Roderyk Lange

Czytaj Dalej

OSKAR LANGE

Langego, J.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Początek wojny

Oskara Lange w pierwszych miesiącach wojny pochłaniały - obok wytężonej pracy naukowej - gorączkowe próby znalezienia sposobu dopomożenia bliskim mu ludziom w okupowanej Polsce, zwłaszcza polskim uczonym i działaczom socjalistycznym. Władysław Malinowski, Artur Salman, Wiktor Ehrenpreis byli jego...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Ocena charakteru wojny

Klęska Niemiec nieuchronnie przynieść musiałaby natomiast - w przekonaniu Langego - rewolucję proletariacką w samych Niemczech oraz rewolucje chłopskie w Europie środkowo-wschodniej, a także wzrost siły i znaczenia ruchu robotniczego we Francji i w Wielkiej Brytanii, co pokrzyżowałoby plany tych państw.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wizje powojennej Europy

Polski ekonomista dawał wyraz przekonaniu o istnieniu doniosłych przesłanek porozumienia ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją. Zgodnie z rozpowszechnionym wówczas poglądem, zakładał możliwość ponowienia się w przyszłości zagrożenia niemieckiego, a w związku z tym za konieczne uznawał...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Granice Polski

Pochodną tych poglądów była teza o niemożliwości utrzymania przedwojennych granic Polski. Polski ekonomista uważał, że granica wschodnia powinna być ustalona z ZSRR na drodze przyjaznego porozumienia w sposób uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych narodów. Takie porozumienie przyniosłoby...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - "Apel do rozsądku"

Grupka ta wkrótce wespół z Langem miała firmować szerzej zakrojoną akcję polityczną.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Spotkanie z Mikołajczykiem

W spotkaniu z Langem premier ograniczał się w zasadzie do zadawania pytań o interesujące go sprawy.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Zaproszenie do PKWN

Zgodnie z sugestiami Langego PKWN wystosował pismo do Roosevelta z prośbą o akceptację dla udziału profesora w Komitecie, a prośbę tę 12 sierpnia w osobistym liście do niego poparł Stalin.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wobec polityki PKWN

W związku z tym z inicjatywy Osóbki-Morawskiego, a wbrew opinii wicepremiera Mikołajczyka TRJN zwrócił się 17 lipca do Langego z formalną propozycją objęcia stanowiska ambasadora Polski w USA.

LANGE ANTONI, pseud. Napierski, A. Wrzesień

LANGE ANTONI, pseud. Napierski, A. Wrzesień, ur. 1861 lub 1863 w Warszawie, zm. 17 III 1929 tamże, poeta, nowelista, powieściopisarz, dramaturg, krytyk, tłumacz. Pochodził z rodziny żyd. o pol. tradycjach patriot. (ojciec był powstańcem 1830). Wstąpił na wydz. przyr. UW, wkrótce usunięty w związku z...

RODERYK

Pobity Roderyk albo poległ w bitwie,, albo, wg innych przekazów, walczył jeszcze przez 2 lata w górach Asturii, nim poległ. Roderyk i pustelnik. Roderyk, ostatni z Gotów, ang.

Święty Roderyk

Roderyk (Ruderyk albo Rodryg) był kapłanem. Tam Roderyk zaprzyjaźnił się z Salomonem, którego również oskarżono oodstępstwo od mahometanizmu.