Rodzicielstwo

Czytaj Dalej

Czym jest rodzicielstwo?

Rodzicielstwo jest jednym z najtrudniejszych zadań, które życie przed nami stawia.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM W Europie standardy ochrony kobiet i dzieci wytycza Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie 18 października 1961 r.

Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa - Warunki orzekania adopcji

Wszystkie warunki orzekania przysposobienia są zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (KRiO), gdzie pod uwagę jest brane głównie dobro dziecka. Według poszczególnych artykułów dotyczących działu przysposobienia wynika, iż przysposobieniu podlega osoba małoletnia (Art. 114. § 1) Przysposobić można...

Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa: Rodzaje przysposobienia - Przysposobienia pełne nierozwiązywalne (całkowite)

Jest to forma adopcji kiedy przysposabiający całkowicie włączają dziecko w swoją rodzinę, a między nimi nawiązują się prawno – rodzinne stosunki, takie jak w rodzinie naturalnej. W przypadku tego przysposobienia, rodzice naturalni tracą wszelkie prawa do dziecka, a więzi rodzinne zostają całkowicie...

Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa: Rodzaje przysposobienia - Przysposobienie pełne rozwiązywalne (pełne)

Ma takie same skutki prawne, co w przypadku adopcji całkowitej (zrywane są stosunki z wcześniejszą rodziną, rodzice naturalni nie posiadają praw rodzicielskich), z tym wyjątkiem, że może zostać rozwiązane. Ta forma adopcji jest najczęściej orzekana w przypadku dzieci, których rodzice zostali przez sąd...

Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa: Rodzaje przysposobienia - Przysposobienie niepełne

Jest to forma adopcji, w której stosunki prawno – rodzinne są zawierane jedynie między przysposabianym i przysposabiającym, a nie jak w przypadku adopcji całkowitej i pełnej – również pomiędzy krewnymi i rodziną przysposabiającego. Przez tą formę przysposobienia dziecko nie zrywa kontaktu z rodziną...

Prawne aspekty adopcyjnego rodzicielstwa - Jawność adopcji

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie jest określone wyraźne stanowisko wobec tajemnicy adopcji, więc nie ma zakazu ani nakazu utajnienia przysposobienia, jednakże w polskim prawie istnieje wiele aktów prawnych wspomagających utrzymanie tego faktu w tajemnicy przed dzieckiem i osobami trzecimi. „Tajemnica...