Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Bywają oczywiście i tacy, którzy nie przejmują się niczym (Różyc, Kiryłło), ale majątki ich i domy są w opłakanymstanie, zaś byt ich rodzin zagrożony.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Orientacja teoretyczna

W pracy z rodzinami, w których ktoś jest terminalnie chory bardzo ważne jestuwzględnienie perspektywy całej rodziny i poszczególnych jej członków: czymś innym jest dlawnuków ciężka choroba babci z którą całe życie mieszkali, a czymś innym, gdy dotyczy babciwidywanej raz do roku.

RODZINA W KRYZYSIE

Rodzina radzi sobie z daną sytuacja dzięki różnym strategiom przystosowanym. Rodzaje kryzysów: -normatywne kryzysy rozwojowe związane z wydarzeniami życiowymi takimi jak małżeństwo narodzenie dziecka dorastanie są one nieodłącznie związane z życiem i rozwojem każdej rodzin,.

Problemy w rodzinie - przemoc, patologia

W tej fazie profilaktyki podejmuje się działania mające na celu: • oddziaływanie na środowisko szkolne tak, aby wspierało ono samokontrolę i poczucie własnej wartości u uczniów, nauczycieli i rodziców; • przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, rodzicielstwa, radzenia sobie ze stresami; • edukację rodziców w zakresie wychowania dziecka, jego rozwoju i specyficz- nych zachowań dziecka związanych z fazą jego rozwoju; • tworzenie lokalnej polityki ...

Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze

Rodzina stanowi związek wyłączny i trwały, bo tylko taka rodzina daje swym członkom poczucie bezpieczeństwa, pewności jutra i świadomości, że się jest kochanym. Każda rodzina ma swój intymny, wewnętrzny, niepowtarzalny, różniący ją od innych rodzin, świat.

Wartości przekazywane przez rodzine a wartości przekazywane przez społeczeństwo

W mojej miejscowości można zauważyć różne typy rodzin: rodziny bardzo zżyte, poświęcające sobie czas, stawiające wychowanie na pierwszym miejscu. Rodzina ma za zadanie wpajać dziecku wartości, a społeczeństwo powinno je podtrzymywać.

Patologia rodziny

„Zalicza do nich się: - stałą pracę jednego z rodziców poza miejscem zamieszkania; - niechęć do podjęcia pracy przez jednego lub oboje z rodziców (pasożytniczy tryb życia z nieuczciwych dochodów); - bezrobocie; - kryzysową sytuację bytową rodzin, która nie sprzyja wykształceniu się u dzieci prawidłowych postaw społecznych; - negatywny wpływ środków masowego przekazu na rozwój dzieci i młodzieży”4 W rodzinach dysfunkcyjnych ...

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina

Pojecie rozumienie rodziny w socjologii Kryzys rodziny- mówi się ze rodzina jest niedostosowana do dzisiejszych czasów, jednak tak naprawdę zachowała trwałość, zmienia tylko niektóre elementy, funkcje.

Analiza porównawcza trzech katalogów funkcji rodziny

Funkcja opiekuńcza rodziny sprowadza się do opieki nad niesamodzielnymi członkami rodziny to jest osobami niepełnosprawnymi lub osobami wymagającymi czasowej bądź stałej opieki.

Rodzina i jej funkcja wychowawcza.

Rodzina przeważnie nieświadomie poprzez wzory zachowań dorosłych kształtuje pierwsze wyobrażenia dziecka o otaczającym je świecie, panujących między ludźmi stosunkach zarówno w układach ścisłej bliskości (stosunki między rodzicami, młodszymi i najstarszymi członkami rodziny), jak i w tych dalszych, bardziej sformalizowanych, wynikających z konieczności wchodzenia w różnego typu i rodzaju styczności z osobami obcymi.

CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

Jackowskiej: •  społeczno-ekonomiczne - określające pozycję społeczną i ekono­miczną rodziny i jej poszczególnych członków: •  warunki bytowe rodziny: poziom dochodów, sytuacja miesz­ka­niowa •  źródła utrzymania rodziny - zawód rodziców i innych doro­słych członków rodziny, źródła utrzymania rodziny nie zwią­zane z pracą zawodową ...

PSYCHOLOGICZNE UJĘCIE UZALEŻNIEŃ I RODZAJE UZALEŻNIEŃ - Rodziny z problemem uzależnienia na przykładzie alkoholizmu

Problemy te przedstawiono w różnych aspek­tach, z punktu widzenia rodzinnych czynników uwarunkowania uzależnień i innych zaburzeń osobowości, patologii funkcjonowania „rodziny alkoholo­wej", kształtowania się specyficznych ról w tych rodzinach oraz różnych złożonych przemian w strukturze rodzin z tym problemem.

Religia- Święta Rodzina w nauczaniu ks. Jan Berthiera

Patrząc uważnie na współczesny świat, w którym coraz częściej i wyraźniej mówi się o kryzysie rodziny, w którym nieustannie poszukuje się wzorców i autorytetów przedstawienie Świętej Rodziny jako ta wzorca doskonałej komunii interpersonalnej dla relacji między ludźmi, relacji w rodzinach dla osób poszukujących bardziej lub mniej świadomie oparcia, w celu budowania ich wzajemnych więzi wydaje się aktem najlepszym z możliwych.

Rodzina w diagnozie psychopedagogicznej.

Rodzina jest powszechnie traktowana jako podstawowy obszar wpływów oddziałujących na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Rozpoznanie rodziny w perspektywie pedagogicznej występuje także z innych względów, gdy chodzi o kwalifikowanie rodzin do określonych zadań i funkcji.

Struktura rodziny.

Struktura w rodzinie Wielkość rodziny: - rodzina wielodzietna: • styl wychowania autokratyczny, • wyraźny podział funkcji i obowiązków między dziećmi, przy czy starsze niekiedy przyjmują pewne funkcje wychowawcze i opiekuńcze rodziców, zajmując się młodszy rodzeństwem; • szybsze przystosowanie dzieci do zmiennych warunków życia i do sytuacji trudnych, • lepsze warunki do rozwoju samodzielności, umiejętności współdziałania i ...

Rodzinne uwarunkowania przemocy w rodzinie

W Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzonym przez Państwową Agencje Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Polsce, przyjęto następującą definicję: „Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, które narusz prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody” (Sasal 1998).

Dziecko w rodzinie alkoholowej - Wideo- wykłady Prof. JerzegoMellibrudy z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Do tematów ogniskowych w pomaganiu dzieciom alkoholików należą: a/ problem trudnego nawiązywania kontaktu b/ niska motywacja dzieci do przyjmowania pomocy cl stała obecność zagrożenia zewnętrznego d/ zranione uczucia e/ długi okres budowania zaufania f/ destrukcyjne wzory zachowania DZIECKO W RODZINIE ALKOHOLOWEJ wideo-wykłady dr Jerzego Mellibrudy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP LABIRYNTY RODZINY ALKOHOLOWEJ ZADANIA ROZWOJOWE wg ...

Opisz i porównaj zbiorowości społeczne, w których uczestniczysz np. rodzina, grupa studencka, zakład pracy, zbiorowość lokalna

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje grup domowników: rodzinę nierozdzielną, rodzinę nierozgałęzionego szczepu i rodzinę pojedynczego małżeństwa.

Motyw rodziny w literaturze

Uczucia, jakie żywią do siebie bogowie, przypominają te z rodzin ludzkich. Sienkiewicz "Rodzina Polanieckich" - Powieść jest zapisem losów Stanisława Połanieckiego, kańerowicza i hochsztaplera, dla którego sprawy finansowe są ważniejsze od więzi rodzinnych.

Uwarunkowania społeczno-kulturowe dotyczące rodziny

Jednym z przejawów zmian jest ewolucja rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych w kierunku modelu małych rodzin nuklearnych, składających się z dwójki pracujących rodziców oraz jednego bądź więcej dzieci.