Rodnik tlenowy

Czytaj Dalej

Oddychanie beztlenowe

Fermentcja Mlekowa - zachodzi ona w komorkach bakteri mlekowych, u pasozytow wewnetrznych i w miesniach szkieletowych w warunkach deficytu tlenowego.

Zasadowy proces tlenowy w wytwarzaniu stali

Zasadowy proces tlenowy (proces LD) trwa nieporówny­walnie krócej i nie zużywa prawie w ogóle ener­gii - stąd jego ekonomiczność, która przesądziła o jego sukcesie.

Maksymalny pułap tlenowy- VO2max

MAKSYMALNY PUŁAP TLENOWY Podstawowym warunkiem wykonywania długotrwałych wysiłków fizycznych o umiarkowanym koszcie energetycznym jest zdolność wykorzystywania podczas pracy przede wszystkim tlenowych źródeł energii i utrzymania beztlenowej komponenty metabolizmu na możliwie niskim poziomie.

Zawory i reduktory do butli tlenowych

Jakie rozróżniamy rodzaje reduktorów tlenowych?

Energia odnawialna z fermentacji beztlenowej odpadów organicznych

ENERGIA ODNAWIALNA Z FERMENTACJI BEZTLENOWEJ ODPADÓW ORGANICZNYCH Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (z dnia 30 maja 2003 r. DzU nr 54, poz 348/1997 – Prawo energetyczne) do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł zalicza się, niezależnie od parametrów technicznych, źródła energii elektrycznej lub cieplnej pochodzące ze źródeł odnawialnych, a w szczególności ze źródeł wytwarzających energię z biomasy. Obecnie stosowana w ...

WOLNE RODNIKI

Wg ostatnich doniesień brak niektórych biopierwiastków w komórkach,pociągając za sobą unieczynnienie wielu enzymów, wyzwala niekorzystnąreakcję uwalniania ze znajdującego się w komórkach nadtlenku wodoru(H2O2) tlenu, który działa toksycznie inicjując wiele niekorzystnych procesów patologicznych w ustroju...

Bilans tlenowy materiału wybuchowego

Ilość tlenu w stosunku do ilości koniecznej do całkowitego utlenienia wszystkich składników MW; wyróżnia się b.:

zerowy – jeżeli tlen w materiale wybuchowym znajduje się w ilości koniecznej do całkowitego spalenia składników palnych (najkorzystniejszy),

ujemny – jeżeli tlenu jest za mało do...

BAKTERIE tlenowe

BAKTERIE tlenowe , a e ro b y — bakterie,które przy oddychaniu korzystają z wolnegotlenu atmosfery, a w warunkach beztlenowychginą; do tej grupy należy wiele bakterii pożytecznychw rolnictwie, np.

ODDYCHANIE BEZTLENOWE (anaerobowe)

Fizjologiczny proces uzyskiwania energii na drodze enzymatycznego, beztlenowego rozkładu związków organicznych do prostych związków organicznych lub nieorganicznych. Może przebiegać na drodze fermentacji lub z wykorzystaniem nieorganicznego akceptora elektronów, innego niż tlen (redukcja siarczanów...

Tlenowe metody hodowli mikroorganizmów

Hodowle powierzchniowe – na powierzchni pożywek zestalonych;

Hodowle statyczne –służą do badań morfologii, fizjologii, biochemii oraz otrzymywania czystych kultur;

Hodowle wgłębne – wzrost mikroorganizmów zachodzi w całej objętości pożywki płynnej na skutek ciągłego ruchu pożywki...

Beztlenowe metody hodowli bakterii

Wyrastający wcześniej organizm tlenowy wykorzystuje tlen ze środowiska umożliwiając rozwój organizmu beztlenowego (metoda Fortnera).

Metody hodowli bakterii beztlenowych

Wyrastający wcześniej organizm tlenowy wykorzystuje tlen ze środowiska umożliwiając rozwój organizmu beztlenowego (metoda Fortnera).

Fermentory do hodowli beztlenowych

Brak napowietrzania i często brak mechanicznego mieszania płynu powodują, że powstawanie piany, w odróżnieniu od hodowli tlenowych, nie jest istotnym problemem technicznym.

Bioreaktory do hodowli tlenowych

Ogólnie można fermentory do tlenowych hodowli wgłębnych podzielić na grupy, z uwagi na sposób dostarczania energii, na: -    fermentory z mieszaniem mechanicznym, _ fermentory z mieszaniem cieczą, -    fermentory z mieszaniem gazem.

Tlenowe procesy utyilzacji ścieków

Podstawowa idea polega na przeprowadzeniu w instalacji oczyszczania ścieków tlenowego wzrostu drobnoustrojów.

Podstawy beztlenowych procesów przerabiania ścieków

W przyrodzie, w warunkach beztlenowych, gdy nie występują siarczany

i azotany, materia! biologiczny może być rozkładany z wytworzeniem metanu. Po raz pierwszy obserwację tego zjawiska prowadził Volt w 1776 roku. Pierwsza techniczna instalacja do produkcji biogazu powstała w roku 1911 i wykorzystywała osad...

Różnicowanie beztlenowych ziarenkowców gramdodatnich

Są to drobne gramujemne ziarenkowce. które w preparatach mikroskopowych układają się nieregularnie w dwoinki i krótkie łańcuszki. Na podłożu z krwią wyrastają w postaci drobnych okrągłych kolonii o zabarwieniu bialoszarym, a na podłożach płynnych w postaci ziarnistego osadu, wytwarzając przy tym...