Polska - Rosja a bezpieczeństwo energetyczne w Europie

Trzeba także zaznaczyć, jak wiele udało się Rosji osiągnąć pomimo sukcesu Polski w sprawie NATO - aby zaspokoić Rosję i nie narazić sytuacji na komplikacje, w maju 1997 roku podpisano z Rosją dokument o współpracy, co otworzyło drogę do ustanowienia Rady NATO-Rosja.

Rosja na drodze do mocarstwowości

Pierwszy okres wojny był niekorzystny dla Rosji . Przeszkolono nowe kadry oficerskie, zmieniono taktykę wojenną wyjątkowo rozbudowując artylerię i flotę wojenną Rosji.

Rosja wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

O tym jak instrumentalnie Rosja traktowała Polskę świadczą wydarzenia z 1787, kiedy odrzucona została propozycja Stanisława Augusta zawarcia sojuszu przeciw Turcji. Po rocznym „zastanowieniu” Rosja zgodziła się na wynajem trzech polskich brygad kawalerii na kilkuletnią służbę na jej rzecz.

Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

Rosja brała udział również w wojnie z Persją, która zakończywszy w 1723 roku pokojem w Petersburgu przyznawała Rosji jej zdobycze, czyli prowincje perskie okalające Morze Kaspijskie od pd.

Rosja carów

Tymczasem nieprzerwanie trwała ekspansja Rosji w Środkowej Azji i na Dalekim Wschodzie, odebrano Chinom olbrzymie obszary, dające Rosji dostęp do Morza Japońskiego w okolicach Władywostoku.

Rosja - Informacje ogólne

Sieć kolei i dróg kołowych w Rosji jest najgęstsza w części Europejskiej kraju. Północny szlak morski łączy część Europejską Rosji z portami na wybrzeżu Oceanu Spokojnego .

Charakterystyka stosunków gospodarczych z Rosją

Wprawdzie początkowo nie spotkało się to ze sprzeciwem ze strony Rosji, ale już wiosną 1993 roku Rosja zaczęła protestować przeciwko rozszerzeniu NATO na wschód. Rosja zaczęła zdecydowaną kampanię przeciwko rozszerzeniu NATO.

Księstwo Warszawskie i Rosja w latach 1807 - 1812. Klęska Napoleona w Rosji 1812 roku

1809 – Michał Sperański przedstawia reformy liberalne, które miałyby być przeprowadzone w Rosji 1810 – powstaje Rada Państwa w Rosji 1811 – otwarcie portów rosyjskich na handel z Wielką Brytanią Przyczyny antagonizmu francusko-rosyjskiego: + blokada kontynentalna była ruiną gospodarczą dla Rosji, bo wywożono do Wielkiej Brytanii drzewo i zboże + nienawiść Aleksandra I do Napoleona.

Stalin a Rosja? PUW

Wzrost nastrojów rewolucyjnych spowodowała przedłużająca się wojna i wiadomości o niepowodzeniach Rosji na froncie. W 1917 powstało pierwsze na świecie państwo uznawane za "komunistyczne" - Rosja Radziecka.

Polska – Rosja – wizerunek narodów w dziełach romantyków

Z kolei Rosja to nie tylko despotyczny car i jego poplecznicy, ale zwykli ludzie, podobnie jak Polacy zniewoleni przez swojego władcę i rewolucjoniści, występujący przeciwko tyranii cara.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI ROSJA - NIEMCY - AUSTRO-WĘGRY - ROSJA - WIELKA BRYTANIA

Polityka rosyjska kierowała się nie tylko przeciw Austro – Węgrą i Turcji, ale również państwami blisko związanym z Niemcami jak również przeciwko samym Niemcom i ich zapędom imperialistycznym w Azji Zachodniej. Antagonizm rosyjsko-austriacko- niemiecki przyczynił się do załagodzenia nieufnych stosunków...

Rosja i Prusy za czasów Piotra I i Wilhelma I. Habsburgowie - wybrani władcy i wydarzenia

Katarzyna II Wielka - interesowała się w dziedzinie sztuki i muzyki; polityka zagraniczna - kontynuowała politykę Piotra I, umacniała wpływy Rosji w Niemczech, Skandynawii i PL, zlikwidowała odrębności siczy zaporskiej, kolonizowała Syberię; reformy wewnętrzne - sekularyzacja dóbr kościelnych, oddała szlachcie władzę nad chłopami, wprowadziła sądy powiatowe i reformowała sądy miejskie i wiejskie.

Rosja w latach 1825 - 1853

Ruch opozycyjny w Rosji: + 1836 – Piotr Czaadajew ogłasza „List filozoficzny” + zaczął się ruch słowianofilów, twierdzących, że Rosja musi iść własną drogą i trzymać się samowładztwa i prawosławia + ich przeciwnikami byli zapadnicy, zwolennicy kultury zachodniej, byli oni liberałami, w ich lewym skrzydle był Aleksander Hercen (w 1847 wyjechał na zachód) i Wissarion Bieliński + w Petersburgu działało koło pietraszewców ...

Początek wojen z Rosją

Na zajętych zie­miach rosyjscy dowódcy wymuszali jednak składanie przysiąg na wierność carowi wprowadzali własne sądy, wzywali do pospolitego ruszenia przeciw Rzeczypospolitej, uprowadzali ludność poddańczą w głąb Rosji.

Wznowienie wojny z Rosją

 

Na wiadomość o podpisaniu ugody hadziac­kiej car wznowił działania wojenne. Rzeczpospo­lita nie dysponowała jednak dostatecznymi siła­mi, aby wesprzeć Kozaków w walce z Moskwą, a wśród Kozaczyzny pogłębiały się podziały na zwolenników Hadziacza i Perejasławia, króla i ca­ra, między starszyzną i...

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

Rozwój romantyzmu związany był z ruchami rewolucyjnymi i wolnościowymi, które szerzyły się w pierwszej połowie XIX wieku, po upadku zdobyczy Wielkiej Rewolucji, spowodowanym zwycięstwem reakcyjnych sił (monarchia burżuazyjna Ludwika Filipa we Francji, rządy Świętego Przymierza w Rosji, Austrii i Prusach). Romantyzm w Rosji.

Rosja - Pozycja prezydenta w systemie silnej prezydentury

Prezydent w konstytucji jest określany jako głowa państwa, gwarant konstytucji, gwarant prawi wolności człowieka i obywatela, podmiot określający podstawowe kierunki wewnętrznej i zagranicznej polityki państwa, reprezentant kraju stosunkach międzynarodowych  - wybierany jest w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych i tajnych - kadencja: 4 lata (wybory powszechne, bezpośrednie) - warunki kandydowania: obywatel Rosji, który ukończył 35 rok życia ...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Rosja pod rządami Jelcyna

Zagrożeniem obok olbrzymiego potencjału atomowego i konwencjonalnego Rosji są siły faszystowskie, coraz bardziej w tym kraju aktywne, olbrzymia zorganizowana przestępczość, waśnie narodowe.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Wojna z Rosją o Inflanty

Aby zmusić Iwana IV do wycofania się z Inflant, Batory postanowił odciąć Inflanty od Rosji. w Jamie Zapolskim, który przyznawał Rzeczypospolitej Inflanty i Połock, a Wielkie Łuki — Rosji.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Stosunki z Rosją

Zapoczątkował on rządy dynastii Romanowów w Rosji, którym kres położyła dopiero rewolucja 1917 r.