelom podstawo­wych świadczeń socjalnych, opieki medycznej i edukacji. Władze wspierają więc rozwój więk­szych wsi, w których budują szpitale, systemy kanalizacyjne i...

Jakie są systemy polityczne w krajach rozwijających się?

Wiele krajów rozwijających się to byłe kolonie europejskie, które odziedziczyły system politycz­ny od państw kolonizatorskich. Inne, tak jak w przypadku wielu krajów Ameryki Łacińskiej, skopiowały amerykański system prezydencki. Jed­nakże różne formy rządów w tych państwach wy­ewoluowały tak...

Problemy rozwoju krajów rozwijających się

Tymi problemami zajmuje się/zajmowało się wielu ekonomistów, powstało wiele teorii:

To doprowadziło w latach 50. XX do wykształcenia nowej dyscypliny - ekonomii rozwoju

Teoria zależności

Teoria wzrostu zubażającego

Teoria Prebisha

Teoria zależności 50/60. XX w.:

Odwołuje...

Czym jest rolnictwo w krajach rozwijających się?

Rozwój gospodarczy krajów Trzeciego Świata nie może opierać się na wielkich inwestycjach prze­mysłowych w miastach i ich pobliżu. Musi on być stymulowany przez wzrost produkcji rolnej. Aby ją zwiększyć, wszystkie wsie powinny zostać zelektryfikowane i skanalizowane. Trzeba wybu­dować nowe drogi i...

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ WZROKOWĄ I SŁUCHOWĄ U DZIECI

Kinga Lasoń Agata Kostrzewska Magdalena Szwajkowska grupa b ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ WZROKOWĄ I SŁUCHOWĄ U DZIECI PAMIĘĆ funkcja psychiki wyrażająca się właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu, przechowywaniu i przypominaniu ubiegłego doświadczenia oraz informacji i wykorzystywaniu ich w określonych sytuacjach. Wyodrębnia się pamięć: · słowno-logiczną, · obrazową, · motoryczną i emocjonalną, · pamięć dowolną i ...

Organizacje regionalne poza systemem ONZ oraz regionalna współpraca państw rozwijających się

Poza systemem ONZ funkcjonuje wiele organizacji regionalnych. Dzielić je można według położenia geograficznego, ale także zgodnie z ich celami i zadaniami. Przykładami mogą być:

- Organizacja Państw Amerykańskich

- Liga Państw Arabskich

- Organizacja Jedności Afrykańskiej

- Unia Europejska

-...

Społeczno - zawodowa STRUKTURA LUDNOŚCI w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo i rozwijających się

- I sektor obejmujący rolnictwo i zawody pokrewne (rybołówstwo, leśnictwo);

- II sektor obejmujący przemysł: wydobywczy, przetwórczy oraz budownictwo;

- III sektor obejmujący usługi: transport, handel, łączność, szkolnictwo, nauka, służba zdrowia.

Kraje średnio rozwinięte mają zbliżony do...

Jakie są formy zabudowy wsi w krajach rozwijających się?

Na całym świecie wieśniacy budują swe domy z materiałów dostępnych w ich okolicy. Domy te mają zapewniać im ochronę przed specyficznym dla danego miejsca klimatem. Na przykład w gorą­cych, deszczowych okolicach równika ludzie wykorzystują do konstrukcji dachów i ścian szerokie liście i maty...