Rozwiązanie spółki cywilnej

Spółka cywilna ulega rozwiązaniu jeżeli:

1. Wspólnicy w umowie postanowili że zawarta jest umowa na czas określony lub w realizacji określonego celu. .

-jeżeli określi inne przypadki rozwiązania spółki .

-jeżeli mimo zaistnienia tych okoliczności powodujących rozwiązanie spółki za zgodą...

Przyczyny rozwiązania spółki jawnej

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) jednomyślna uchwala wszystkich wspólników,

3) ogłoszenie upadłości spółki.

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

6) prawomocne orzeczenie...

Przyczyny rozwiązania spółki z o.o

Przewidziane w umowie

Może być podjęta uchwała w sprawie rozwiązania spółki.

Może być ogłoszona upadłość w tej sytuacji utrata bytu prawnego przez spółkę następuje po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zgodnie z ustawą z 2003 roku prawa upadłościowe i naprawcze.

Inne przyczyny...

Rozwiązanie spółki z o.o.

przewidziane w samej umowie spółki ( np. gdy zawarta na czas określony lub dla osiągnięcia celu gospodarczego )

uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki ( stwierdzone protokołem notarialnym tak, jak umowa spółki ) podobnie w przeniesieniu spółki za granicę

ogłoszenie upadłości...

Rozwiązanie spółki komandytowo - akcyjnej

spółka podlega rozwiązaniu jeżeli zajdzie wydarzenie, które w myśl art.112 k.h. stanowi przyczynę rozwiązania spółki (wyjątek: śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, choć wspólnicy mogą w umowie postanowić, że śmierć komandytariusz powoduje rozwiązanie spółki)...

Rozwiązanie spółki jawnej powoduje

Rozwiązanie spółki jawnej może nastąpić z przyczyn:

Przyczyny przewidziane w umowie spółki Rozwiązanie w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników  Ogłoszenie upadłości spółki  Śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości  Wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub...

Rozwiązanie spółki kapitałowej przez Sąd może nastąpić

z przyczyn przewidzianych w umowie

w skutek uchwały wspólników spółki o rozwiązaniu spółki

w razie ogłoszenia upadłości spółki.

Spółki rozwiązywane przechodzą w stan likwidacji która ma na celu zakończenie jej spraw a również zabezpieczenie wierzycieli.

Przyczyny przewidziane w...

Rozwiązanie spółki jawnej

Rozwiązanie spółki następuje w wyniku:

z przyczyn przewidzianych w umowie;

zgody wszystkich wspólników;

ogłoszenia upadłości;

śmierci wspólnika;

wypowiedzenia;

wyroku sądowego.

W jaki sposób odbywa się budowanie indeksu dla wyszukiwarki WWW? Podaj cel i rozwiązanie problemu?

Budowanie indeksu sieci WWW

cel: zebranie jak największej liczby dokumentów

problem: nie ma katalogu wszystkich stron

rozwiązanie:

zacznij od wybranego zestawu stron początkowych

poszukaj na stronach odsyłaczy

odwiedź powiązane strony

problem:

brak gwarancji...

Proszę zdefiniować problemy klasycznego BPM i omówić sposób ich rozwiązania

Nakład pracy potrzebny do implementacji procesów

Brak płynnego przejścia pomiędzy fazami cyklu BPM

Ograniczone możliwości analizy i wnioskowania

PODSTAWOWE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ: ICH CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZANIA

Problemy: - przekształcenie struktury handlu, pojawienie się nowych form międzynarodowej współpracy gospodarczej, - ewolucja struktury podmiotowej, - kryzys energetyczny (lata 70), - kryzys zadłużeniowy, - kryzys ekologiczny, - problemy wyżywienia w krajach rozwijających się,

- głęboki kryzys...

ROZWIĄZANIE SEJMU PRZED UPŁYWEM KADENCJI

Skrócenie kadencji Sejmu:

1), samorozwiązanie się Sejmu: 2\3 głosów, nie można tego zrobić w czasie trwania jakiegoś stanu nadzwyczajnego i 90 dni po jego zakończeniu.

2). decyzja prezydenta RP. Skrócenie ma charakter:

a), obligatoryjny - gdy po dwóch nieefektownych etapach postępowania dotyczącego...

Rozwiązania szczegółowe sądownictwa administracyjnego

Były sądy administracyjne:

- powszechne- rozstrzygały wszystkie sprawy karne i cywilne

-szczególne-rozpatrywały określone kategorie spraw

-sądy powszechne -sądy szczególne

*sądy grodzkie

*sądy okręgowe

*sądy pracy

*sądy apelacyjne

*sądy wyznaniowe

*Sąd Najwyższy...

Jak rozwiązać problem głodu na świecie?

Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w latach dziewięć­dziesiątych 1,2 mld ludzi na świe­cie cierpiało wskutek chronicznego niedożywienia; każdego roku od 40 do 60 min ludzi umierało z głodu i związanych z nim chorób. Podstawowym problemem większości miesz­kańców państw rozwijających...

Efektywne rozwiązania organizacyjne

Zarząd przedsiębiorstwa jest ostatecznie odpowiedzialny za sukces firmy w zakresie innowacji. Jego członkowie nie mogą tylko wymagać od kierownika ds. nowego prwluktu. aby przychodził do nich ze wspaniałymi pomysłami. To oni są odpowiedzialni za określenie sfery działania i klasy produktu w zakresie...

AKCJA

AKCJA, przebieg zdarzeń w obrębie fabuły utworu epickiegolub dram.

Przesłanki i skutki rozwiązania przysposobienia

 

Przesłanki rozwiązania przysposobienia:

Rozwiązanie przysposobienia pełnego i niepełnego może nastąpić tylko w wyniku orzeczenia sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego i przysposobionego. Wystąpić jednak muszą także przesłanki:

Ważne powody: rozwiązanie może nastąpić tylko...

Akcja Złota

'' Problem osiągnięcia skutków "Złotej Akcji" przez uprawnienia osobiście przyznane akcjonariuszowi '' Wobec wątpliwości co do normatywnego obowiązywania "Złotej Akcji" w prawie polskim, pojawia się pytanie czy można osiągnąć skutek "Złotej Akcji" w drodze przyznania uprawnień konkretnemu akcjonariuszowi w myśl art.

Akcja aportowa

akcjami, które zawierają imię i nazwisko właściciela bądź osoby prawnej, ewidencjonowanych w księdze akcji imiennych, gdzie znajduje się także adres właściciela, księga akcji imiennych prowadzona jest obowiązkowo przez spółkę, mogą obowiązywać ograniczenia przy przenoszeniu prawa ich własności, aby je sprzedać potrzeba jest pisemna zgodna właściciela, akcje imienne nie są notowane na giełdzie) i nie mogą być zbywalne ani zastawiane ...

Akcja gotówkowa

Natomiast do momentu, aż nie nastąpi pełne pokrycie akcji pozostaje ona imienną i niemożliwe jest wydanie akcjonariuszowi dokumentu akcji na okaziciela do czasu, w którym nie nastąpi pełne opłacenie.