Rocznik Statystyczny

Czytaj Dalej

Sens zastosowania metod statystycznych w badaniach jakościowych

Metody jakościowe i ilościowe mogą współwystępować i wzajemnie się uzupełniać (por. Gephart 1988). Jednocześnie wybór metod badawczych, a więc wybór procedury badań jest wyznaczany głównie przyjmowanym przez badacza paradygmatem i jego ontologicznymi i epistemologicznymi założeniami. Jeżeli...

Uwagi nad sposobami doboru prób oraz niektórymi metodami optymalizacji statystycznej przydatnymi w badaniach jakościowych

Procenty oglądalności dla poszczególnych kategorii, jak również oglądalność ogółem obliczone na podstawie próby "uciętej" oraz obliczone drugim sposobem - z korektą względem rozkładu znanego - nie powinny różnić się istotnie statystycznie, co dobrze byłoby potwierdzić testem statystycznym (Kowal 2002).

Wyjaśnienie dedukcyjno – nomologiczne a statystyczne w modelu wyjaśniania przez prawa

Jeśli wiemy że coś zależy od czegoś ale jest to mało prawdopodobne to jest to prawo statystyczne tu stopień prawdopodobności musi być wysoki.

Sposoby wnioskowania statystycznego

Wnioskowanie odbywa się 1 z 2grup metod: Estymacja, szacowanie parametrów rozkładów prawdopodobieństw zmiennych losowych w populacji Stawianie i weryfikacja hipotez statystycznych.

Czym różnią się metody statystyczne spośród wszystkich metod analizy danych?

Pobieranie próby losowo

Metody oparte na rachunku prawdopodobieństwa – wnioskowanie z danych zbieranych w empirycznych badaniach zjawisk masowych.

Dane reprezentatywne, na których opierają się pewne prawidłowości zjawisk w sposób fragmentaryczny.

Dane obarczone efektami przyczyn...

Co to jest test statystyczny i moc testu statystycznego?

Hipoteza statystyczna – model matematyczny hipotezy merytorycznej. Moc testu – Zezwala na określenie kryterium wyboru procedury testowej przy weryfikacji hipotezy statystycznej.

Poziom istotności, moc testu statystycznego

Moc testu statystycznego -prawdopodobieństwo nie odrzucenia hipotezy alternatywnej H1 gdy jest ona w rzeczywistości prawdziwa - test mocny – w większości przypadków jesteśmy w stanie odrzucić fałszywą H0 - test słaby – istnieje duża szansa na to, że nie odrzucamy H0 pomimo jej fałszywości Moc testu statystycznego pozwala na określenie kryterium wyboru procedury testowej przy weryfikacji H0

Czym wyróżniają się metody statystyczne spośród innych metod analizy danych?

Każde wnioskowanie na podstawie próby

Próby są wybierane losowo

Statystyka opiera się na rachunku prawdopodobieństwa

Wnioski – z danych zbieranych w empirycznych badaniach zjawisk

Dane są reprezentatywne

Opis określonych prawidłowości zjawisk w sposób...

Podać nazwy znanych testów statystycznych i wskazać hipotezy statystyczne (w formie symboli i znaczenia merytorycznego), które mogą być sprawdzone przy ich pomocy

Test t-Studenta. Służy do porównania średniej z próby wzglądem zakładanej średniej populacji. Mogą być testowane za jego pomocą hipotezy:

*H0: m=m0 ;

*Hipotezy alternatywne:

a)H1: m≠m0

b)H1: m>m0

c)H1: m0 dla jednej populacji.

Test t-Studenta może być też wykorzystany do porównania dwóch...

Do czego służy test statystyczny?

Weryfikacji hipotezy, wnioskowanie o H0 na podstawie danych, które prowadzi do 1 z 2 wniosków: H0 odrzucamy odpowiednie wnioski i H0 nie odrzucamy i uznajemy je za prawdziwe.

CECHA STATYSTYCZNA

Te własności nazywa się cechami statystycznymi lub krótko cechami.

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

Takie działania nazywa się wnioskowaniem statystycznym.

JAKI JEST STATUS HIPOTEZY ZEROWEJ WE WNIOSKOWANIU STATYSTYCZNYM

Hipotezę zerową weryfikuje się testem statystycznym dwustronnym lub jednostronnym.

Przedstaw schemat wnioskowania statystycznego

Pytania na jakie można odpowiedzieć dzięki wnioskowaniu statystycznemu: czy uzyskana próbka wyników jest rzeczywiście reprezentatywna dla pewnej okreslonej populacji czy otrzymana różnica między średnimi różnych próbek jest dostatecznie duża, aby móc wyciągnąć wniosek, że próbki te są prawdopodobnie pobrane z różnych populacji czy zróżnicowanie wyników między grupami, które ...

Co oznacza termin „rozkład z próby statystycznej”

Rozkład z próby statystyki jest to rozkład prawdopodobieństwa estymatora tej statystyki, opisujący zmienność statystyki w zbiorze powtarzanych prób.

Określenie populacji generalnej, jednostki statystycznej i próby

Populacja (zbiorowość) statystyczna – zbiór dowolnych elementów (osób, przedmiotów, faktów) podobnych pod względem określonych cech (ale nie identycznych) i poddanych badaniom statystycznym.