Rozumienie równości pracowników i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w prawie wspólnotowym

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet jest jedną z zasad konstytucyjnych, na tle polskiej konstytucji art. 32 ust. 2, jest zaznaczona generalna zasada że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Do tego art. w celu podkreślenia ważności...

Zasada równego traktowania pracowników

Art 112 KP stanowi, że pracownicy maja równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzny i kobiety w stosunkach pracy. Nakaz ten nie dotyczy jednak równego traktowania stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika).

Zasada ta...

Poezja wobec rewolucji - „Nierówny rachunek w trupach”

Największą ostrożność (wręcz delikatność) wykazywał w tym obszarze tematycznym Bro-niewski: poeta, którego uznaje się za postać sztandarową w dziejach polskiej liryki rewolu-cyjnej. Często narzędziem rewolucyjnego odwetu jest w świecie jego wierszy nie bomba czynóż, lecz słowo. Burżuazyjne...

Kobieta i mężczyzna w Rzeczy Pospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym

„…Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w śnie głębokim, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała!. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.”…” Księga Rodzaju; 2,20-3,19 To ...

Na podstawie obliczeń uzyskano współczynnik korelacji równy -0,97. Jak można zinterpretować tę wartość?

Współczynnik korelacji równy -0,97 oznacza, że większym wartościom jednej cech odpowiadają średnio mniejsze wartości drugiej cechy. Taką zależność nazywamy ujemną lub malejącą.

Kiedy trzy zmienne miary tendencji centylowej rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej są sobie równe

Trzy znane miary tendencji centralnej: modalna, mediana i wartość oczekiwana są równe gdy I miara skośności = 0. Rozkład prawdopodobieństwa może być wtedy symetryczny.

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Nierówne sąsiedztwo

Nierówne sąsiedztwo jest techniką z dziedziny polityki programowej. Chodzi o świadome takie umieszczanie własnego materiału (komunikatu, na którym nadawcy zależy), aby był on atrakcyjniejszy od materiałów sąsiednich. W słowie drukowanym jest to sąsiedztwo przestrzenne (miejsce), w radio zaś i telewizji...

System polityczny a państwo - Dyktatura dyktaturze nie równa

Nazizm niemiecki - system totalitarny

Faszyzm włoski - system nie-totalitarny.

Totalitaryzm - objęcie działalnością państwa niemal wszystkich dziedzin życia społecznego , włącznie z życiem prywatnym obywateli.

System totalitarny nie jest sprawowany przez jednostkę , ale są to rządy ludu , całego...