Rodan - gminy departamentu

Rodan - gminy departamentu

Czytaj Dalej

PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

„Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen”

Weźmie go do siebie ten z gospodarzy potrzebujących taniej siły roboczej, który zażąda od gminy najniższej dopłaty.

"Miłosierdzie gminy"

" - zagadnienie chrześcijańskiego miłosierdzia a rzeczywiste interesy gminy; odkrycie prawdziwego celu zgromadzenia, jakim jest licytacja starca, makabryczny żart; miłosierua ustawa gminy przeradza się w targ o starego człowieka, przedmiotowy przetarg; za chrześcijańskim miłosierdziem stoi chęć zysku; a to "opłacane" i "opłacalne" miłosierdzie, dowód fałszu i zakłamania, jest wówczas traktowane w środowisku szwajcarskim jako rzecz zwyczajna, - ...

PRZEPISY PORZĄDKOWE W GMINIE

Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Struktura i organizacja władz gminy

W demokratycznym mechanizmie funkcjonowania społeczności gminy naczelne miejsce zajmują następujące sposoby sprawowania władzy: głosowanie powszechne, które odbywa się dla przeprowadzenia wyborów lub referendum, działalność organów gminy.

Wybory do rady gminy

Na szczeblu gminy wybory przeprowadzają gminne i obwodowe komisje wyborcze. Okręg wyborczy obejmuje część gminy.

Organy gminy

Funkcja ta polega na występowaniu w imieniu gminy między innymi wobec organów administracji innych gmin, ich związków i stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych, partii politycznych z którymi gmina pozostaje w określonych stosunkach.

Dochody gminy

Dochodami gminy są: - wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych pobiera­nego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od po­siadania psów), wpływy z opłat (skarbowej, eksploatacyjnej, lokalnych i innych), - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wyso­kości 26,7% wpływów z podatku ...

Samorząd terytorialny - GMINA

Szczegółowe zasady określa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy.

Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie: gminy ogólne (polityczne) – dominują, gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich, gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo •autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem kantonalnym: konstytucyjne prawo gmin do istnienia,określona w ustawodawstwie kantonalnym swoboda wyboru ...

Departamenty Francji: Martynika, Gwadelupa, Gujana, Reunion

W okresie 170 lat uchwalono 16 konstytucjiSystemy polityczne występujące na przestrzeni prawie dwóch wieków: 

1) Monarchia parlamentarna

2) Dyktatura jednostki

3) Rządy komitetowe

4) Republika prezydencka

5) Republika dyrektorialna

6) Republika parlamentarna

I Republika: 1792 – 1799; (okres rewolucji)...

Kompetencje gminy

Zadania i kompetencje samorządu gminnego obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i ...

Najważniejsze zadania własne gminy

Lokalny transport zbiorowy Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacja publiczna (przedszkola + podstawówki + gimnazja) Gminne budownictwo mieszkaniowe Kultura (biblioteki + placówki upowszechniania kultury) Kultura fizyczna i turystyka (tereny rekreacyjne + urządzenia sportowe) Targowiska i hale targowe Zieleń Cmentarze gminne Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpożarowa i ...

Zadania zlecone gminy

Zadania zlecone- inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:

a) przekazywane na mocy regulacji ustawowej

b) przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją...

Samorząd terytorialny w Niemczech - Gmina

Gmina niemiecka, jako korporacja terytorialna swą autonomie opiera na autonomii terytorialnej i administracyjnej, władztwie organizacyjnym, prawie stanowienia przepisów prawa miejscowego ( w szczególności statutów gminnych, budżetu, podatków lokalnych, nakazów i innych przepisów), autonomii finansowej.

Samorząd terytorialny w Niemczech - Organy Gminy

Organy Gminy można podzielić na uchwałodawcze i wykonawcze, przy czym uchwałodawczym powoływanym w każdej gminie jest Rada (bądź w zależności od kraju- landu, w którym pełni funkcje – Przedstawicielstwo Gminne), natomiast wykonawczym burmistrz ( dyrektor gminy lub magistrat).

Samorząd terytorialny w Niemczech - Zadania gminy

Zadania gmin to przede wszystkim zadania o charakterze publicznym, związane z potrzebami miejscowych społeczności, a zwłaszcza zadania związane z rozbudowaną strukturą administracyjną państwa federacyjnego. Zadania gmin można sklasyfikować następująco: 1.

POJĘCIE GMINY

Rozróżnienie to ma ograniczony charakter zwężony do: Nazewnictwa organów jednoosobowych; w gminie wiejskiej funkcjonuje wójt, a w gminie miejskiej burmistrz lub prezydent Terytorialnego podziału wewnętrznego gminy oraz organów jednostek wewnętrznych; w gminie wiejskiej są sołectwa z zebraniami wiejskimi i sołtysami, a w gminie miejskiej dzielnice (osiedla) z radami ...

WŁĄDZE GMINY

W ustawie o samorządzie gminnym używa się pojęcia „władze gminy” dla określenia podmiotów upoważnionych do rozstrzygania w sprawach gminy.

Rada gminy

Są to sprawy: Organizacyjne (uchwalanie statutu gminy; ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych; podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej w trybie porozumienia; podejmowanie uchwał w sprawach: tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, ich rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek ...