Rozwiązanie stosunku pracy z uwzględnieniem wygaśnięcia (stosunek pracy rozwiązuje się - stosunek pracy wygasa)

a) rozwiązanie stosunku pracy - jest szerokim pojęciem obejmującym swym zakresem nie tylko czynności prawne stron (np. wypowiedzenie umowy), ale także skutki, które wynikają dla stron stosunku pracy tj. z mocy prawa.

Rozwiązanie umowy o prace powodują tylko takie zdarzenia, z którymi ustawa wiąże taki...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Wypowiedzenie umowy o pr. (tzw. zwykle) należy do najczęściej spotykanych w praktyce sposobów rozw. stos. pracy. Jest ono jednostronnym oświadczeniem woli powodującym rozwiązanie umowy o prace z upływem okresu wypowiedzenia. Nie ma znaczenia dla

skuteczności tej formy zgoda pracownika lub pracodawcy...

Rozwiązanie stos. pracy bez wypowiedzenia

Potocznie nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym lub tez natychmiastowym w trybie ustaw.

Pracodawca może zwolnic w ten sposób pracow. w przypadku:

- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

- popełnienia przez pracownika przestępstwa, przestępstwo uzasadnia...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika

1. Pracodawca może rozw. um. o pracę. bez wyp. bez winy pracownika: jeżeli niezdolność prac. do pracy wskutek choroby trwa:

- dłużej niż 3 m-ce - gdy był zatrudniony w tym zakładzie krócej niż 6 mocy,

- dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku - gdy pracownik był...

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron

Porozumienie stron jest najdogodniejszym dla pracownika sposobem rozw. stos. pracy, chociaż czasem wynikają z tego powodu negatywne konsekwencje. np. przy nabywaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnego - nabywa się prawo do zasiłku po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy bez...

Zasadność wypowiedzenia - rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Pracownik poza wypowiedzeniem lub rozw. w drodze porozumienia stron może rozw. umowę o prace bez wypow. na skutek choroby, która powstała przy wykonywaniu pracy a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko, może również bez wypowiedzenia, z 3-dniowym uprzedzeniem rozwiązać umowę z pracodawca, u którego...

Inne sposoby rozwiązania stos. pracy przez pracodawcę

Ustanie spółdzielczego stos.pr. z członkiem spółdzielni może nastąpić w czasie trwania członkostwa pod warunkiem zachowania przewidzianego w KP okr. wypow. oraz na podst. uchwalmy rady spółdzielni o zmniejszeniu zatrudnienia podyktowanego gospodarcza koniecznością lub przyznaniu prawa do emerytury...

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy

Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy następuje w razie ogłoszenia upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy. Syndyk lub likwidator może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia:

1 - Jeżeli brak jest środków na wynagrodzenia dla pracowników,

2 -...

CHARAKTERYSTYKA AKCJI BANKU

W okresie roku, licząc od daty wpisania banku do rejestru handlowego, zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy wymaga zezwolenia KNF (zbywanie więcej niż 5% akcji wymaga zgody KNF).

Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy kredytowej

Wygaśnięcie umowy następuje po określonej w umowie kredytowej spłacie całości kapitału wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Jeżeli były ustanowione jakieś zabezpieczenia, są one zwracane.

Bank może rozwiązać umowę kredytu w szczególności z powodu:

Niespłacenia należności w...

Rozwiązanie a wygaśnięcie umowy o pracę

Umowa o prace rozwiązuje się:

- na macy porozumienia stron

- przez oświadczanie jednej ze stron zachowaniem okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem)

- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia( rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia)

- z...

Tryb podejmowania przez organizację związkową czynności konsultacyjnych w związku z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony reprezentującą pracownika organizację związkową. Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę jest obowiązkiem wtedy, gdy pracownik jest reprezentowany przez związek...

Popełnienie przestępstwa jako przesłanka natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem

Popełnienie przestępstwa może być podstawa natychmiastowego zwolnienia pracownika z pracy wtedy, gdy przestępstwo ma pewien związek z praca. Musi uniemożliwiać dalsze zatrudnienie pracownika na zajmowanym stanowisku. Musi więc dyskwalifikować pracownika jako osobę, z którą pracodawca mógłby dalej...

Prawo pracownika do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

- zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje...

Niezdolność do pracy z powodu choroby jako przesłanka natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę

W myśl art. 53 § 1 i 2 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

- jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej, niż 3 miesiące- gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej, niż łączny okres pobierania z...

Okresy chroniące pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę wskutek wypowiedzenia

Wszyscy pracownicy korzystają z ochrony przed wypowiedzeniem umownego stosunku pracy. Najbardziej chronione są osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem jest uzasadniona szczególnym zagrożeniem zwolnienia z pracy pojawiającym się w...

Prawo pracownika do odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy

Pracodawca, z którym pracownik rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia bezzasadnie zarzucając ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika może żądać odszkodowania nieprzewyższającego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Inne naruszenia prawa przez pracownika nie wywołują żadnych...

Związkowa ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy z nominacji

Ustawa nie odsyła do przepisów prawa pracy, nakładających na pracodawcę wymaganie współdziałania w zakresie rozwiązania umownego stosunku pracy z reprezentującą pracownika organizacją zawodową. Należałoby wobec tego przyjąć, że (mianowany) urzędnik służby cywilnej nie korzysta w zakresie...

Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z wyboru

Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. To rozwiązanie nie ma cech wygaśnięcia stosunku pracy. Następuje, bowiem z mocy przepisów prawa w razie zaistnienia zdarzenia ogólnie określonego jako wygaśnięcie mandatu. Nie jest to czynność prawna podjęta z zamiarem zakończenia...

Zabiegi egzekucyjne i sposoby ich rozwiązania

-W razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu zgodnie z przepisami KPC.

-W razie zbiegu...