Roderick Chisholm (filozof)

Czytaj Dalej

Dramat ojca – poety i filozofa przedstawiony w „Trenach” J. Kochanowskiego.

 

Tren, inaczej lament, płacz, żal, elegia, to utwór poetycki, wywodzący się z poezji starożytnej. Pierwotnie był to rodzaj obrzędowej pieśni żałobnej (epicedium). Wyraża on żal po czyjejś śmierci oraz związane z nią refleksje. Klasyczny tren składał się z pięciu części: pochwały zmarłej...

Dramat ojca - poety i filozofa przedstawiony w Trenach J. Kochanowskiego

 Tren, inaczej lament, płacz, żal, elegia, to utwór poetycki, wywodzący się z poezji starożytnej. Pierwotnie był to rodzaj obrzędowej pieśni żałobnej (epicedium). Wyraża on żal po czyjejś śmierci oraz związane z nią refleksje. Klasyczny tren składał się z pięciu części: pochwały zmarłej...

Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności

Filozofia - znaczy dosłownie "miłość mądrości". Pierwotnie w Grecji filozofia tak właśnie była rozumiana - jako mądrość w ogóle, wiedza, wykształcenie. Pierwsi filozofowie byli najczęściej nauczycielami.

Główne prądy filozoficzne starożytności.

Cynizm - szkoła filozoficzna (V/IV w. p.n.e. do...

PERYPATETYCY– WIĘKSZOŚĆ FILOZOFÓW ARABSKICH VIII – XII

Alkendi (IX n.e. – współczesny Eriugenie): tłumacz i komentator Arystotelesa, z elementami neoplatońskimi (teologia negatywna w formie krańcowej)

Alfarabi (X n.e.): emanacyjna interpretacja Arystotelesa, ale nie mistyczna – wszelki byt wyłania się z Boga, ale nie może się z nim łączyć; największy...

Państwo Filozofów

Państwem powinni rządzić filozofowie, miłośnicy prawdziwej mądrości, gdyż celem państwa nie są wartości materialne, lecz idea dobra- realizacja tej idei jest głównym powołaniem państwa.

Uznawał on rządy arystokracji intelektualnej, gdyż był nastawiony antydemokratycznie, uważał bowiem...

DRAMAT OJCA, POETY, FILOZOFA W „TREANACH” J.KOCHANOWSKIEGO

Treny są ostatnim z wielkich dzieł Jana Kochanowskiego. Powstały później niż fraszki, pieśni, psałterz. Dość powszechna jest opinia, że to najwybitniejsze dzieło w dorobku poety, uko­ronowanie twórczości. Uważa się także, że jest to jej podsumowanie, a zarazem wszech­stron­na polemika, a ściślej...

POPRZEDNICY FILOZOFÓW

Gdy rozpoczynała się filozofia w Grecji, nauki szczegółowe jeszcze nie istniały. Natomiast Grecy posiadali już:

2) umiejętności praktyczne,

3) reguły życio­we.

Filozofia miała z nimi pewne podobieństwo i do nich w swych początkach nawiązała.

l. wierzenia religijne. Pewne rysy pierwotnej...

JOŃSCY FILOZOFOWIE PRZYRODY

Filozofię, zapoczątkowaną przez Talesa, rozszerzyli jego rodacy w koloniach jońskich. Przejęli jego zagadnienie, aleje pogłębili, utrzymali jego hilozoizm, ale dali mu inną postać: bardziej spekulatywną dał Anaksymander, bardziej empiryczną - Anaksymenes.

OSOBY ANAKSYMANDRA I ANAKSYMENESA. Anaksymander...

FILOZOFOWIE ARABSCY

Podczas wczesnego średniowiecza w Europie zachodniej równolegle z łacińską, chrześci­jańską filozofią rozwijała się inna jeszcze filozofia: filozofia Arabów. Rozwijała się w innych warunkach niż chrześcijańska: Arabowie znali bowiem dzieła greckich filozofów i na ich podstawie budowali...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja państwa według Platona

Platon był uczeniem Sokratesa. Jego główne dzieła: „Państwo” - wizja państwa i „Prawo”; obejmują wszystkie ówczesne dyscypliny naukowe. Platon zalicza się do autorów tzw. złotej myśli. Był prekursorem totalitaryzmu, twierdził że rządzić mają filozofowie i wojskowi. Państwo Platona jest komunizmem...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Myśl społeczno - ekonomiczna

Według Platona człowiek to element państwa, o tym co dobre dla człowieka rozstrzyga państwo. Ujmował wszystko w odniesieniu makroekonomicznym, twierdził że „wszystko jest dla państwa, przez państwo, w państwie” ,a jednostka jest podporządkowana państwu: „państwo jest wszystkim, jednostka niczym”...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Krytyka demokracji

Wg Platona ustrój demokratyczny jest najbardziej chwiejny. Cechują go brak dyscypliny społecznej i respektu dla władzy, anarchia, brak kompetencji rządzących i demoralizacja wśród ludu. Zręczny demagog nie ma trudności w zapanowaniu nad motłochem. Demokracja prowadzi nieuchronnie do tyranii

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Teoria krążenia ustrojów

Timokracja - pojawiają się ludzie odważni, mężni, uczciwi, którzy walczą dla idei. Zaczynają patrzeć na własny interes. Myślą: obaliłem tyrana więc powinienem mieć więcej korzyści. Następuje podział na idealistów i arystokrację, czyli grupę ludzi, która monopolizuje władzę. Na zewnątrz...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Geneza państwa (Platon)

Państwo stworzył człowiek. Państwo powstaje wówczas, gdy nikt z nas nie zdoła dbać w dostateczny sposób o zaspokojenie swych potrzeb lecz zdany jest na pomoc wielu. Państwo tworzy się w wyniku naszej wzajemnej potrzeby. Naczelną zasada realnych tworów państwowych wcale nie jest rozum ale odwaga...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Prawo natury

Arystoteles podkreśla, że rzeczywistość ustrojowa podlega prawu. Koncepcja prawno-naturalna mówi, że istnieją obiektywne prawa naturalne, podlega im cała rzeczywistość. Prawo natury – przyrodnicze, prawa naturalne – podlega im człowiek. Prawo natury znajduje zastosowanie w społecznych instytucjach...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Funkcje i zadania państwa

Polis służy człowiekowi, państwo ma mu pomagać, zaspokajać jego potrzeby. Wg Arystotelesa człowiek jest istotą polityczną i bez otaczającego go społeczeństwa nie jest prawdziwym człowiekiem.

Państwo należy do tworów natury, a człowiek z natury jest istotą państwową. Państwo pochodzi z natury...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Klasyfikacja ustrojów

Zależnie od tego kto rządzi ( jednostka, grupa czy ogół) istnieją trzy ustroje dobre ( rządy dla dobra powszechnego): monarchia, arystokracja i politea oraz trzy ustroje zdegenerowane ( rządy dla własnej korzyści rządzących) : tyrania, oligarchia, demokracja. Kształt ustroju zależy od siły i efektu...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Koncepcja szczęścia, a polis

Wg Arystotelesa formą człowieka jest to, że ma on zarówno duszę roślinną , duszę zwierzęcą i duszę myślącą. Człowiek będzie szczęśliwy, gdy wykorzysta wszystkie swoje zdolności i możliwości. Arystoteles uważał, że istnieją trzy formy szczęścia:

* życie wśród namiętności i...

Doktryny największych greckich filozofów (Platon i Arystoteles) - Geneza państwa (Arystoteles)

Punktem wyjścia arystotelowskiej nauki o państwie jest stwierdzenie, że państwo należy do twórców natury, człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie, zaś taki który z natury, a nie przez przypadek żyje poza państwem jest albo nędznikiem albo nadludzką istotą. Państwo jest syntezą...

Wyjaśnij pojęcie zasobu krytycznego w systemach pracujących współbieżnie (problem prysznica i chińskich filozofów)

Zasób krytyczny to taki zasób systemowy, który jest ograniczony ilościowo i jednocześnie przeznaczony do użytku wszystkich pracujących w danym systemie procesorów. Zasobem krytycznym może być pamięć operacyjna, linie lub łącza transmisyjne.

Analogią do zasobu krytycznego w problemie „prysznica...