Stosunki międzynarodowe-przyczyny rozpadu ZSRR

KONSEKWENCJE ROZPADU ZSRR: - powstały suwerenne ,niepodległe państwa, -nastąpiła likwidacja układu warszawskiego, - rozpad ,zanik supermocarstwa ,które stało na czele 1 z 2 blokow -rozpad układu 2 biegunowego ,przejscie do nowego ładu, - niektóre panstwa stały się państwami jadrowymi, -Federacja Rosyjska staje się spadkobierca po ZSRR, -Terytorium Federacji Rosyjskiej stało się cesarstwem regionalnym ,cofnęło się w strone południowo ...

Zmiany geopolityczne w świecie po rozpadzie ZSRR i ich skutki

Rozpad ZSRR pozwolił z jednej strony na uzyskanie suwerenności przez republiki radzieckie, z drugiej jednak spowodowało to powstanie szeregu konfliktów o charakterze lokalnym - Nadniestrze, Południowa Osetia, Abchazja, Górny Karabach, Czeczenia

Co to jest czas połowicznego rozpadu?

Czas potrzebny do tego, by wskutek rozpadu pro­mieniotwórczego pozostało zaledwie 0,5 g nazy­wamy czasem połowicznego rozpadu, dla uranu 235 wynosi on 713 milionów lat. Jednak wiele z produktów rozpadu ma czasy połowicznego rozpadu liczone w dniach, godzinach, minutach a nawet sekundach.

Rozpad więzi społecznej - procesy dezorganizacji

Proces transformacji systemowej w Polsce oraz w innych krajach Europy Wschodniej związany jest bardzo wyraźnie z rozpadem systemów wartości towarzyszących minionemu, monocentrycznemu ładowi społecznemu.

Przyczyny i skutki rozpadu systemu i wspólnoty państw socjalistycznych

Rozpad bloku państw komunistycznych doprowadził do zjednoczenia Niemiec, oraz do rozpadu Czechosłowacji - od 1993 roku istnieją dwa osobne państwa: Czechy i Słowacja.

Rozpad Jugosławii

był rozpad Jugosławii. Rozpad Jugosławii postępował szybko -we wrześniu ogłosiła niepodległość Macedonia, a w październiku Bośnia i Hercegowina.

ROZPAD MĄCZYSTY

Rozpad mączysty jest objawem starzeniasię jabłek. Pękanie owoców z powodu rozpadu mączystegowystępuje najczęściej u odmian: Malinowa Oberlandzka,Glogierówka, Królowa Renet i Wealthy.

ROZPAD WEWNĘTRZNY

Rozpad wewnętrznymożna zaobserwować najczęściej u odmian:Koksa Pomarańczowa, Antonówka, Boskoop,Królowa Renet i Reneta Kulona. Odmianyte powinny być przechowywane w temperaturze•f 4°, gdyż w tych warunkach rozpad wewnętrznynie występuje.

Rozpad systemu komunistycznego i jego skutki międzynarodowe

W Bułgarii rozpad upadek reżimu, potem aksamitna rewolucja w Czechosłowacji.

Rozpad systemu komunistycznego w Europie w 1989r.

Nieefektowność gospodarcza systemu socjalistycznego doprowadziła do rozpadu ZSRR. Upadł komunizm i rozpadł się wielki Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Rozpad ZSRR i jego skutki międzynarodowe

Rozpad ZSRR spowodował powstanie nowych państw, które to borykają się z wieloma problemami, hamującymi ich rozwój.

Monarchia karolińska - Rozpad monarchii Karola Wielkiego

Do rozpadu monarchii przyczyniła się też nowa fala najazdów: Normanów z północy i Węgrów ze wschodu.

Rozpad ZSRR

Drugą przesłanką nadchodzącego rozpadu były postulaty i deklaracje suwerenności poszczególnych republik.

Rozpad europejskiego kolonializmu po II wojnie światowej

Po 1945 roku nastąpił rozpad potęg kolonialnych, a na ich dawnych obszarach powstały dziesiątki nowych, niepodległych państw.

Rozpad Czechosłowacji - Czesi i Słowacy

Nawet radość po uwolnieniu się kraju spod dominacji faszystowskiejy a później komunistycznej, nie zapobiegła w roku 1993 rozpadowi państwa.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Oznaki rozpadu imperium. Upadek Berii. Nikita Chruszczow

Tenden­cje separatystyczne, zrodzone w warunkach funkcjonowania tego modelu stano­wiły zarodek tych nieszczęść, jakie doprowadziły po śmierci Tito do rozpadu Jugosławii.

Rozpad Austro - Węgier

 

Austro-Węgry powstały w 1867 roku jako rezultat kompromisu, zawartego przez cesarza Franciszka Józefa z Węgrami. Była to monarchia wielonarodowa o skomplikowanej strukturze etnicznej. Aspiracje narodowe np. Czechów skierowane były przeciwko Austriakom, ale już Słowaków, Rumunów siedmiogrodzkich czy...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Początek rozpadu ZSRR

 

Nie znamy do dziś przebiegu rozmów radziecko-amerykańskich z końca lat osiemdziesiątych, domyślać się jednak można, że spotkanie na Morzu Śródziem­nym na początku 1989 roku przesądziło o demontażu imperium radzieckiego. Związek Radziecki już w 1988 roku odczuwać zaczął nowe trudności...