Roszczenie

Czytaj Dalej

Przedawnienia roszczeń

we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia -roszczenia z tytułu umowy składu -roszczenia zakładu pracy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika na wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, licząc od dnia w którym zakład pracy powziął wiadomość o wyrządzeniu takiej szkody, nie później jednak niż trzy lata od jej wyrządzenia -roszczenia pracodawcy wobec pracownika o ...

Wymień i scharakteryzuj roszczenia właściciela, jakie mogą wynikać z prawa własności

Roszczenie uzupełniające Roszczenia uzupełniające –to takie, które uzupełniają roszczenie windykacyjne w tym sensie, że tylko razem z roszczeniami uzupełniającymi może ono zrównoważyć stratę spowodowaną utratą władztwa nad rzeczą.

Przedawnienie roszczeń

że po otrzymaniu pozwu podmiot zobowiązany powie, że termin upłynął # zarzut przedawnienia może podnieść zobowiązany po upływie terminu przedawnienia # roszczenie przedawnione nie wygasa a jedynie nie będzie mogło być przymusowo zrealizowane # instytucja przedawnienia ma zastosowanie do roszczenia majątkowego Terminy przedawnienia Art.

Droga dochodzenia roszczeń pracowniczych

Przez ugody strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie łączącego ich stosunku prawnego, między innymi w celu uchylenia zaistniałego sporu - organem właściwym jest komisja pojednawcza – rozpoznaje, ale nie rozstrzyga spraw o roszczenia pracownicze; jest jedynie organem pojednawczym, pełni funkcje arbitra godzącego uczestników konfliktu; zbliża rozbieżne stanowiska pracownika i pracodawcy, wypracowuje propozycje warunków ugody możliwych do ...

Dochodzenie roszczeń

" Wielokrotnie roszczenia są następstwem naruszenia prawa, dlatego też wyróżnić można np. roszczenia windykacyjne lub negatoryjne, uzupełniające, posiadacza o zwrot nakładów, związane z budową na cudzym gruncie.

Ochrona własności – roszczenia uzupełniające

Uszczerbek ten wyrównują roszczenia uzupełniające: Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy Roszczenie o zwrot pożytków lub ich równowartości Roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy i jej pogorszeniem lub utratą

Przedawnienie roszczeń regresowych

Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do zakładu ubezpieczeń przerywa się także przez zgłoszenie zakładowi ubezpieczeń tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym.

W związku z tym może się zdarzyć, że o te same roszczenia wynikające z tej samej podstawy faktycznej powód wytoczy powództwo jednocześnie w obu procesach, albo też może dojść do wcześniejszego rozstrzygnięcia w jednym z tych procesów.

Roszczenia pracownicze - rodzaje

Roszczenia pracownika niezwiązane z prawem do pracy: - wydanie świadectwa pracy czy opinii o pracy, ",o - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany ur1op.

Roszczenie o wykup zabudowanego gruntu

Roszczenia posiadacza Osobie, która wzniosła budynek lub inne urządzenie na cudzym gruncie, przysługuje roszczenie o wykup o ile spełnione będą przesłanki: - posiadanie samoistne - dobra wiara posiadacza - zniesienie sztucznej konstrukcji budynku lub innego urządzenie - wartość wzniesionego budynku lub urządzenia znacznie przekracza wartość działki zajętej pod budowę.

Przedawnienie roszczeń

Przedawnieniu ulegają te roszczenia po upływie trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

Ochrona własności – roszczenia windykacyjne

WINDYKACYJNE – właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, aby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem wszystkim uprawnienie do władania rzeczą, muszą zaistnieć 2 elementy: = samo roszczenie o wydanie rzeczy = roszczenie wynikające z prawa własności Ma charakter obiektywny, czyli o powstaniu tego roszczenia decyduje sam fakt naruszenia prawa własności.

Bezpodstawne wzbogacenie - ROSZCZENIE O WYDANIE WZBOGACENIA

PRZEDAWNIE Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ulega przedawnieniu po 10 latach, lub 3 lat, jeżeli roszczenie związane było z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Roszczenia regresowe

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie może zwrócić się z roszczeniem regresowym o zwrot kwoty odszkodowania od sprawcy szkody. Roszczenie regresowe obejmuje tylko wypłaconą kwotę przez Ubezpieczyciela.

POWSTAWANIE, WYMIAR I WYKONYWANIE ROSZCZEŃ PODATNIKA

W polskim prawie podatkowym nie ma pojęcie roszczenia, zostało ono tak skonstruowane, jakby podatnik w nie mógł być wierzycielem.

Przesłanki podstawowe wszelkich roszczeń alimentacyjnych oraz niezgodność alimentacji

Powołanie na zachowanie w/w nie dotyczy roszczenia na rzecz małoletniego dziecka.

Ochrona własności – roszczenia negatoryjne

Ochrona ta ma charakter obiektywny, a właściciel może żądać: = przywrócenia stanu zgodnego z prawem = zaniechania naruszeń legitymacja czynna i bierna tak jak w roszczeniu windykacyjnym.

Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przysługuje mu możność wyboru roszczenia i dochodzenia bądź przywrócenia do pracy, bądź odszkodowania.

Granice zaspokojenia roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

W razie niewypłacalności pracodawcy są zaspokajane roszczenia pracowników, a także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zamarłego byłego pracownika.

Roszczenie odszkodowawcze w wyniku uchylenia decyzji, w wyniku wznowienia postępowania lub stwierdzenia jej nieważności

Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat od dnia , w którym stała się ostateczna decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.