Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego

Czytaj Dalej

Król w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830

Tron Królestwa Polskiego miał pozostać dziedziczny w rodzinie Romanowów wg porządku następstwa ustanowionego dla domu cesarsko – rosyjskiego

Namiestnik w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1826

Zastępcą króla był wg konstytucji namiestnik , spełniający swe czynności pod nieobecność monarchy w Królestwie. Został nim wraz z tytułem książęcym gen napoleoński Józef Zajączek. Po jego śmierci w 1826 roku stanowisko to nie zostało obsadzone, a funkcje namiestnika przelano na Radę...

Rada Administracyjna i Rada Stanu w Królestwie Polskim 1815 - 1830

Centralnym organem władzy i administracji była, odziedziczona po Księstwie Warszawskim, Rada Stanu. Różniła się ona jednak od swojej poprzedniczki w sposób znaczący, dzieli się bowiem na :

Zgromadzenie Ogólne Rady Stanu (Rada Stanu).

Radę administracyjną

Zgromadzenie Ogólne pełniło te same funkcje...

Ewolucja podziałów administracyjnych w Królestwie Polski 1815 - 1914

Utworzone w 1815 roku Królestwo Polskie – dekretem carskim ustanowił Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego oraz Tymczasową Radę Stanu. W latach 1815-1830 Królestwo Polskie było monarchią konstytucyjną.

Administracja terytorialna w Królestwie Polskim w latach 1815 - 1830

W królestwie Polskim zrezygnowano z obowiązującego w Księstwie Warszawskim systemy francuskiego.

Administracja terytorialna w Królestwie Polskim po powstaniu listopadowym

Zdetronizowano cara Mikołaja I i zlikwidowana unię Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim.

Statut organiczny Królestwa Polskiego z 1832 roku

 W prawdzie Statut Organiczny utrzymywał w administracji i sądownictwie język polski jako urzędowy, lecz od 1836 roku znajomość języka rosyjskiego dawała pierwszeństwo w przyjmowaniu do służby państwowej.

Dzielnicowe organy władzy państwowej w Królestwie polskim w latach 1916 - 1918

Funkcje samorządu wojewódzkiego na ziemiach Królestwa Polskiego pełniły Rady Wojewódzkie.

UTWORZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO

Polska miała prowadzić wsppólną z rosją politykę zagraniczną, monarcha kierował władzą wykonawczą, sprawował naczelne dowództwo sił zbrojnych, miał inicjatywę prawodawczą i prawo weta wobec uchwał semju, który sam zwoływał, mianował wyższych urzędników, przysługiwało mu prawo zmiany konstytucji. Językiem urzędowym miał być polski.

DZIAŁALNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚCIOWA W KRÓLESTWIE POLSKIM W LATACH 1815 - 30

Wodzem naczelnym wojska polskiego został brat cara, wlk xiąże Konstanty, psychopata.

Konstytucja Królestwa Polskiego

Powstanie Królestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. Konstytucja gwarantowała używanie języka polskiego jako urzędowego, wolności wyznania , druku oraz nietykalności osobistej.

KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Królestwa Polskiego

Nadana 1815 przez cara Aleksandra I, ustanawiała trwały związek z Rosją (wspólny monarcha); formalnie liberalna, łamana przez cara i władze Królestwa Polskiego; 1832 zastąpiona Statutem Organicznym Królestwa Polskiego.

Korona Królestwa Polskiego

Jednakże kontrakcja dyplomatyczna Zakonu przy jego przewadze militarnej uniemożliwiła realizację wyroku, który jednak stanowił sukces ideologii głoszącej jedność ziem polskich i wysuwającej argument racji stanu narodu polskiego.

Królestwo Polskie po upadku powstania listopadowego

-wprowadzono surowa cenzurę na dzieła patriotyczne polskie.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR ROSYJSKI

Jego zadaniem było przygotowanie planów zmierzających do likwidacji odrębności Polski i uniemożliwienia na przyszłość ponownego zrywu niepodległościowego. Od 1872r polski stał się nadobowiązkowym przedmiotem, przy równoczesnej rusyfikacji treści nauczania.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR PRUSKI

Nauczycielom zabroniono należenia do stowarzyszeń polskich, uczniom do młodzieżowych związków katolickich, niemiecki obowiązywał też w sądownictwie i administracji, zabroniono wygłaszania kazań po polsku.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - ZABÓR AUSTRIACKI

Również pozostali zaborcy nie zgadzali się na to, widząc wtedy w Galicji możliwość chęci zjednoczenia ziem polskich w ramach niepodległego państwa.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH ROBOTNICZY NA ZIEMIACH POLSKICH

Rezultatem działania kółek socjalistycznych w Królestwie Polskim było opracowanie w Warszawie pierwszego programu socjalistycznego w polskim ruchu robotniczym, przy udziale Ludwika Waryńskiego.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - DZIAŁALNOŚĆ PPS I SDKPiL

W jego imieniu przybył w 1893r do Polski Stanisław Mendelson, współtwórca programu emigracji, doprowadzając do zjednoczenia Związek Robotników Polskich i II Proletariatu w ramach Polskiej Partii Socjalistycznej PPS.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH LUDOWY NA ZIEMIACH POLSKICH

Trzeba było walczyć o utrzymanie ziemi w rękach polskich.