Rocznik Lubelski

Czytaj Dalej

Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - II AWANGARDA (LUBELSKA)

II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach.

Charakterystyka geograficzna Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

Wyżyna lubelska dzieli się na 9 mezoregionów: Małopolski Przełom Wisły, Płaskowyż Nałęczowski, Równinę Bełżecką, Kotlinę Chodelską, Wzniesienia Urzędowskie, Płaskowyż Świdnicki, Wyniosłość Giełczewska, Działy Grabowskie i Padu Zamojskie. Jedynym miastem jest Opole Lubelskie z przemysłem spożywczym (cukrownia, mleczarnia i inne).

WYŻYNA LUBELSKA

Wzdłuż północno-wschodniej granicy Wyżyny Lubelskiej ciągnie się Lubelskie Zagłębie Węglowe.

Wyżyna Lubelska

Dalej ku północy przechodzi w Polesie Lubelskie, a ku południu w wał Roztocza. należy do województwa lubelskiego. Na Wyżynie lubelskiej znajdują się rezerwaty przyrody "leśne" oraz "pozostałe roślinne".

Geneza, charakter i skutki unii lubelskiej (1569)

Na genezę Unii Lubelskiej złożyły się: działanie obozu egzekucyjnego, który dążył do ściślejszego zespolenia wszystkich ziem, w jakikolwiek sposób połączonych z Polską. doczodzi do podpisania uniirealnej, Unii Lubelskiej polsko - litewskiej.

Losy Polski i Litwy nie połączonych Unią Lubelską

Zamiast podawać ogólnodostępne fakty, mam zamiar puścić wodze fantazji i przyjrzeć się historii Polski i Litwy, biorąc pod uwagę, że Unia Lubelska nie miała miejsca, a dokument Unii Lubelskiej nigdy nie został podpisany.

Polska w latach 1944 – 1945 - USTRÓJ POLSKI LUBELSKIEJ

a) najwyższym organem państwowym była - Krajowa Rada Narodowa:

- liczba posłów (zgodnie z konstytucją marcową) do KRN nie mogła przekroczyć 444,

- szerokie uprawnienia otrzymał przewodniczący KRN, Bolesław Bierut (łączył w swych rękach dawne uprawnienia marszałka sejmu i prezydenta), był...

Polska w latach 1944 – 1945 - ŻYCIE POLITYCZNE POLSKI LUBELSKIEJ

Pracami Komitetu Centralnego PPR kierował od listopada 1943 roku Władysław Gomułka. Większość członków PPR stanowili robotnicy, jedynie na Lubelszczyźnie większą rolę odgrywali chłopi, stanowiący 80% członków partii w tym regionie. Powstałe przed wojną Stronnictwo Demokratyczne uległo w czasie...

Unia lubelska (1569 r.)

Przebieg Sejmu lubelskiego. Postanowienia Unii lubelskiej. Postanowienia Unii lubelskiej. Postanowienia Unii lubelskiej.

Unia lubelska z 1569 roku i jej konsekwencje

Historycy dostrzegają różnorakie konsekwencje unii lubelskiej tak dla Polski, jak i Litwy.

UNIA LUBELSKA - Informacje Ogólne

Unia lubelska Polski z Litwą była największym i trwałym sukcesem ruchu egzekucyjnego. Podczas sejmu lubelskiego 1569 r.

Unie Polski z Litwą - UNIA LUBELSKA

Zmusiło to możnych litewskich do ponownego przybycia na sejm lubelski wraz z posłami ziemskimi i podjęcia rokowań z Polakami w sytuacji już mniej korzystnej.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PARTIE ROBOTNICZE: PPR i PPS (lubelska)

Do połowy 1944 obie te grupy nie miały wielkiego wpływu na społeczeństwo polskie. Po wyzwoleniu kraju obie te grupy bardzo się rozwinęły. Trzon partii w PPR stanowili robotnicy, robotnicy rolni i biedota wiejska. Program PPR od początku dążył, aby komuniści stali się partią czołującą w systemie...

JUTRZENKA. Rocznik poezji w upominku płci pięknej na rok 1824

Rocznik poezji w upominku płci pięknej na rok 1824, almanach poet.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

Uniwersytet Lubelski, prywatna szkoła wyższa zał. Summarium); wydawnictwami poszczególnych wydziałów są Roczniki, m. Roczniki Hum. w Rocznikach Hum.

KOLUMBOWIE, ROCZNIK 20

KOLUMBOWIE, ROCZNIK 20, powieść R.

LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik)

LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik) lit. " Rocznik artystyczny, literacki i naukowy.

LITERATURA PIĘKNA. Adnotowany rocznik bibliograficzny

Adnotowany rocznik bibliograficzny, wyd. Wraz z —> Rocznikiem Lit.

NIEZABUDKA. Nowo rocznik, almanach

Nowo rocznik, almanach, wyd.

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik

ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik wyd.