Rozstrzygnięcie

Czytaj Dalej

Nadzór realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową - Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze

Naczelny Sąd Administracyjny pełni doniosłą rolę w sprawowaniu kontroli nad organem nadzorczym, jakim jest izba obrachunkowa. Jednak ta działalność może być różna, w zależności od uregulowania określonych spraw (art. 98 i art 101 ustawy samorządowej). Mnie interesować będzie artykuł 98 ustawy o...

Weryfikacja rozstrzygnięć administracyjnych

Decyzje i postanowienia organów administracji publicznej wydane w toku postępowania administracyjnego przez organ pierwszej instancji podlegają weryfikacji przez organ wyższej instancji. Możliwość weryfikacji rozstrzygnięć organu pierwszej instancji wynika z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Weryfikacja ta może być dokonana w trybie zwyczajnym lub w trybie nadzwyczajnym. Różnica pomiędzy trybem zwyczajnym a nadzwyczajnym polega na tym, że tryb zwyczajny ...

Przepisy przejściowe (intertemporalne) - sposoby rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych

W tych przepisach reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych.

a) Należy w nich regulować sposób rozstrzygnięcia tzw. spraw w toku. Jest to również zasada konstytucyjna wynikająca z zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Rozstrzygnięcie

Jak to się stało, że stoicyzm mino tak wielu sprzeczności wywarł tak ogromny wpływ „zarówno teoretyczny jak i emocjonalny na najlepsze umysły zachodniej kultury”?

Tajemnica tkwić może właśnie w eklektyzmie tej filozofii, która dzięki temu dotyka spraw bardzo złożonych, trudnych, z natury swej nie...

Rozstrzygnięcia Sądu w razie wznowienia

W kwestii wznowienia (o wznowieniu, odmowie wznowienia i związanych z nimi kwestiach wpadkowych) orzekała:

- sąd okręgowy (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu rejonowego,

- sąd apelacyjny (w składzie trzech sędziów) — w sprawach zakończonych orzeczeniem sądu...

Rozstrzygnij dylemat: są 3 poglądy na strukturę pojęć, czy 3 rodzaje pojęć?

Porównanie poglądów pod względem:

1. Nabywania pojęć,

2 reprezentacji umysłowej;

3 czy jest rozróżnienie?

4. Na czym polega podobieństwo?

Klasyczny:

ad.1 Abstrahowanie właściwości,

ad2. Cechy definicyjne i charakterystyczne

ad.3 Odpowiedź „tak”

Probabilistyczny:

ad1.Konstruowanie...

Wymień główne problemy, których rozstrzygnięcie jest niezbędne dla sformułowania polityki cen

Wybór, opracowanie i zastosowanie strategii cen nie jest łatwe i proste. Inna jest polityka cenowa w krótkich okresach czasu i inna w długich okresach czasu. W okresach krótkich stosuje się politykę cenową doraźną, dość konkretną, która dąży do odchyleń między ceną postulowaną a ceną rzeczywistą...