Źródła i rodzaje konfliktów

Ze względu na rodzaj występowania podmiotu, konflikty dzielimy na występujące w następujących relacjach : Jednostka – jednostka Konflikt między jednostkami jest spowodowany najczęściej wskutek sprzeczności osobistych interesów poszczególnych osób, w kolizjach ich ról społecznych , pragnień.

Źródła i rodzaje konfliktów

Ze względu na rodzaj występowania podmiotu, konflikty dzielimy na występujące w następujących relacjach : Jednostka – jednostka Konflikt między jednostkami jest spowodowany najczęściej wskutek sprzeczności osobistych interesów poszczególnych osób, w kolizjach ich ról społecznych , pragnień.

RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

Tutaj jednak dopiero zaczynają się komplikacje, bowiem w obrębie każdego z rodzajów literackich istnieje ogromna ilość typów form literackich, które to typy nazywamy GATUNKAMI LITERACKIMI.

Historia Filmu - Rodzaje i gatunki filmu

Aczkolwiek film przejął z piśmiennictwa podział na rodzaje, to w obrębie poszczególnych rodzajów tworzy nowe, sobie tylko właściwe gatunki.

Pojęcie umowy i rodzaje umów o pracę

„Dopuszczalne są jednak , za zgodą obu stron, zmiana rodzaju już zawartej umowy o pracę na inny rodzaj takiej umowy z katalogu umów zawartych w K.

BIBLIJNE RODZAJE LITERACKIE

różnych rodzajów lit. dotychczas nie zauważonych rodzajów lit.

Rodzaje umów o pracę

W szczególności powinna określać: •rodzaj pracy, •miejsce jej wykonywania •termin rozpoczęcia pracy, •wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

Klasyfikacja i rodzaje statków.

Innym rodzajem klasyfikacji będzie podział według rodzaj napędu. Niektórzy wprowadzają również klasyfikację statków pływających ze względu na rodzaj pędnika.

„Reasekuracja” - istota, zadania i rodzaje umów

Umowy nadwyżki szkodowości drugi rodzaj umów nieproporcjonalnych, przy których nie rozpatruje się pojedynczych szkód, a jedynie ich łączny efekt w całym portfelu ryzyk da-nego rodzaju.

Stroje uroczyste - ich rodzaje oraz okazje do odpowiedniego ubierania się

Dlatego też należy ubierać się zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami i przede wszystkim kierować się prośbą gospodarzy, którzy najczęściej w zaproszeniu określają rodzaj stroju, jaki będzie obowiązywał. Fason, kolor i rodzaj materiału najczęściej są podyktowane modą.

Pojęcie umowy, rodzaje i formy umów

Rodzaje umów gospodarczych: a) ze względu na strony: - dwustronnie gospodarcze - obie strony to podmioty gospodarcze, - jednostronnie gospodarcze - jedna strona to podmiot gospodarczy; b) ze względu obowiązek zawierania: - dobrowolne - nie ma prawnego obowiązku ich zawierania, - obligatoryjne - istnieje prawny obowiązek (np.

Rodzaje umów o pracę

W szczególności powinna określać: · rodzaj pracy, · miejsce jej wykonywania · termin rozpoczęcia pracy, · wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

Rodzaje pamięci

Nie powinien być traktowany jako rodzaj pamięci i bez szkody można z niego zrezygnować. Stopień koncentracji uwagi, sposób i czas ich opracowywania, rodzaj działań następujących później, strategia przypominania itd.

Najważniejsze rodzaje surowców kamiennych występujących na terenie Polski i w rejonach sąsiednich

Wiek poszczególnych rodzajów krzemieni, związany często z różnym sposobem ich powstawania, rzutuje na szereg ich cech, takich jak: stopień łupliwości, wielkość konkrecji, rodzaj zanieczyszczeń, jednolitość masy krzemiennej, barwa i inne.

Pamięć jej cechy, rodzaje i typy

Rodzaj docierających bodźców do narządów zmysłów, gdzie są rejestrowane a następnie przekazywane centralnemu układowi nerwowemu stanowi podstawę do wyróżnienia typów pamięci na: słuchowa, wzrokowa, czuciową itp.

Rodzaje sponsoringu

Można wyróżnić kilka rodzajów sponsoringu.   Innym kryterium wyodrębniania rodzajów sponsoringu jest sposób ujawniania opinii publicznej nazwy czy nazwiska sponsora.

RODZAJE POLITYKI MIKROEKONOMICZNEJ I MAKROEKONOMICZNEJ

Rodzaje polityki makroekonomicznej. Ranga tego instrumentu w polityce gospodarczej sprawia, że politykę fiskalną traktuje się często jako wyodrębniony rodzaj polityki gospodarczej.

Rodzaje usług

</div> Rodzaje usług ze względu na rodzaj wyniku pracy Ze względu na rodzaj wyniku pracy usługi dzielimy na: Renowacyjne /naprawcze/ - przywracanie wartości istniejących dóbr, Informacyjne - przetwarzanie i przechowywanie informacji, Dystrybucyjne - zwiększanie zasobów rzeczowych do produkcji bądź konsumpcji, Rekreacyjne - lecznicze, higieniczno-estetyczne, sportowe, rekreacyjne, Oświatowo-kulturalne - przekazywanie wiedzy, doznań artystycznych ...

Rodzaje umów o pracę

Musi zostać zawarta na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i określać: strony umowy, rodzaj umowy, miejsce wykonywania, wysokość wynagrodzenia, datę rozpoczęcia pracy, datę zawarcia umowy (może to być ta sama data), wymiar czasu pracy (np.

Decyzja w systemie działania administracji publicznej. Plan jako szczególny rodzaj decyzji w działaniu administracji publicznej.

Planowanie jest szczególnego rodzaju procesem decyzyjnym. Postanowienia planu muszą być „przełożone” na konkretne wzorce zachowań, następuje to poprzez różnego rodzaju decyzje jednostkowe lub akty normatywne.