Rozkład prawdopodobieństwa

Rozkład prawdopodobieństwa

Czytaj Dalej

Estymacja parametru rozkładu prawdopodobieństwa

Szacowanie na podstawie próby nieznanych wartości parametru rozkładu prawdopodobieństwa, np. X-wzrost X-N (u,b2) estymator u na podstawie próby jest X=u – estymator nieobciążony.

Kiedy trzy zmienne miary tendencji centylowej rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej są sobie równe

Trzy znane miary tendencji centralnej: modalna, mediana i wartość oczekiwana są równe gdy I miara skośności = 0. Rozkład prawdopodobieństwa może być wtedy symetryczny.

Rozkład czasu pracy

 

Definiując rozkład czasu pracy należy przyjąć, iż jest to ustalony układ godzin, w którym pracownicy danego zakładu obowiązania są pozostawać do dyspozycji podmiotu zatrudniającego. Ustalając rozkład czasu pracy należy określić: początek i koniec pracy dziennej lub zmianowej (tryb przesuwania...

"Lalka” Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu)

Jest to obraz trzech pokoleń Polaków, romantycznych idealistów, pozytywistycznych realistów i pokolenia przejściowego, do którego zalicza się Wokulski; rozkład społeczeństwa, jego wady pokazane zostały nam oczami idealisty, jakim jest Rzecki (także Wokulski i Ochocki), wychowany w ideologii romantycznej...

Rozkład ciśnienia na Ziemi

Dążność powietrza do wyrównywania różnic ciśnienia powoduje, że wyże baryczne słabną, niże natomiast wypełniają się. Mimo tego procesu w rozkładzie ciśnień na Ziemi można wyróżnić strefy obniżonego lub pod­wyższonego ciśnienia utrzymujące się na danym obszarze przez dłuższy okres czasu...

Wiatry, ich geograficzny rozkład, wiatry lokale

Wiatry – poziome ruchy warstw powietrza w określonych kierunkach. Zróżnicowanie ciśnienia na kuli ziemskiej prowadzi do poziomego ruchu mas powietrza od ośrodków wyżowych do niżowych , czyli do powstawania wiatrów.

I.wiatry stałe

pasaty(stałe wiatry wiejące od wyżów zwrotnikowych ku niżowi...

Rozkład prądów morskich

Prądy morskie są to jakby ogromne słone rzeki, o szerokości od kilku do kilkunastu kilometrów, płynące w powierzchniowych wodach mórz i oceanów.

Powstają one dzięki występowaniu stałych wiatrów oraz wirowemu ruchowi Ziemi. Kierunek nadaje im siła Coriolisa i rozmieszczenie lądów.

Prądy morskie...

Wilgotność powietrza i rozkład opadów na świecie

Wilgotność powietrza - zawartość pary wodnej w określonej objętości powietrza.

Wilgotność bezwzględna - zawartość pary wodnej w jednostce objętości wyrażona w gramach/1m3.

Wilgotność względna - wyrażona w procentach stosunek aktualnej ilości pary wodnej do ilości, która by nasyciła...

Mongołowie - ROZKŁAD IMPERIUM MONGOLSKIEGO

Kubilaj był ostatnim wielkim chanem, którego autorytet uznawano w całym świecie mongolskim. Po jego śmierci w 1294r. władza wielkich chanów została ograniczona do właściwej Mongolii i Chin. Wzajemne poczucie obcości wzmagały różnice wyznaniowe pomiędzy poszczególnymi ułusami: na zachodzie władcy...

PRL - Symptomy rozkładu systemu stalinowskiego w PRL

Wygrana frakcji stalinistów w PPR latem 1948 r. spowodowała odsunięcie Gomułki od sprawowania funkcji partyjnych i państwowych (wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych), a następnie jego aresztowanie w 1951 r. pod zarzutem odchylenia "prawicowo-nacjonalistycznego".

Pierwsze zmiany polityczne w ZSRR po...

Jakie właściwości powinien mieć dobry estymator dla parametrów rozkładu zmiennej losowej?

Nieobciążony – wartość oczekiwana wartości średniej powinna dać średnią arytmetyczną

Zgodny – różnica dąży do 0

Efektywny – im niższa wariancja, tym estymator powinien być bardziej efektywny.

Dostateczny

Zależny

Długość przedziału ufności dla średniej rozkładu normalnego – od czego i w jaki sposób zależy?

- Zależy od wielkości próby n, im n większe tym przedział jest bardziej zawężony. Zależy również od przyjętej wartości α, im α większe tym przedział bardziej zawężony.

- (1 – α) współczynnik ufności. Prawdopodobieństwo, że rzeczywista wartość parametru β w populacji znajduje się w...

Rozkład empiryczny cechy

Podstawą do jakichkolwiek analiz statystycznych badanej cechy jest określenie tzw. empirycznego rozkładu cechy. Polega ono na uporządkowanym, uszeregowanym rosnąco wartościom, przyjmowanym przez tę cechę odpowiednio zdefiniowanych częstości ich występowania.

Podać definicję i opisać właściwości funkcji rozkładu zmiennej losowej oraz dystrybuanty

Funkcje rozkładu zmiennej losowej: przyporządkowuje wartościom tej zmiennej losowej wartości prawdopodobieństw, z jakimi one występują, suma tych prawd. równa się 1. Własności D=R; f=<0;1> jest ograniczona.

Zmienna losowa X jest typu skokowego, jeśli może przyjmować skończoną lub nieskończoną...

Omówić dowolnie wybrany rozkład zmiennej losowej skokowej, przedstawić na wykresie

f(x), F(x)

Zmienna losowa przyjmuje dwie wartości 1, 2 każda z wartości przyjmuje z prawdopodobieństwem ½.

Omówić definicję prawdopodobieństwa

klasyczna – prawdopodobieństwo zdarzenia A jest to stosunek zdarzeń sprzyjających temu zdarzeniu, do ilości wszystkich zdarzeń elementarnych.

aksjomatyczna – niech  będzie daną przestrzenią zdarzeń elementarnych. Jeżeli każdemu zdarzeniu A przestrzeni  zostanie przyporządkowana...

Cechy rozkładu normalnego

Symetryczny względem prostej x=µ; osiąga jedno maximum w punkcie, ma dwa punkty przecięcia dla x=µ -  i µ + ; EX=µ=H0. Dowód na jego symetryczność jest określony do zera dla x do +∞ i -∞. Przekształcenie standaryzacja prowadzi do powstania innego rozkładu...

Co to jest obszar krytyczny, od czego zależy jego wielkość i położenie pod krzywą rozkładu statystyki testowej?

Jest to taki obszar przestrzeni próby, że jeśli wynik prób znajduje się w tym obszarze to sprawdzoną hipotezę zerową odrzucamy, jeśli natomiast wynik próby znajduje się poza tym obszarem to hipotezę H0 przyjmujemy (nie odrzucamy).