Rodamco Europe

Czytaj Dalej

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Europa poznawała u Mickiewicza swego wielkiego przywódcę i orędownika sprawy wolności. Przez 5 lat była ona trybuną uciskanych ludów całej Europy.

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

- Jean Jacques Rousseau - prekursor romantyzmu francuskiego, autor romansu "Nowa Heloiza", zwolennik idei powrotu do natury, idei demokratycznych i kultu uczucia - Germaine de Staael - poetka rewolucyjna, wrogo odnosząca się do cesarstwa Napoleona i z tego powodu emigrowała do Szwajcarii; podróżowała po całej Europie - "O Niemczech" , "O literaturze i jej powiązaniach z instytucjami społecznymi"; podzieliła literaturę europejską na : lit.

Umysłowe odrodzenie Europy

Opowiadania jego obudziły z początku nieufność, a później rozpaliły wyobraźnię całej Europy: „przez całą drogę znakomite zajazdy dla podróżujących” — „piękne winnice, pola i ogrody” — „liczne opactwa buddyjskich mnichów” — „fabryki jedwabiu i delikatnej tafty i złotogłowiu” — „nieskończony szereg miast i wsi” itd.

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

W drugiej połowie stulecia Europa weszła w nowy okres wojen. W 1870 wybuchła długo zapowiadana walka Francji i Prus o hegemonię w Europie.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

W końcu znaczna część Europy była w stanie oblężenia, narażona na nocne napady. Atoli w początkach 1918 większość Europy znajdowała się w stanie umiarkowanego i uregulowanego głodu.

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

Już w latach 2 wojny światowej wiedziano że pokój na świecie ściśle wiąże się z rozwiązaniem problemu niemieckiego. Powojenna historia Niemiec została przede wszystkim podyktowana obradami koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie (4.02 1945r) i Poczdamie (17.07-2.08 1945r) . W Jałcie postanowiono, że...

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Honeckera znajdujemy istotny fragment „Państwa uczestniczące uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich jak również granice wszystkich państw w Europie i dlatego będą powstrzymywać się teraz i w przyszłości od zamachów na te granice.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

Obejmowały zagadnienia współpracy naukowo-technicznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa w Europie, współpracy humanitarnej i inne.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa są częścią składową środków , które zmiejszą ryzyko niespodziewanej napaści , powodują zmniejszenie niepewności i nieufności wynikającej z braku wiedzy co do intencji partnerów , a także eliminują żródła napięć i poczucie zagrożenia Idea tworzenia...

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

Znaczenie skutków realizacji postanowień CFE i stosowania nowego zestawu ŚBZB, co zaowocowało większą przejrzystością i wzrostem zaufania w Europie, potwierdziły państwa procesu KBWE w Paryskiej Karcie Nowej Europy z 21 XI 1990r.

Romantyzm w Europie

Głosi ideę wolności, ostro krytykuje stosunki panujące w ówczesnej Europie.

Średniowiecze w Europie

 

- nazwa polska jest tłumaczeniem łacińskiej nazwy media tempora (wieki średnie) - nazwa wprowadzona przez twórców renesansu

- styl romański w architekturze

- budynki proste, racjonalnie rozplanowane, zwykle zaokrąglone, o grubych murach, łatwo uchwytnych proporcjach, często z kolumnami

- surowość...

Renesans w Europie

Najwybitniejszymi prekursorami i przedstawicielami Odrodzenia w Europie byli ; Dante , Petrarca - poeci włoscy Leonardo da Vinci – malarz , lekarz , konstruktor Michał Anioł Buonarotti – malarz i rzeżbiarz Gutenberg – wynalazca druku a także Erazm z Rotterdamu i Wiliam Szekspir .

Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy

 

Wojska Rzeczpospolitej na czele z hetmanem Janem III ruszyli na odsiecz Wiednia obleganego przez armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. We wrześniu 1683 roku połączone wojska państw chrześcijańskich pokonały Turków co umożliwiło Hacburgom dalszą wojnę i odebranie Turcji Węgier i Siedmiogrodu. Jan III...

Państwo jako czynnik stymulujący powrót społeczeństwa obywatelskiego w Europie (po 1945 roku)

Szczególnie w Europie, w mniejszej mierze w Stanach Zjednoczonych,Opatrzono je mianem państwa dobrobytu, bo angażując się we wszystkie te działania, liberal-nodemokratyczne państwo rozszerzało zakres oddziaływania swych usług i przejmowało odpowiedzialność za dobrobyt kraju, w tym także za stały wzrost gospodarczy i społeczną integrację.

Procesy integracji społecznej w Europie jako przesłanki odradzania się społeczeństwa obywatelskiego (po 1945 roku).

Wysoki stopień społecznej integracji we wszystkich tych krajach był rezultatem oddziaływania powiązanych czynników. 

Po pierwsze rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszyła przemyślana polityka socjalna, dążąca do podwyższenia materialnego standardu życia i szans życiowych robotników. Wzrost produkcji...

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.