Różnica

Czytaj Dalej

Różnice płciowe

Jak u wszystkich wyższych zwierząt, również u człowieka występuje zróżnicowanie płciowe. Widzimy je u człowieka każdej rasy i w każdym typie konstytucjonalnym. Mężczyzna i kobieta stanowią dwie swoiste i równorzędne sobie postacie, których różnice należy stale uwzględniać. Możemy mówić o...

Różnice kursowe

Charakterystyka

Księgi rachunkowe należy prowadzić w walucie polskiej (art.9 oraz art.23 ust.3 ustawy o rachunkowości). Transakcje zawierane w walucie obcej powinny być przedstawione w formie zapisu dającego możliwość ustalenia wartości transakcji w walucie obcej jak i polskiej. Wartość transakcji...

RÓŻNICA

 

RÓŻNICA gr. diakrisis, diorismós, diaphord (2); łc. distinctio (1), differentia (2), diversitas; ang. distiction (1), dijference (2); fr. distinction (1), difference (2); nm. Unterscheidung (1), Unterschied (2), Differenz (2), Verschiedenheit

1. metaf. Distinctio (= rozróżnienie, od­rębność) — stosunek...

Zarządzanie personelem a zarządanie zasobami ludzkimi - podobieństwa i różnice

ZARZĄDZANIE PERSONELEM A ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ? PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W literaturze istnieje pogląd, że ZZL jest tylko rozwinięciem elementów zarządzania personelem ? takie stanowisko wyraża min. P. Lowry w stwierdzeniu, że zarządzanie zasobami ludzkimi ?to naprawdę nic nowego?, a praca z personelem zawsze obejmowała kwestie strategii, a obecne podkreślanie spraw ekonomicznych odzwierciedla jedynie zachodzące zmiany, do których kierownik ds. personelu stara się ...

Teorie Rozwoju Społecznego Różnice i Podobieństwa

SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I KIEROWANIA TEMAT: TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO – RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2. ZAGADNIENIA SPOŁECZNEGO ROZWOJU. 3. TEORIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO. 4. PODSUMOWANIE – WNIOSKI. 1. WSTĘP. Wszystkie społeczności ulegają rozwojowi społecznemu. Proces ten przebiegał nieustannie od początku cywilizacji i przebiega nadal. Społeczeństwa często starały się doszukiwać przyczyn pod wpływem których rozwój ten się ...

Nie ulega wątpliwości, że Rada Europejska, Rada Europy i Rada Unii Europejskiej są często ze sobą mylone. Te trzy struktury wyraźnie pomiędzy sobą się różnią. Wymień pokrótce zasadnicze różnice pomiędzy nimi i omów prawotwórczy charakt

Rada Europejska, Rada Europy i Rada Unii Europejskiej są często ze sobą mylone, choć zasadniczo się różnią. W mojej pracy przedstawię różnice między nimi. Rada Europejska (fr. Conseil europen, ang. European Council) to organ polityczny Unii Europejskiej,Rada Unii Europejskiej (fr. Conseil de l'Union europenne, ang. Council of the European Union) jest głównym organem decyzyjnym Wspólnot Europejskich natomiast Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l'Europe) to ...

Cztery podstawowe strukturalne różnice między autorytarnymi systemami tradycyjnymi a systemami nowoczesnymi

1) Pierwsza różnica dotyczy legitymizacji władzy.

W tradycyjnych systemach autorytarnych ta legitymizacja władzy związana jest z zasadą dynastyczności. W nowoczesnych systemach autorytarnych występuje charyzma wodza albo nacjonalizacja.

2) Druga różnica dotyczy formy państwa.

Te tradycyjne systemy...

Różnice płciowe miednicy

W miednicy żeńskiej talerze kości biodrowych są silnie bocznie rozstawione, u mężczyzn skierowane bardziej stromo Wzgórek jest bardziej płaski, u mężczyzn silniej wstępuje w obręb jamy miednicy; spojenie u kobiet jest niższe, a kąt podłonowy większy, jak również większa jest u kobiet...

Różnice konstytucjonalne budowy ciała

Nie ma dwóch identycznych osób. przy czym różnice osobnicze nie ograniczają się wyłącznie do budowy fizycznej. Podobne różnice zachodzą w budowie psychicznej człowieka, w jego charakterze i temperamencie, w sposobie reakcji na różne bodźce. Doświadczenie uczy lekarza, że poszczególne jednostki...

RÓŻNICA GATUNKOWA

 

RÓŻNICA GATUNKOWA gr. eidopoió diaphord; łc. differentia specifica, differentia constitutiva; ang. specific difference; fr. dif­ference specifique; nm. artbildender Unter­schied

W logice tradycyjnej: jeden z pięciu wy­różnionych przez Porfiriusza i przyjętych w scholastyce typów orzeczników {pente phonón...

Różnice w komunikacji marketingowej

Różnice w komunikacji marketingowej (rynkami z kulturą wysokiego i niskiego kontekstu). We współczesnym świecie odległości znacznie "zmniejszyły się" - możliwość podróży samolotowych, komunikacji internetowej. Dzięki tym udogodnieniom, wiele osób wybiera międzynarodowe ścieżki kariery - zarówno na chwilę (praktyki, bądź krótki - roczny-dwuletni wyjazd do pracy zagranicą), jak i na dłużej - kilka, kilkanaście lat. Kultura to ogół wytworów działalności ...

Różnice indywidualne między uczniami a zbiorowy charakter nauczania szkolnego

RÓŻNICE INDYWIDUALNE MIĘDZY UCZNIAMI A ZBIOROWY CHARAKTER NAUCZANIA SZKOLNEGO Obowiązek szkolny dotyczy wszystkich osób w okreslonym wieku życia, choć różnią się one znacznie między sobą, a nauczanie odbywa sie w dużych grupach . Sprawę dodatkowo komplikuje rozkład cech decydujących o różnicach indywidualnych między uczniami. PROBLEM JEDNORODNOŚCI GRUPY Rozpatrując nie wyselekcjonowaną populację uczniów stwierdzamy znaczne różnice między poszczególnymi ...

Pakiet Office. Różnice w stosunku do poprzednich wersji, a opłacalność zakupu - REFERAT.

Pakiet Office Różnice w stosunku do poprzednich wersji Wprowadzenie Aktualizacja do Microsoft® Office 2000 znacznie ułatwia i podnosi efektywność realizowanych pomysłów, pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie, oraz znacznie ułatwia dostęp do przechowywanych informacji. W referacie tym opisane zostały typowe zadania, jakie można wykonać przy pomocy aktualnej wersji pakietu Office oraz pokazano jak tą samą pracę można wykonać szybciej i bardziej ...

Różnice płciowe w komunikacji niewerbalnej

Być może zastanawiałeś się, czy ludzie różnią się zdolnością rozumienia przesłanek niewerbalnych. Jak mówiliśmy wcześniej, istnieją pewne do­wody, iż ekstrawertycy czynią to lepiej niż introwertycy. Stwierdzono w toku badań, że najbardziej istotne różnice zachodzą między kobietami i...

Bohater heroiczny w eposie Homera i chanson de geste – wykaż różnice i podobieństwa.

 

Od Homera rozpoczęła się historia literatury europejskiej. Był on pierwszym epikiem. Autor w swoich eposach stworzył stworzył bohatera heroicznego.

W Średniowieczu powst. termin pieśni o czynach (chanson de geste). Pieśni te rozpowszechniały wzór rycerza, którego niektóre cechy odpowiadały cechom...

Charakterystyczne cechy poezji barokowej na podstawie wybranych wierszy J. A. Morsztyna i D. Naborowskiego. Podobieństwa i różnice postaw obu poetów.

 

Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski to przedstawiciele tzw. nurtu dworskiego w literaturze polskiego baroku. Morsztyn uprawiał typ poezji lotnej, lekkiej, dowcipnej, służącej zabawie i rozrywce towarzystwa dworskiego. Tematem jego wierszy były flirty, miłostki i zdrady oraz skandale obyczajowe. Pisał...

Różnice płciowe a tarczyca

Kobiety mają nie tylko stosunkowo, ale nawet bezwzględnie cięższą tarczycę niż mężczyźni. Różnica płciowa zaznacza się już u noworodka, choć w bardzo małym stopniu, natomiast jest bardzo wyraźna w czasie pokwitania. Wzrastanie gruczołu w okresie dojrzewania płciowego jest prawie dwukrotnie w...

Różnice między planami strategicznymi a planami operacyjnymi.

Plany strategiczne i plany operacyjne różnią się pod trzema głównymi względami. HORYZONT CZASU. Plany strategiczne dotyczą wielu lat, a nawet dziesięcioleci. Plany operacyjne często obejmują jeden rok. Plan strategiczny firmy, dotyczący nowych rodzajów usług, może obejmować np. pięć lat. Przykładem planu operacyjnego sieci handlowej jest plan uzupełniania zapasów, zajmujący się tym jaki ma być poziom zapasów dzisiaj, jutro i w następnym tygodniu. ZAKRES. Plany ...

Funkcja kadrowa, cechy kierownika organizacji, różnice kulturowe

Kto i w jaki sposób zajmuje się doborem wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska kierownicze? Ocena przyszłych kierowników rozpoznaje się często od przeglądu stopni uzyskanych na uczelni. W przypadku doświadczonych kierowników poddaje się kandydatów szczegółowym wywiadom dla stwierdzenia czy mają osobisty styl. Zdaniem prowadzących wywiad wybiera się osoby odpowiednie na dane stanowisko. Sprawdzoną metodą oceny doboru kwalifikowanych kandydatów są ośrodki oceny ...

Różnice między mitem religijnym a współczesnym przekazem naukowym

Różnice między mitem religijnym a współczesnym przekazem naukowym. We współczesnym świecie pojęcie mitu religijnego uległo semantycznemu rozmyciu1, tak jak wiele innych pojęć służących do opisania otaczającego nas świata. Na potrzeby tej pracy przyjmuję definicje mitu jako: opowiadania o czynach bóstw, ludzi i innych tworów animizowanych, przedstawiającego w sposób symboliczny określoną część religijnego modelu świata2. Można zakreślić zbiór parametrów ...