Socjologia rodziny, wg. Majkowskiego

Familiaryzm – mentalność, jej części składowe: poczucie jedności rodzinnej grupy pojmowanej jako „my”, daleko posunięta integracja indywidualnych celów i działań z celami i działaniami rodziny, przekonanie, że wspólna własności ziemi, pieniędzy nakłada obowiązek pomocy i solidarności w kręgu rodzinnym.

Współczesna rodzina wobec kryzysu wartości w Polsce.

Przyjrzeć się należy z bliska panującym stosunkom w rodzinie, sposobom spędzania czasu, wzajemnym relacjom aby zrozumieć i poznać przyczyny tak złej kondycji wielu rodzin.

Rodzina jako jedna z podstawowych grup społecznych

W liście do Rodzin pisze: „Pośród wielu dróg (jaką idzie w swoim życiu człowiek)rodzina jest drogą pierwszą a i z wielu względów najważniejszą .

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Rodzina Sopliców, choć niepełna, (sędzia był przecież starym kawalerem i wychowywał bratanka), promieniowała na okolicę i dawała przykład wielkiego patriotyzmu. Niestety, niemal wszyscy bohaterowie powieści to ludzie nie posiadający własnych domów ani rodzin.

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Pytania i hipotezy diagnostyczne

Rodziny skupiają się na sprawach dotyczących osoby chorującej ijej leczenia by uniknąć konfrontacji, by nie poszukiwać rozwiązań innych problemów,by uniknąć przechodzenia przez inne kryzysy - Relacji wewnątrz rodziny i gotowości rodziny do ich restrukturyzacji.

Rodzina i jej funkcje

FUNKCJE RODZINY Rodzina jest także podstawową instytucją społeczną, poprzez którą dokonuje się regulacja współżycia seksualnego, prokreacja, wyznacza­ne są systemy pokrewieństwa, zasady dziedziczenia majątku, współpra­ca i współdziałanie w ramach gospodarstwa domowego.

Wychowanie a Rodzina

Pragnę przytoczyć jeszcze mądre słowa Papieża Jana Pawła II na temat rodziny: W liście do Rodzin pisze: ,,pośród wielu dróg (jaką idzie w swoim życiu człowiek) rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.

Zagrożenia współczesnej rodziny.

, Rodzina dar i zadania, nadzieja ludzkości, Kraków 1998 (Czuwajmy), ss. , List do rodzin GRATISSIMAM SANE, z okazji roku rodzin 1994, www. , RODZINA - ZAGROŻENIA I NADZIEJE, List Rektora KUL do Przyjaciół - Boże Narodzenie 1997 r.

Przemoc w rodzinie

Według definicji przyjętej przez międzyresortowy zespół „Bezpieczni w rodzinie działający w Polsce przy Kancelarii Prezydenta RP w latach 1996 – 1997, przemoc w rodzinie to: „ działanie lub zaniechanie podjęte w obrębie rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym, z wykorzystaniem istniejącej lub stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub władzy, godzące w ich prawa i dobra osobiste, a w szczególności życie i zdrowie ...

Przemoc w rodzinie - sytuacja dziecka maltretowanego

Rodzina to pełny dom dający bezpieczeństwo, ciepło, zrozumienie i wsparcie. rodzin patologicznych. Różnie układają się losy dzieci z rodzin zrekonstruowanych. Z takich rodzin dzieci często uciekają z domu.

Bezrobocie w rodzinie

PRZYCZYNY PROWADZĄCE DO BEZROBOCIA W RODZINIE, WPŁYW BEZROBOCIA NA FUNKCJONOWANIE RODZINY. Rodziny bezrobotne są częstymi klientami OPS-ów i najczęściej zgłaszają się w celu uzyskanie pomocy finansowej.

Opis patologii rodzinnej, z skąd się wzięła ta patologia, zaproponowanie metod pomocy rodzinie objętej tą patologią.

Ludzie żyjący w rodzinach patologicznych, czyli rodzinach odbiegających od przyjętych norm i definicji rodzin normalnych często nie zdają sobie nawet sprawy z tego iż w ich rodzinie dzieje się coś złego i niezgodnego z ogólnie akceptowanymi normami.

Rozwój osobowości dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej.

Rodzina dysfunkcyjna to (dysfunkcja ma źródło w zachowaniach rodzica): - rodzina z problemem alkoholowym, - rodzina z problemem wykorzystywania seksualnego, - rodzina z terrorem psychicznym (przemoc emocjonalna), - rodzina z przemocą fizyczną, - rodzina z przewlekłą chorobą, przy czym chory obarcza winą za swój stan domowników, staje się postacią centralną w rodzinie, terroryzuje ją, wymusza pewne zachowania.

Wpływ alkoholizmu na współczesną rodzinę.

Rodzina izoluje się. , Kategorie rodzin z problemem alkoholowym, W: Rodzina z problemem alkoholowym. , Rodzina wobec uzależnień, Warszawa 1993.

Rodzina jako mała grupa społeczna

Członkowie rodziny żyją zazwyczaj pod jednym dachem i tworzą jedno gospodarstwo domowe, obejmujące dwa pokolenia (rodzina mała) lub trzy pokolenia, a czasem także kilka rodzin połączonych pokrewieństwem w linii bocznej (wielka rodzina).

Model rodziny we współczesnym świecie "Zróbmy sobie wnuka"

Istnieją dwa typy rodzin nuklearnych: rodzina nuklearna określająca orientację życiową – rodzina, w której przychodzimy na świat i w której mamy status dziecka; rodzina nuklearna zapewniająca prokreację – rodzina, jaką zakładamy, wstępując w związek małżeński, i w jakiej mamy status dorosłego.

Rodzina jako podstawowa i uniwersalna grupa społeczna

[1] Oprócz tej najbardziej znanej nam rodziny, występują jeszcze inne typy rodzin żyjące w innych społeczeństwach: - Przykładem takiej rodziny jest związek małżeński w który wchodzi więcej niż dwie osoby.

Rodzina

Rodzina to „podstawowa komórka społeczna”. „Rodziny, które nie pasowały do „ideału” białych przedstawicieli klasy średniej z dobrych dzielnic, były postrzegane jako „dewiacyjne”.

MOTYW: RODZINA

MOTYW: RODZINA Wstęp do motywu RODZINA Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo.

Motyw rodziny w literaturze

Motyw domu i rodziny odnajdujemy w utworach pisarzy wszystkich epok literackich, może właśnie, dlatego, że rodzina stanowiła i stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Autorka przedstawia różne modele rodziny i zastanawia się, co tworzy szczęście rodzinne.