Rozwiązanie

Czytaj Dalej

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem) 3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) 4) z upływem czasu na który została zawarta 5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta Rozwiązanie umowy o pracę w trybie ...

Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy

Rozwiązanie:

Osoby zatrudnione na innej postawie prawnej niż mianowanie podlegają w tym zakresie przepisom KP:

1. stosunek pracy z wyboru- rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu ( upływ kadencji, zrzeczenie się mandatu, jak i odwołanie) lub w drodze postanowienia stron. Nie mają tu zastosowania...

Rozwiązanie umowy o pracę

Charakterystyka

Rozwiązanie umowy o pracę następuje na zasadzie:

porozumienia stron, oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, upływu czasu na jaki została zawarta. Porozumienie stron

Rozwiązanie umowy o pracę na...

Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje:

-roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,

-odszkodowanie.

Przysługuje mu możność wyboru roszczenia i dochodzenia bądź przywrócenia do...

Uprawnienia pracownika w związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę, zgodnie z przepisami kodeksu pracy może nastąpić:

1.na mocy porozumienia stron,

2.rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem,

3.rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,

4.z upływem czasu na jaki była zawarta

5.z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była...

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy

Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy następuje w razie ogłoszenia upadłości lub zarządzenia likwidacji zakładu pracy. Syndyk lub likwidator może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia:

1 - Jeżeli brak jest środków na wynagrodzenia dla pracowników,

2 -...

Analiza rozwiązań i procedury zmiany

Kiedy już problem został nazwany i przeanalizowany, należy przejść do rozwiązania problemu na drodze aktywnego poszukiwania i ukazywania rozwiązań alternatywnych. Niekiedy rozwiązania nasuwają się same w trakcie przeprowadzania analizy behawioralnej i trzeba je tylko wskazać. W innych przypadkach...

Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Rejestracja

Każdy układ zbiorowy może być zawarty na czas określony bądź nieokreślony (w zależności od woli stron).Obowiązywanie układu zawartego na czas określony strony mogą ustalić na taki okres, który im odpowiada, określając w nim datę kalendarzową, od której będzie on...

ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I JEJ UWARUNKOWANIA - Znaczenie atrybucyjnych modeli w spostrzeganiu przyczyn problemów i możliwości ich rozwiązania w relacji pomocy

W relacji pomocy ważną rolę mogą odgrywać przekonania dotyczące przypisywania (atrybucji) ludziom odpowiedzialności za powstanie problemu i zaburzeń, jak i za ich rozwiązywanie. Schematy poznawcze odnośnie do tych typów odpowiedzialności mogą funkcjonować w umysłach ludzi poszukujących pomocy i...

Stosunek pracy na podstawie powołania (nawiązanie i rozwiązanie)

Stosunek pracy może zostać nawiązany wskutek powołania na określone stanowisko. Powołanie jako źródło powstania stosunku pracy jest aktem administracyjnym, który wywołuje dwojaki skutek :

A) powoduje powstanie stosunku pracy między osobą powołaną a pracodawcą, u którego powołany zostaje...

Przesłanki i skutki rozwiązania przysposobienia

 

Przesłanki rozwiązania przysposobienia:

Rozwiązanie przysposobienia pełnego i niepełnego może nastąpić tylko w wyniku orzeczenia sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego i przysposobionego. Wystąpić jednak muszą także przesłanki:

Ważne powody: rozwiązanie może nastąpić tylko...

Próba rozwiązania problemu alkoholizmu w Polsce

Skuteczność i Powtarzalność Niewiadomo dokładnie kiedy alkoholizm stał się istotnym problemem społecznym w Polsce. Wiadomo natomiast, że dzisiaj jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych naszego społeczeństwa. Chodzi tutaj zarówno o zdrowie fizyczne, psychiczne, ale również o kondycję całego społeczeństwa, jako jednego organizmu. Skutki picia alkoholu są powszechnie znane. Nowotwory układu pokarmowego, gruczołów, przewlekłe choroby układu krążenia,

Dualizm kartezjański i próby jego rozwiązania.

Zanim przejdę do dualizmu kartezjańskiego, chciałabym nakreślić krótko, osobę samego Kartezjusza. Kartezjusz (Rene Descartes) żył w latach 1591-1650. Urodził się w La Hale we Francji. Ukończył studia prawnicze, po studiach podróżował po Francji, Niemczech, Włoszech i Holandii. Przez jakiś czas służył jako żołnierz. W roku 1629 znalazłszy spokój w Holandii, pogrążył się w pracy, tam napisał swe najsłynniejsze dzieła. Pierwszym jego ważnym dziełem filozoficznym ...

Przygotowanie się na ewentualne trudności przy wdrażaniu rozwiązań

Każde możliwe rozwiązanie wiąże się z ewentualnym wystąpieniem trudności. Kiedy pacjent i terapeuta oceniają rozmaite rozwiązania danego problemu, terapeuta jest zobowiązany wskazać pacjentowi trudności związane z każdym z rozwiązań. Pacjent i terapeuta muszą się zastanowić nad potencjalnymi...

Wyjątki od zakazu rozwiązania i wypowiedzenia umowy

Kodeks pracy dopuszcza tylko dwie sytuacje, w których dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży. Możliwe jest jedynie (po spełnieniu określonych warunków) rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży, za wypowiedzeniem, z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu...

Rozwiązanie spółki cywilnej

Spółka cywilna ulega rozwiązaniu jeżeli:

1. Wspólnicy w umowie postanowili że zawarta jest umowa na czas określony lub w realizacji określonego celu. .

-jeżeli określi inne przypadki rozwiązania spółki .

-jeżeli mimo zaistnienia tych okoliczności powodujących rozwiązanie spółki za zgodą...

Rozwiązanie spółki komandytowo - akcyjnej

spółka podlega rozwiązaniu jeżeli zajdzie wydarzenie, które w myśl art.112 k.h. stanowi przyczynę rozwiązania spółki (wyjątek: śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki, choć wspólnicy mogą w umowie postanowić, że śmierć komandytariusz powoduje rozwiązanie spółki)...

Rozwiązanie umowy o pracę

1. Zdarzenia mogące spowodować ustanie stosunku pracy a) rozwiązanie umowy o pracę b) rozwiązanie stosunku zaistniałego z mianowania, powołania lub wyboru c) wygaśnięcie z mocy prawa 2. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić: - na mocy porozumienia stron - za wypowiedzeniem - bez wypowiedzenia - z upływem czasu na który była zawarta - z dniem ukończenia pracy dla wykonania której była zawarta 3. Okresy wypowiedzenia Ad 3 a) okresy wyp. dla umowy na okres ...

Rozwiązanie a wygaśnięcie umowy o pracę

Umowa o prace rozwiązuje się:

- na macy porozumienia stron

- przez oświadczanie jednej ze stron zachowaniem okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem)

- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia( rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia)

- z...

Prawo pracownika do odszkodowania z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy

Pracodawca, z którym pracownik rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia bezzasadnie zarzucając ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika może żądać odszkodowania nieprzewyższającego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Inne naruszenia prawa przez pracownika nie wywołują żadnych...