Rozporządzenie

Czytaj Dalej

Rozporządzenia w systemie źródeł praw, warunki ich wydawania i wejścia w życie

Zgodnie z źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są : konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie...

Rozporządzenie

Charakterystyka

Rozporządzenie jest jednym z podstawowych aktów normatywnych obok konstytucji, ustawy oraz ratyfikowanej umowy międzynarodowej stanowiących źródło prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, od których różni się mocą prawną, przedmiotem i trybem stanowienia.

Rozporządzenie może zostać...

Rozporządzenie w prawie adm.

Jest zawsze aktem normatywnym, ogólnym, źródłem prawa

wydane na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych jest aktem wykonawczym do ustawy, dopełnia ustawa w zakresie spraw, których w ustawie z jakiś przyczyn nie uregulowano, ma ono stworzyć szczegółowe przepisy wykonawcze, które umożliwiłyby...

Rozporządzenia (cechy)

Rozporządzenie jest zawsze aktem normatywnym, ogólnym, źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

-Rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych.

-Upoważnienie do wydawania rozporządzenia może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny.

-Rozporządzenie może być...

Rozporządzenie jako źródło prawa

Rozporządzenia są wydawane przez naczelne organy administracj państwowej, do których - jak o tym jest dalej mowa - należą:

a) Rada Ministrów,

b) Prezes Rady Ministrów,

c) ministrowie,

d) przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

Prawo wydawania rozporządzeń ma również Prezydent...

Rozporządzenia (podstawa prawna wydawania)

Rozporządzenia są wydawane na podstawie upoważnienia szczegółowego zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Organ upoważniony do wydawania...

Rozporządzenia (kontrola legalności)

Rozporządzenia poddawane są kontroli wewnątrzadministracyjnej i sądowej. Kontrole wewnątrzadministracyjną sprawuje RM, która na wniosek Prezesa RM może uchylić rozporządzenie ministra. Chodzi o kontrole legalności i celowości rozporządzeń. Kontrola wewnątrzadministracyjna dotyczy rozporządzeń...

Bezposrednia skuteczność rozporządzeń w UE

 

W przypadku rozporządzeń bezpośredni skutek nie budzi wątpliwości, ponieważ wynika on z art. 249 TWE, a potwierdził to również ETS. Rozporządzenie ma zatem bezpośredni skutek, nawet jeśli luka w jego treści lub brak środków na poziomie krajowym lub wspólnotowym, doktórach rozporządzenie odsyła...

Uchwały zarządzenia i rozporządzenia (porównanie cech)

Rozporządzenie- akt normatywny wydany przez naczelne organy państwa na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, wydawane przez Prezydenta RP, Prezesa RM, RM i ministrów.  

Uchwała- akt woli ciała kolegialnego organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej i zawodowej.

1.uchwały i...

Rozporządzenia i zarządzenia prezydenta RP w systemie źródeł prawa

Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego poza ; Konstytucją, ustawami, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i rozporządzeniami – należą również :

rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy , które może on wydać w okresie stanu wojennego jeżeli Sejm nie może zebrać się na...

Rozporządzenie jako akt prawa wtórnego

- UE wykazuje tendencję do nadregulacji prawa – wiąże się to z decentralizacją prawodawstwa, co z kolei wynika z braku typowego podziału władz w Unii

- prawo pierwotne: traktaty, tradycje, zwyczaje tworzone przez państwa członkowskie

- prawo pochodne: tworzone przez instytucje UE na podstawie...

Rozporządzenia (pojęcie, charakter prawny i funkcje)

Rozporządzenia są aktami normatywnymi wydawanymi na podstawie upoważnień ustawowych przez organy władzy wykonawczej. Rozporządzenie jest źródłem prawa oraz formą działania adm. W hierarchii źródeł prawa zajmują pozycje niższą niż ustawa, chociaż też zawierają normy prawne powszechnie...

Rozporządzenia (materia normowana)

Rozporządzenie jest źródłem prawa będącym jednocześnie formą działania adm. Im niższa jest pozycja organu stanowiącego ten akt w systemie organów adm., tym bardziej bezpośrednio służy on wykonywaniu zadań adm.

Rozporządzenie jest przydatne wówczas, gdy adm. w celu wykonania ustawy musi lub może...

Rozporządzenia (przygotowanie i publikacja)

Rozporządzenia przygotowują te organy, które są upoważnione do ich wydawania. Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. W tekście ogłaszanego aktu należy podać podstawę prawną jego wydania, tj. należy powołać się na upoważnienie ustawowe.

Jest to...

Rozporządzenie jako źródło prawa wspólnotowego

 

Rozporządzenie zgodnie z art. 249 TWE to akt prawny o zasięgu ogólnym, obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich. Mamy dwa rodzaje rozporządzeń podstawowe i wykonawcze. Te pierwsze są wydawane samodzielnie przez RUE samodzielnie lub przy współpracy z PE...

Rozporządzenia (utrata mocy obowiązującej)

Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia nie nasuwa żadnych wątpliwości jeżeli rozporządzenia zostało wydane na czas określony lub w wyraźny sposób zostanie uchylone. Rozporządzenie traci moc obowiązującą, gdy przestaje obowiązywać ustawa zawierająca upoważnienie do jego wydania.

Nowa ustawa...

Rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego

Stan wojenny może wprowadzić Prezydent RP na wniosek RM w razie zagrożenia zewnętrznego państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP, lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Może go wprowadzić na części lub na całym terytorium RP, może też ogłosić...

Rozporządzenia z mocą ustawy

Rozporządzenie z mocą ustawy wydawane są w czasie stanu wojennego na podstawie Art 24 są katami nadzwyczajnymi które nie występują w normalnej działalności państwa. Jedynie w przypadku wprowadzenia stanu wojennego a sejm nie będzie w stanie zebrać posiedzenia Prezydent na wniosek Rady Ministrów będzie...

Uchwały a rozporządzenia

Rozporządzenie (art. 92 K) – podustawowy akt wykonawczy, wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia, zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Ma ono charakter aktu prawa powszechnie obowiązującego. Musi być zgodne z ustawami i nie może wkraczać w materie objęte całkowitą wyłącznością...

Cechy rozporządzeń wykonawczych i organy uprawnione do ich wydawania

Prawo wydawania rozporządzeń po uprzednim ich upoważnieniu przysługuje Prezydentowi, Radzie Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, ministrom kierującym działem administracji rządowej, i Krajowej Radzie Radiofonii i telewizji. Rozporządzenie jedynym powszechnie obowiązującym aktem wykonawczym do ustaw. Do...