Roślinność

Czytaj Dalej

Roślinność strefy subarktycznej i arktycznej

Surowość klimatu sprawia, że roślinność tych stref jest uboga. W klimacie subarktycznym występuje tundra, w arktycznym pustynie lodowe.

Tundra - formacja roślinna rozwijająca się na północ od tajgi. W jej połu­dniowej części dominują krzewy brzozy karłowatej i wierzby po­larnej oraz krzewinki...

Roślinność strefy zwrotnikowej i podzwrotnikowej

Zwrotnikowa strefa klimatyczna charakteryzująca się wysokimi tempe­raturami i bardzo niskimi opadami stwarza roślinności specyficzne warunki bytowania. Na jej obszarach roślinność przystosowała się do braku wilgoci - jest bardzo skąpa i nigdzie nie tworzy zwartej pokrywy. W zależności od ilości...

Roślinność pustynna

Oprócz pustyni Sonora, większość pustyń porasta rzadka roślinność, a niektóre z nich są po prostu obszarami piaszczystymi (Sahara), skalistymi (Mo­have) lub kamienistymi (Gobi). Zazwyczaj pusty­nie są mozaiką różnorodnych typów roślinności. Tam, gdzie występuje woda, powstają oazy, w któ­rych...

Przystosowanie roślinności do życia w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej

Są dwie strefy zwrotnikowe- wokół zwrotnika raka i koziorożca. Roślinność w tych strefach dostosowała się do trybu życia. Klimat zwrotnikowy to głównie pustynie. Na pustyniach kamiennych można spotkać niewielkie karłowate drzewa, oraz krzewy korzeniące się w głębokich szczelinach skalnych. W...

Klimat i roślinność w górach tropików

W górach tropików klimat i roślinność są inne niż w strefie umiarkowanej. Chociaż nie ma tak wiel­kich różnic sezonowych, to jednak istnieją duże różnice pomiędzy warunkami panującymi w ciągu dnia, a nocą. Ponad górskim lasem występuje pas roślinny, składający się z karłowatych...

FLORA TATR - Roślinność piętra turniowego

W tym najwyższym piętrze roślinności tatrzańskiej spotykamy fragmenty zespołu kosmatki brunatnej, z występującym aż po szczyt Gerlacha kozłowcem, oraz niewielkie wyleżyska, grupy roślin piargowych, a jako nowy zespól - zespół turniowy boimki. Oprócz boimki mamy tu do czynienia z goryczką...

Roślinność pionierska

Roślinność zielona, krzewiasta lub drzewiasta inicjująca procesy glebotwórcze w surowym → materiale zwałowym i odtwarzająca warunki biologiczne sprzyjające rozwojowi docelowych warunków produkcyjnych.

Belgia - Klimat, rzeki, roślinność

Klimat Belgii kształtuje się pod wpływem bliskości Morza Północnego i obecności ciepłego Prądu Zatokowego. Sprawia to , że powietrze napływające nad obszar kraju jest wilgotne i ciepłe. Opady występują w ciągu całego roku , zimy są ciepłe i zwykle bezśnieżne (2-4 C) , lata niezbyt upalne i...

FLORA TATR - Roślinność piętra halnego

W piętrze halnym występuje w dolnych partiach kosodrzewina, lecz krzaki jej są coraz drobniejsze, bardziej rozrzucone i dorastające do kilkudziesięciu centymetrów. Natomiast rozciągają się tu obszerne połacie wysokogórskich muraw, służące jako główny teren wypasu owiec. Jeżeli chodzi o występujące...

Gleby na świecie i ich związek z roślinnością

Strefa gleb zwana jest pedosferą.

Gleba jest to mniej lub bardziej rozdrobniona, przekształcona i ożywiona powierzchniowa część gruntu. Wytwarza się z różnych skał wskutek działania klimatu, organizmów żywych, wody, rzeźby terenu, często także przy udziale człowieka. Przy powstawaniu gleby ważną...

Roślinność górska

Rośliny, owady, ptaki i ssaki żyjące w górach muszą zmagać się z porywistymi wiatrami, niską temperaturą, silnym nasłonecznie­niem, niską wilgotnością i małym stężeniem tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu. Wraz ze wzrostem wysokości o każde 100 metrów, temperatura spada o 0,5-1 stopnia...