Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Rozwiązanie Davida Wechslera: dewiacyjny iloraz

Fundamentalne założenie: cecha inteligencji ma w populacji homo sapiens rozkład normalny. A skoro tak, możemy – przy założeniu, że średnia owego rozkładu wynosi 100 (ukłon wobec tradycji; przypomnę: w formule Sterna właśnie iloraz inteligencji równy 100 oznaczał poziom intelektualny dokładnie...

Analiza przypadku ucznia z problemem edukacyjnymi i logopedycznym - Propozycja rozwiązania problemu

Otoczenie ucznia indywidualną opieką wychowawczą i dydaktyczną - udział w zajęciach wyrównawczych (sprawdzanie obecności na tych zajęciach), ustalenie cotygodniowych spotkań z rodzicami, głównie z matką, w celu przekazania informacji i porad dotyczących pracy z dzieckiem, pomoc socjalna w formie...

Małżeństwo - Rozwiązanie małżeństwa w rytuale

Moc wiążąca kontraktu małżeńskiego, jego charakter rytualny i moralny jest wyra-żany równie jasno przy jego rozwiązywaniu przez rozwód lub  śmierć jak przy jego zawieraniu. Niestety, nasze informacje w tym punkcie są tak niepełne, że można tutaj przedstawić jedynie krótki przegląd. W wyższych...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki

POSTMODERNIZM – nurt kulturowy zacierający różnice między kulturą popularną a kulturą wysoką. W pedagogice przyzwala na różnorodność, niejednoznaczność, odrzucenie wszelkich wzorców, autorytetów, fundamentalnych idei. Edukacja jest nie tyle oświeceniem, narzucaniem postaw niewiedzącym przez...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - POSTMODERNIZM A EDUKACJA

Nie ma uniwersalnego uzasadnienia dla teorii pedagogicznych.

Wiedzę uważa się za „lokalną kreację” typową dla danego momentu historycznego, przestaje być uniwersalna, dyscyplinująca i homogeniczna. Nie ma jednej wiedzy., każda wiedza jest uzasadniona.

Nie ma „niższej” i „wyższej”...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - PRZEŁOM W MYŚLENIU O EDUKACJI

Pluralizm teoretyczny – rozwój teoretycznej tolerancji. Akceptacja różnorodności teorii, wyjaśnień i propozycji jako zjawiska normalnego i pozytywnego. Rezygnacja z narzucania innym wyimaginowanych praw i autorytarnego porządku.

Różnice tkwiące w jednostkach nie powinny być represjonowane...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - POSTULATY POSTMODERNISTYCZNEJ REFORMY EDUKACJI

Przywrócenie rangi kultury popularnej w wychowaniu

Przyznanie jednostkom prawa do odpowiedzialności za wybór sposobu życia

Urzeczywistnianie wolności bycia sobą i samostanowienia o własnej tożsamości

Uprawomocnić lokalne formy wiedzy

Pozbawić władzy dyskurs...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - PODSTAWOWE ZASADY PMDR W 5 OBSZARACH SYSTEMU KSZTAŁCENIA

Właściciel systemu oświatowego i instytucji oświatowych: wielość właścicieli instytucji oświatowych (demonopolizacja).

Pojedyncze instytucje oświatowe – same troszczą się o swój własny profil, nie są zobowiązane przez biurokrację do ujednolicania ofert.

Program kształcenia: nie ma...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - ZALECENIA DLA NAUCZYCIELI

Nie kierowanie się w swoich osądach sondażami diagnostycznymi, jeśli nie wiedzą, jak było sformułowane pytanie

Wydajność nie jest najważniejszym celem stosunków międzyludzkich

Liczby nie są najistotniejsze

Żadna nauka społeczna (np. psychologia) nie może brać góry nad...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - ZALETY POSTMODERNIZMU

Rozstanie z autorytaryzmem filozofii – uwolnienie od poczucia winy i niepotrzebnych obowiązków

Brak podstaw do wyniszczających sporów i budowania arbitralnych hierarchii

Postawa podejrzliwości – nie popadanie w ideologizację i fundamentalizm

Wielość prawd – tolerancja dla...

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - KRYTYKA POSTMODERNIZMU (konserwatyzm)

Demokracja nie jest doktryną moralnego relatywizmu

Głównym celem edukacji jest kształcenie młodzieży we wspólnej kulturze, przenoszenie odgórnie ustalonych ideałów, znaczeń, wartości i wiedzy.

Postmodernizm służy znoszeniu rozumu i zaprzeczanie możliwości prawdy.

Obrona...

ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I JEJ UWARUNKOWANIA - Znaczenie atrybucyjnych modeli w spostrzeganiu przyczyn problemów i możliwości ich rozwiązania w relacji pomocy

W relacji pomocy ważną rolę mogą odgrywać przekonania dotyczące przypisywania (atrybucji) ludziom odpowiedzialności za powstanie problemu i zaburzeń, jak i za ich rozwiązywanie. Schematy poznawcze odnośnie do tych typów odpowiedzialności mogą funkcjonować w umysłach ludzi poszukujących pomocy i...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania

"Ratowanie" ogółu gospodarstw jako dobra samego w sobie jest szalbierstwem moralnym i politycznym o rujnujących następstwach socjalnych, gospodarczych i kulturalnych; to pogłębianie stanu zapaści cywilizacyjnej wsi polskiej i polskiego rolnictwa. Wypadanie gospodarstw z produkcji rynkowej jest zjawiskiem...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Nowoczesne wykształcenie

Wspierać należy różne formy nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłej ludności wiejskiej jako inwestycji o podstawowym znaczeniu dla przezwyciężania cywilizacyjnego upośledzenia tej grupy społecznej. Powszechność nowoczesnego nauczania na wsi jest warunkiem koniecznym skutecznego gospodarowania i...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Konkurencyjność produktów rolniczych na rynku krajowym i międzynarodowym

Wysoka jakość towaru oraz cena rynkowa zapewniająca opłacalność produkcji i możliwości jej zbytu, to warunki, którym podporządkować się musi nie tylko producent rolny, lecz również otoczenie z nim kooperujące. W tym celu należy:

- organizować regionalne służby klasyfikacyjno-standaryzacyjne...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Zmiana struktury agrarnej

Przebudowa istniejącej struktury agrarnej - spuścizny reformy rolnej z 1945 r. i późniejszej polityki władz PRL wobec wsi - jest podstawowym warunkiem wzrostu wydajności i efektywności ekonomicznej polskiego rolnictwa. Wymagać ona będzie dostosowania wielkości modelowej gospodarstwa do jakości gleb...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Stabilność ekonomiczna produkcji rolnej

Stabilność ekonomiczna produkcji rolnej wymaga od państwa wypracowania jednoznacznej długookresowej i trwałej polityki rolnej, której głównym regulatorem jest rynek. W tym celu niezbędna jest ochrona producenta rolnego przed wysokim stopniem ryzyka, które wiąże się z charakterem produkcji uzależnionej od...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Unowocześnianie infrastruktury technicznej wsi

Zapóźnienie cywilizacyjne wsi polskiej jest wynikiem socjalistycznej polityki "industrializacji" oraz bezpośredniej a zwłaszcza pośredniej kolektywizacji wyłączającej wieś z gospodarki rynkowej. Nadrobienie opóźnień wymaga koncentracji wysiłków inwestycyjnych na:

- rozbudowie telekomunikacji wiejskiej...

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Demonopolizacja zaplecza rolnictwa

Demonopolizację otoczenia rolnictwa zespolić należy z aktywnym włączeniem do procesów prywatyzacji przemysłu spożywczego kontraktorów produkcji rolnej w ramach spółek udziałowych. Widzieć należy w tym instrument obniżania kosztów produkcji artykułów spożywczych oraz stabilizacji cen produktów rolnych...