Roczniki Humanistyczne

Czytaj Dalej

Humanistyczne wartości mitów greckich

Omawiając na lekcjach języka polskiego mitologię grecką, zastanawiałam się, dlaczego właśnie te legendy i baśnie weszły na trwałe do świadomości ludzkiej, ba, nawet do języka potocznego. Zbiorów mitów i baśni w kulturze ludzkości jest wiele, dlaczego właśnie...

Koncepcje odnowy Rzeczpospolitej w dobie renesansu i ich związek z prądami humanistycznymi epoki

Pisarze epoki odrodzenia często wysuwali propozycje reformy Rzeczpospolitej. Naczelnym, choć nigdzie nie sformułowanym postulatem intelektualistów było porównanie idealnego ustroju państwa do tego ustroju, jaki istniał w rzeczywistości, po to, aby wysunąć konkretne wnioski dotyczące poprawy. Problem...

Założenia socjologii humanistycznej

*socjologia humanistyczna to taka,która wyjaśnia,jej zadaniem miało być intuicyjne wyjaśnianie struktury przezyć psychicznych *ujmować globalne przezycia a nie pojedyncze przezycia jednostki

Humanistyczne wartości poezji L. Staffa na przykładzie wybranych utworów

1. nietzscheanizm - "Kowal" czy "Sny o potędze", samodoskonalenie siebie

2. dekadentyzm - "Deszcz Jesienny" - słabość i upadek człowieka, bezsilność i lęk przed życiem

3. franciszkanizm - "Przedśpiew" - afirmacja świata, natury i całego stworzenia

"Kowal"

Postawa opozycyjna do dekadentyzmu. Forma...

Wzorce naukowości politologii - Model hermeneutyczno – humanistyczny

• Model hermeneutyczno – humanistyczny widzi cele nauki nie jako wyjaśnianie, ale opis i interpretacja zjawisk społ.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja w perspektywie humanistycznej

Teoria potrzeb Maslowa – opracował on teorię motywacji odnoszącą się do potrzeb wyszczególniając jakie potrzeby musza być zaspokajane w pierwszej kolejności, dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu rodzi się w nas motywacja do zaspokojenia kolejnej potrzeby w hierarchii potrzeb. Priorytetem są...

WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY

Związek każdego faktu społecznego z działaniami i doświadczeniami życiowymi jakichś konkretnych ludzi i wynikająca stąd konieczność badania takich faktów z ich szczególnej perspektywy, stawiania się przez badacza w położeniu owych ludzi.

Florian Znaniecki - Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny

Badacz też słusznie postuluje, że gdyby działający podmiot wzniósł się ponad ograniczo-ność swego aktualnego punktu widzenia, na stanowisko obiektywnej rzeczywistości humanistycznej, jego własna czynność przedstawiałaby mu się tak samo, jak ją obecnie badacz postrzega.

Jan Jakub Rousseau — twórca nauk humanistycznych

I jeżeli dziełu temu damy osobne miejsce pośród wielkich tworów ludzkiego geniuszu, to nie tylko z tego powodu, że jego autor odkrył — wraz z identyfikacją — prawdziwą zasadę nauk humanistycznych i jedyną możliwą podstawę etyki, ale z tej też przyczyny, iż rozpalił na nowo, od dwustu lat i na zawsze już gorejący, żar w owym tyglu, gdzie łączą się istoty, które wszędzie po-za tym miłość własna polityka i filozofów ...

POJĘCIE ŚRODOWISKA W ŚWIETLE TEORII EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ

TEORIA EKOLOGI HUMANISTYCZNEJ – BRONFENBRENNER Środowisko tworzy ogół warunków materialnych i niematerialnych oraz ich wzajemne powiązania.

Teoretyczne założenia humanistycznej strategii badań naukowych

13) Opis – kieruje się ukazywaniem jednostkowego, indywidualnego charakteru badego wytworu, czy struktury, 14) Wyjaśnianie – polega na włączaniu badanych wytworów kultury w całościowy, hierarchiczny charakter struktury świata humanistycznego.

Wychowanie według koncepcji humanistycznej

W zakończeniu przedsta­wiam ocenę niektórych założeń koncepcji humanistycznej pod kątem jej przydatności dla usprawnienia wychowania w szeroko pojętej prak­tyce pedagogicznej.

Wychowanie według koncepcji humanistycznej - Ogólne założenia koncepcji

W koncepcji humanistycznej podkreśla się także, iż o wartości czło­wieka decyduje nie to, czym był on w przeszłości lub czym się może stać w przyszłości, lecz to, czym jest obecnie.

Wychowanie według koncepcji humanistycznej - Wychowanie i jego cele w koncepcji humanistycznej

W wychowaniu zorientowanym humanistycznie, co warto jeszcze raz podkreślić, obowiązuje przede wszystkim koncentrowanie się na wychowanku jako osobie ludzkiej.

Wychowanie według koncepcji humanistycznej - Ocena wychowania zorientowanego humanistycznie

Oczywiście oferta humanistycznej koncepcji wychowania nie po­winna wzbudzać bezkrytycznego zachwytu. Nie wolno zapominać, iż sami jej twórcy są świadomi trudności, jakie humanistycznie zoriento­wane wychowanie może napotkać.

PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA - Humanistyczna

Docenia ludzką aktywność. Mamy tu do czynienia z holistycznym i personalistycznym ujęciem człowieka, które pozwala wyakcentować jego intencjonalność i transcendencję. Człowiek posiada predyspozycje wrodzone, czyli surowiec dla rozwoju i tworzenia własnej osobowości. Wewnętrzna struktura człowieka to...

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Orientacja ta obejmuje kilka kierunków, wszystkie jednak nawiązują do fenomenologii, filozofii egzystencjalnej i personalizmu. Istotę człowieka określają fenomeny świadomości. Poznanie psychiki człowieka jest możliwe tylko przez poznanie subiektywnego świata jednostki, przez odkrywanie subiektywnych...

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Logoteoria i logoterapia V.E. Frankla

Frankl zajmuje w naukach humanistycznych, medycynie i w psychologii wyróżnione miejsce. W odróżnieniu od psychologów humanistycznych Franki nie uznaje samorealizacji za cel ostateczny, ale za efekt realizacji sensu.

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Psychologia humanistyczna Abrahama H. Masłowa

Jourard przedstawił model zdrowej osobowości, łącząc podejście egzystencjalne i podstawowe założenia psychologii humanistycznej, a ujmo­wał człowieka jako istotę zdolną do świadomego doświadczania świata i siebie, realizującą potrzebę sensu, wolną i odpowiedzialną zarazem.

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Terapia skoncentrowana na kliencie Carla Rogersa i jego koncepcja zdrowia oraz zaburzeń

Carl Rogers ma dla psychologii klinicznej i psychoterapii oraz poradnictwa szczególne znaczenie. Wynika ona z biografii autora, jego wykształcenia, praktycznej (terapeutycznej) i naukowej oraz dydaktycznej działalności. Jego teoria osobowości wyrasta z wieloletnich doświadczeń zdobytych w pracy...