W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH DZIAŁANIE NA ROZKAZ UCHYLA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ?

Rozkaz przełożonego jest okolicznością wyłączającą winę sprawcy tylko wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie 3 przesłanki zawarte w rt. 318 KK. Artykuł ten dotyczy tylko żołnierza:

- żołnierz który popełnia czyn zabroniony

- czyn ten musi być dokonany w wyniku wydanego wcześniej rozkazu...

NATRĘCI. Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta ... napisana...

NATRĘCI. Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta ... napisana..., komedia w 3 aktach J. Bielawskiego, wyst. w Warszawie 19 XI 1765 na inaugurację pol. sceny publ., wyd. 1766 tamże. Służyła król. programowi poprawy „złych obyczajów", sygnalizowanemu w panegirycznym prologu i epilogu, za...

„Autorytet więcej niż rada a mniej niż rozkaz”

Współczesna cywilizacja stawia przed oświatą szereg złożonych i trudnych zadań. Analizując proces wychowania we współczesnej szkole, coraz wyraźniej zwraca się uwagę na rolę nauczyciela, któremu stawia się duże wymagania, nie tylko co do jego wiedzy i umiejętności pedagogicznych, ale również co do moralnego poziomu jego własnej osobowości. Przedmiotem moich rozważań jest nauczyciel, chodzi mi głównie o człowieka w wieku 35 – 60 lat, a więc znajdującego się w ...