Rozumienie

Czytaj Dalej

Wilhelm Dilthey - Rozumienie kultury

Nasze działanie zawsze zakłada rozumienie innych osób; wielka część ludzkiego szczęścia wynika z naśladowanego odczuwania cudzych stanów psychicznych; cała filologia i historia opiera się na założeniu,  że to wtórne rozumienie czegoś poje-dynczego można podnosić do rangi obiektywności.

ROZUMIENIE TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W PUBLICYSTYCE

spolegliwy -17% prawidłowych odpowiedzi Należy tu jeszcze dodać, że traktując łącznie prawidłowe odpowiedzi, to: • żadnego z podanych terminów nie rozumie 2% osób, • od 1 do 10 terminów rozumie poprawnie 13% osób, • od 11 do 15 określeń rozumie 14% osób • od 16 do 20 terminów rozumie 24%, • od 21 do 24 słów rozumie 26%, • od 25 do 29 terminów rozumie ...

Jakie ćwiczenia prowadzą do lepszego rozumienia czytanego tekstu?

pracuje powoli i chociaż podejmuje on znaczny wysiłek, rozumie niewiele.   Poważnym zjawiskiem, które należy eliminować w procesie nauki szybkiego czytania, jest regresja, rozumiana jako powracanie spojrzeniem podczas czytania do słów lub zdań już przeczytanych.

Jakie są praktyczne programy terapii zaburzeń rozumienia?

Chodzi nie tylko o rozumienie słowne, ale także o rozumienie ogólne (sytuacyjne, gestowe), konieczne do zrozumienia przez chorego wymagań logopedy oraz zasad ćwiczeń Z lego powodu przeprowadzenie terapii ukierunkowanej na rozumienie przez pacjena pojęć może być warunkiem koniecznym do wprowadzenia innych metod terapeutycznych, w których jest niezbędna zdolność rozumienia instrukcji i poleceń.

Określenie wartości i sposoby ich istnienia - Co rozumie się przez wartości?

Tutaj przez wartość rozumie się na ogół to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest ze wszech miar godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich.

Co to znaczy słyszeć i jakie są konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu dla rozumienia mowy?

a) Niedosłuch ślimakowy i pozaślimakowy charakteryzuje się następującymi cechami: w porównaniu do niedosłuchu typu przewodzeńiowego próg słyszenia jest znacznie obniżony, -    brak pełnego rozumienia mowy (dziecko słyszy, ale nie rozumie, co często jest ważną wskazówką diagnostyczną, gdyż bacznie obserwuje ono usta osób mówiących), -    brak jest rezerwy ślimakowej (a to oznacza, że ...

Rozumienie kultury w socjologii

ATRYBUTYWNE I DYSTRYBUTYWNE ROZUMIENIE KULTURY Biorąc pod uwagę opisowe rozumienie kultury możemy wyróżnić dwa jego sposoby. Natomiast kultura w ujęciu dystrybutywnym rozumiana jest jako zbiór cech i zjawisk występujących w określonej zbiorowości.

Jaka jest sfera rozumienia przekazów językowych w autyzmie?

Wiele danych wskazuje na lo, że pod wpływem silniejszych przeżyć, urazów emocjonalnych czy różnych faklów mających dla osób z autyzmem znaczenie bodźców wyzwalających, ujawniają one zdumiewające oloczcnic zdolności rozumienia przekazów językowych i aktywnego posługiwania się nimi.

Jak przebiega badanie rozumienia w przypadku dysfazji dorosłych?

Badanie rozumienia na poziomic prostych połączeń słownych i zdań złożonych można sprawdzić na podstawie rozumienia: - próśb, poleceń, pytań i pretensji.

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - Transsignifikacja

W tym wydarzeniu dokonuje się przeniesienie w antropologiczny kontekst tego, co transsubstancjacja rozumie w kontekście filozofii, a wyrażone w nim rozumienie wiary wystarczy aby zabezpieczyć katolicką wiarę w Eucharystii.

Florian Znaniecki - Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny

Wyrazy i zdania języka mają obiektywne istnienie dla każdego z ludzi, mówiących tym języ-kiem, i każdy z nich wie, że ten język jest obiektywną rzeczywistością nie tylko dla niego, ale i dla innych, mimo różnic w wymawianiu i rozumieniu poszczególnych wyrazów i zdań, gdyż inni słyszą, rozumie i odpowiadają na jego zdania, on sam słyszy, rozumie i odpowiada na zdania innych.

Andragogika - Rozumienie dorosłości jako procesu rozwoju psychicznego

Dorosłość to proces rozwoju psychicznego, który jest usytuowany w postawach: 1) postawa wobec siebie - wzrost samoświadomości - adekwatność samooceny - koncentracja na samorozwoju 2)postawa wobec innych - rozumienie innych ludzi(im bardziej ich rozumiemy tym bardziej jesteśmy dorośli) - szacunek wobec innych - koncentracja na ludziach - poczucie współzależności z innymi 3) postawa wobec życia - zaangażowanie w sprawy ...

Andragogika - Teoretyczna propozycja rozumienia dorosłości przez C.C. Cogginsa

Dorosłość to proces rozwoju psychicznego, który jest usytuowany w postawach: 1) postawa wobec siebie - wzrost samoświadomości - adekwatność samooceny - koncentracja na samorozwoju 2)postawa wobec innych - rozumienie innych ludzi(im bardziej ich rozumiemy tym bardziej jesteśmy dorośli) - szacunek wobec innych - koncentracja na ludziach - poczucie współzależności z innymi 3) postawa wobec życia - zaangażowanie w sprawy ...

Wychowanie estetyczne - Trzy różne sposoby rozumienia sztuki

2) jako czynność - przez sztukę będziemy rozumieć czynność prowadzącą do powstania dzieła. W tym rozumieniu termin sztuka pokrywa się z terminem działalność artystyczna.

ROZUMIENIE

metoda rozumienia wewnętrznej struktury zjawisk ducho­wych W. Rozumienie bywa traktowane jako typ poznania po­średniego lub typ -^ poznania (1) bezpo­średniego.

Jak należy rozumieć stan samotności? (Samotność jako pojęcie psychologiczne)

Wewnętrzny świat człowieka jest dla niego nie znany i niezrozumiały, a jeżeli nie rozumiemy samego siebie, nie potrafimy także rozumieć świata nas otaczającego.

Nazwy: rozumienie nazwy, zakres i treści nazwy, desygnat nazwy, rodzaje nazwy,stosunki między nazwami.

Nazwa jest to wyraz bądz wyrażenie, kto rozumiemy jednoznacznie i nadaje się na podmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego w zdaniu ( orzeczenie imienne jest to orzeczenie składające się z czasownika posiłkowego i wyrazu mającego samodzielne znaczenie) (1). "Nazwy rozumiemy jako orzeczenie stwierdzające o podmiocie, że jest on taki a taki, np.

Jak można pomóc choremu, który rozumie wypowiedzi innych, ale wypowiada tylko pojedyncze słówa?

nikolu, wynikająca z jednostronnego, pouda-rowego ogniska w lewej półkuli mózgu, obejmującego okolicę Broca lub leż isiolę białą w głębi mózgu od okolicy Broca, - rozumienie wypowiedzi zachowane w zakresie wykonywania poleceń i rozumienia prostych zdań, powtarzanie zaburzone nawet w przypadku pojedynczych słów, -    nieprawidłowa artykulacja, dobra motywacja, brak labilności emocjonalnej, dobra koncentracja uwagi.

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

  Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Romantyczne rozumienie roli poezji i poety

Według niego poezja to piękno i prawda a poeta to człowiek wyróżniający się spośród ludzi, rozumiejący przeszłość i przyszłość i docierający prawdy.