Rocznik Wydziału Filozoficznego

Czytaj Dalej

PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KARTEZJUSZ

Podbudową filozoficzną myślenia o sztuce były poglądy Kartezjusza. Autor „Rozprawy o metodzie”. Za największą wartość uznawał ludzki rozum. Celem człowieka było poznanie prawdy o świecie, dostępnej rozumowi ludzkiemu. Prawdziwe jest to co jasne i zrozumiałe. Kartezjańska filozofia nawiązywała do...

PODŁOŻE FILOZOFICZNE - KANT

Nawiązuje do systemów antycznych. Poznanie prawdy możliwe jest na drodze dwuźródłowości: rozumu i zmysłów. Kant wychodzi z racjonalizmu oświeceniowego i empiryzmu, zrywa z obiektywizmem. Twierdzi, że świat, który człowiek postrzega może być przez niego kształcony.

PODŁOŻE FILOZOFICZNE - LOCKE

Stworzył podstawy teoretyczne empiryzmu. Źródła wiedzy szukał w doświadczeniu zewnętrznym - zmysłowym i wewnętrznym - refleksji. Propagował tolerancję religijną. Uważał, że człowiek dąży do szczęścia, które każdemu obywatelowi powinno zapewnić państwo.

"Treny" Jana Kochanowskiego (pamiętnik ojca i traktat filozoficzny)

Treny obejmują 19 utworów składających się na poemat życia rodzinnego i utwór filozoficzny ukazujący moralny dramat człowieka. Jednak w zderzeniu ze śmiercią dziecka wszelkie recepty filozoficzne i teoretyczne mądrości okazały się niewystarczające, runęły w gruzach.

Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a Bogiem, między sferą sacrum a profanum w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku. Omów, nie stroniąc od kontekstów filozoficznych.

Próby przezwyciężenia lub też afirmacji zmienności i znikomości doczesnego życia za każdym razem opierały się na nieco innych założeniach filozoficznych.

Metaforyczny sens "Dżumy" i filozoficzna wymowa powieści

"Dżuma" ma wiele interpretacji, wiele osób analizowało znaczenia ukryte za symbolicznymi obrazami, z których złożona jest powieść. Jedno ze znaczeń to rzeczywista choroba, która wydarzyła się w Oranie, albo w innym mieście lub jeszcze może się zdarzyć, "bo bakcyl dżumy nigdy nie umiera". Ponieważ...

Kierunki filozoficzne okresu Dwudziestolecia

Intuicjonizm - zapoczatkowana przez Bergsona teoria filozoficzna, wedlug której glównym narzedziem poznania swiata jest intuicja i instynkt zyciowy, a nie rozum; prawa rzadzace swiatem sa nieuchwytne, poniewaz o jego rozwoju decyduje irracjonalny ped zyciowy, który tylko artysci moga, dzieki wlasnej intuicji, wyczuc i wyrazic.

Moralne i filozoficzne przesłanie „Dżumy” A. Camusa.

 

„Dżuma” to utwór nazywany powieścią – parabolą. Jej tematem jest epidemia dżumy w Oranie w 194… roku (autor nie sprecyzował dokładnie daty, przypuszczalnie chodziło mu o pierwszą połowę lat 40-stych XX wieku, a więc czas trwania II wojny światowej). Pisarz przedstawił zamknięte, odizolowane od...

Kierunki filozoficzne oświecenia

 

Racjonalizm - twórca Kartezjusz. Głoszono potęgę rozumu jako głównego narzędzia poznawania świata.

Empiryzm - doświadczenie Twórcą był Lacke pedagog, który wiele miejsca poświęcił zagadnieniom wychowania dzieci. Uważał, że wszystko, co wiemy, zawdzięczamy wyłącznie zmysłom. Umysł nie...

Scharakteryzuj filozoficzne poglądy średniowiecza, jaki wpływ wywarły na kształt ówczesnej literatury

  - w średniowieczu mamy trzy wielkie teorie filozoficzne, odwołujące się do roli człowieka i świata pod panowaniem Boskim, które w jakiś sposób porządkują wartości rządzące życiem człowieka, wszystkie jednak podporządkowują świat Bogowi (teocentryzm) - scholastyka św.

Filozoficzne inspiracje poezji Horacego

1. Kim był Horacy?  Horacy, najsławniejszy poeta liryczny Rzymu, był synem wyzwolonego niewolnika, który posiadał pewien majątek i zapewnił mu wykształcenie godne syna senatora: w Rzymie i Atenach. W Atenach przyłączył się do spisku na życie Juliusza Cezara. Po upadku powstania (Brutus przeciw...

Antropologia filozoficzna - Antropologia

Przez antropologię filozoficzną rozumiane są nauki filozoficzne zajmujące się człowiekiem, takie jak: psychologia, socjologia, teologia, etyka itp. Wykorzystuje też dokonania innych dziedzin filozoficznych, zwłaszcza teorii poznania i etyki.

Antropologia filozoficzna - Metoda

etap bytowy – dalsze pogłębienie refleksji danych w etapie zjawiskowym przy uwzględnieniu ogólnych filozoficznych zasad oraz ostateczne wyjaśnienie bytu ludzkiego – metafizyka człowieka.

Filozoficzne ujęcie ludzkiego ciała

Każdy z nas jest zdeterminowany przez płeć. Byt ludzki jest bytem płciowym, ta cecha ma uzasadnienie pewnej celowości, jaka w bycie ludzkim jest opisywana. Płciowy człowiek jest w tej strukturze istotą równą. Płeć nie determinuje człowieka jako człowieka. Każdy organizm posiada pierwiastek męski i...

Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności

Pisał mowy rządowe i polityczne, pisma retoryczne (sztuka wymowy), rozprawy filozoficzne. ) cesarz rzymski i filozof, pisał rozprawy filozoficzne np.

Główne poglądy filozoficzne sofistów

sensualizm- (empiryzm)- gdzie podstawową rolę w poznaniu pełni doświadczenie, a wszelka wiedza pochodzi od wrażeń zmysłowych

relatywizm poznawczy, subiektywizm – prawda jest zależna od punktu widzenia, każdy widzi wszystko inaczej, więc każdy będzie postrzegał inną prawdę...

Specyfika problematyki filozoficznej

Tymczasem specyfika tego, czym zajmuje się filozofia wiąże się z kilkoma istotnymi kwestiami: 1) teoretycznym nastawieniem tejże nauki, 2) stopniem ogólności badań filozoficznych, 3) stopniem skomplikowania zagadnień filozoficznych, 4) sporami, co do przedmiotu (przedmiotów) filozofii, 5) różnymi sposobami opisu pewnych przedmiotów i wyjaśniania pewnych zagadnień (spory, co do terminologii; spory, co do zakresu języka filozofii), 6) ...

Definicje filozofii. Niektóre nauki filozoficzne i ich problematyka

Antropologia filozoficzna stara się odpowiedzieć na pytania: jaka jest struktura bytu ludzkiego (np. , kiedy się wyemancypowała z badań filozoficznych, filozoficznych tyle antropologia filozoficzna istnieje od starożytności.

Grecka filozofia jako nauka teoretyczna. Grecka filozofia przyrody. Pierwsze filozoficzne pytania dotyczące struktury świata. Poszukiwanie arché

Najważniejsze i najstarsze ośrodki filozoficzne w Grecji powstały w miastach Milet, Efez, Jonia i Elea.