Rozproszenie

Czytaj Dalej

Podaj definicję znanych miar rozproszenia

Miary rozproszenia (jak rozproszyły się na osi nasze wartości zmiennej) to rozstęp, wariancja i odchylenia standardowe. Te charakterystyki mówią nam czy próbka rozłożyła się na całej skali, czy też dostaliśmy mało wartości ze skali, ale jest dużo frekwencji.

Rozstęp – estymator tego parametru mówi...

Opisz miary rozproszenia wyników wokół średniej (miary odchyleń)

Wskaźniki dyspersji mierzą rozsiew poszczególnych pomiarów wokół wartości centralnej. Chodzi w nich o odpowiedz na pytanie, jak bardzo odchylają się poszczególne pomiary od średniej.

Dyspresję mierzy się przez ustalenie odchylenia średniego (przeciętnego), wariancji i odchylenia standardowego. Jeżeli...