Rodolfo Amando Philippi

Rodolfo Amando Philippi

Czytaj Dalej

GRAZIANI RODOLFO (1882-1955) - marszałek polny

Włoski oficer, od szesnastego roku życia był żołnierzem. W 1918 r. zo­stał najmłodszym pułkownikiem we włoskich siłach zbrojnych. Od 1930 r. był wicegubernatorem Cyre-najki i zyskał sławę jako bezwzględ­ny dowódca, krwawo tłumiący po­wstanie plemienia Senussi. W cza­sie wojny w Abisynii w...

FILIPINI, Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri (COr), Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Konfederacjaautonomicznych domów, zw. kongregacjami, w którychkaplani i bracia prowadzą życie wspólne bez składaniaślubów zakonnych, zajmując się duszpasterstwem i wychowaniemmłodzieży.

1. W K o ś c i e l e p o w s z e c h n y m - Pierwsza kongr.założona została w Rzymie przez —» Filipa Neri, któryw...