Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Obniżenie zużycia energii w rolnictwie

Rozczłonkowanie przestrzenne gospodarstw, ich rozdrobnienie, ma bezpośredni wpływ na koszty obsługi maszynowej, magazynowej i transportowej. Koncentracja przestrzenna gospodarstw przy jednoczesnym zwiększaniu areału produkcyjnego oraz specjalizacji, zwiększaniu wielkości stada bydła i trzody służyć...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Zabezpieczenie wody dla rolnictwa

Zabezpieczenie wody stanowi kluczowy i strategiczny problem dla rozwoju rolnictwa w kraju. Postępujące zmiany klimatyczne przy jednoczesnej praktyce melioracji (odwadniania użytków rolnych) przeprowadzanej przez dziesięciolecia doprowadziły do obniżenia się wód gruntownych w centralnej Polsce oraz do...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Kierunki rozwoju i eksportu polskiego rolnictwa

Należy zrewidować dotychczasowe poglądy i praktykę, że eksport polskiego rolnictwa powinien być w głównej mierze orientowany do krajów WNP. Integracja gospodarki polskiej z gospodarką Unii Europejskiej nie może omijać rolnictwa, które należy szeroko włączyć do tych procesów z możliwie najszerszym...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Regionalna polityka rolna

Regionalną przestrzeń produkcyjną traktować należy w sposób zróżnicowany odpowiednio do jakości gleb, stopnia zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zasobów wody, kultury i tradycji rolniczej. W związku z tym należy: wyróżnić regiony intensywnej produkcji rolniczej, w których stosowane będą...

Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa

Małżeństwo opierało się na wolnej woli osób zawarcia jak i rozwiązania. Libera matromonia esse antiquitus placuit od dawna przyjęto, że małżeństwa są wolne. Zawarcie następowało przez złożenie zgodnych oświadczeń woli (nieformalnych i składanych prywatnie, bez obecności kapłanów, czy...

POJĘCIE, ZMIANA I ROZWIĄZANIE TRAKTATU – według Konwencji Wiedeńskiej z 1969 r.

Traktat, czyli umowa międzynarodowa jest wspólnym oświadczeniem podmiotów prawa międzynarodowego, które tworzy prawo, a wiec uprawnienia i obowiązki.Każdy traktat, w każdym czasie, może być rozwiązany lub zmieniony zgodną wolą wszystkich jej stron. Można to określić w ten sposób, że państwa są...

Rozwiązanie stosunku pracy

mocy porozumienia stron

wskutek wypowiedzenia przez jedną stronę

w razie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

z dniem ukończenia pracy, dla której wykonana umowa była zawarta

z upływu czasu, na który umowa była zawarta

Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązanie umowy

Pracownik może żądać odszkodowania do wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia związanego z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy. W przypadku, gdy sąd pracy dojdzie do wniosku, że orzeczenie o bezskuteczności lub przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe może z urzędu zasądzić...

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

popełnienie przez pracownika przestępstwa w czasie trwania umowy o prac, które uniemożliwia zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem

zawiniona przez pracownika utrata...

JAKIE ROZWIĄZANIA PRZEWIDUJE ZASADA NARODOWOŚCI PODMIOTOWEJ?

Zasada narodowości podmiotowej inaczej zwana zasadą obywatelstwa, polega na generalnym założeniu, że obywatel polski powinien stosować się do prawa obowiązującego w swoim kraju, nawet wówczas gdy przebywa za granicą. KK przewiduje, że obywatel polski odpowiada za wszystkie czyny popełnione za granicą...

Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

w spółkę akcyjną, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

na mocy porozumienia stron,

za wypowiedzeniem,

bez wypowiedzenia,

z upływem czasu, na który była zawarta,

z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Skutki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powoduje natychmiastową utratę pracy a także dalsze ujemne skutki dla pracownika. Pracownik traci prawo do nagrody z funduszu zysku przeznaczonego do podziału dla pracowników.

Ponadto rozwiązanie takie pociąga za sobą ujemne skutki także w...

Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje:

-roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,

-odszkodowanie.

Przysługuje mu możność wyboru roszczenia i dochodzenia bądź przywrócenia do...

Rozwiązanie umowy o prace w razie upadłośći bądź likwidacji zakładu pracy

Ogłoszenie upadłości bądź likwidacja zakładu pracy są przyczynami szczególnymi, w których nie stosuje się :

-obowiązku konsultacji związkowej w sprawach zwalniania pracowników

-ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku...

Uprawnienia pracownika w związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę, zgodnie z przepisami kodeksu pracy może nastąpić:

1.na mocy porozumienia stron,

2.rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem,

3.rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,

4.z upływem czasu na jaki była zawarta

5.z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była...

Stosunek pracy na podstawie powołania (nawiązanie i rozwiązanie)

Stosunek pracy może zostać nawiązany wskutek powołania na określone stanowisko. Powołanie jako źródło powstania stosunku pracy jest aktem administracyjnym, który wywołuje dwojaki skutek :

A) powoduje powstanie stosunku pracy między osobą powołaną a pracodawcą, u którego powołany zostaje...

Stosunek pracy na podstawie wyboru (nawiązanie i rozwiązanie)

Z wyborem, jako podstawą nawiązania stosunku pracy spotykamy się w organizacjach społecznych, zawodowych, politycznych i samorządzie terytorialnym . Występuje wtedy, gdy z przyjęcia wyboru na określone stanowisko wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika i nawiązuje się z chwilą...

Stosunek pracy na podstawie mianowania (nawiązanie i rozwiązanie)

Stosunek pracy na podstawie mianowania odbiega od umownych stosunków pracy. Przy mianowaniu odmienny jest sposób nawiązania stosunku pracy (akt mianowania, ślubowanie), większa jest stabilizacja zatrudnienia pracownika (dopuszczalność rozwiązania lub zmiany stosunku pracy tylko w sytuacjach określonych...

Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy

Rozwiązanie:

Osoby zatrudnione na innej postawie prawnej niż mianowanie podlegają w tym zakresie przepisom KP:

1. stosunek pracy z wyboru- rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu ( upływ kadencji, zrzeczenie się mandatu, jak i odwołanie) lub w drodze postanowienia stron. Nie mają tu zastosowania...