Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

Czytaj Dalej

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

Wydarzenia jesieni 1989 zamknęły kilkuletni proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowej, zaś ogół przemian do 1991 roku spowodował przede wszystkim odsunięcie partii komunistycznych od władzy w krajach bloku sowieckiego w Europie Środkowo -Wschodniej.

Rok 1956 w Europie Środkowo-Wschodniej

Tak zakończył się rok 1956 w historii Europy Środkowo-Wschodniej Wydarzenia te jednak były żródłem wielofalowych zmian w dalszych dziejach ustroju komunistcznego, które w ostateczności przyniosły kres tego systestemu w Europie .

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Honeckera znajdujemy istotny fragment „Państwa uczestniczące uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich jak również granice wszystkich państw w Europie i dlatego będą powstrzymywać się teraz i w przyszłości od zamachów na te granice.

Europa Środkowa I Europa Środkowo-Wschodnia – Pojęcie i Rola w stosunkach międzynarodowych

Natomiast wyraźnie wyodrębniła się Europa Środkowo- Wschodnia (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), które wyraźnie różnią się od Europy Wschodniej, lecz w znacznym stopniu ustępują cywilizacyjnie Europie Zachodniej.

Europa Środkowo Wschodnia, jedność czy partykularyzm interesów i działań? Realne szanse zacieśnienia współpracy, rola i pozycja Polski w regionie.

Nasza aktywna polityka na arenie europejskiej i międzynarodowej (uczestnictwo w misji irackiej, oraz obecność w Afganistanie), skłaniają inne, mniejsze państwa sąsiednie do konsultowania się w sprawach większej wagi z Polską.

Partie polityczne w Europie Środkowo - Wschodniej – cechy modelowe

Partie EŚW powstają w momencie „kryzysu partii”(zanik podziałów socjopolitycznych, rola telewizji, kryzys ideologii, odpływ członków) na świecie co wiąże się z tym, że przyjmują od razu nową formę, nie mogąc wcześniej funkcjonować na starych warunkach. Partie EŚW musiały się zmierzyć z takimi...

Warunki naturalne Europy i Azji, ich wpływ na osadnictwo

Prawie cała Europa leży w strefie klimatów umiarkowanych (na północy chłodnego, na południu ciepłego), tylko półwyspy Europy Południowej znajdują się w zasięgu strefy podzwrotnikowej (klimat śródziemnomorski), a krańce północne mają klimat subpolarny; temperatura w miesiącach letnich maleje z południa ku północy (w lipcu od 26-28° do 8-10°C); w zimie występuje większe zróżnicowanie temperatur między ...

EKSPANSJA NIEMIECKA W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ W XII I XIII WIEKU

Na podbite tereny Niemcy przynosili wykształcone już w Europie prawo, przede wszystkim prawo miejskie. Zakon krzyżacki powstał w Palestynie, kiedy upadło Królestwo Jerozolimskie Krzyżacy zrozumieli, że ich przyszłość w Palestynie nie ma większych nadziei, dlatego postanowili przenieść się do Europy.

Słowianie - Początki osadnictwa w Europie Środkowo - Wschodniej

Ludy pierwotne rzadko kiedy zajmowały to samo terytorium przez wiele tysiącleci, Europa była raczej terenem nieustannych migracji. Wiąże się to z okresem woje międzyplemiennych a także z wędrówkami ludów europejskich w końcu I tysiąclecia p.

Destalinizacja w ZSRR i Europie Środkowo - Wschodniej

-smierc Stalina 3.03.1953 otworzyla na Kremlu nowy etap walki o wladze

-do glownych pretendentow do sukcesji nalezeli:

a)Georgij Malenkow,który zostal premierem

b)Nikita Chruszczow

c)Wiaczeslaw Molotow

d)Beria-szef tajnych sluzb

- najwiekszym przeciwnikiem wydawal się Beria,który dysponowal aparatem...

Sytuacja intelektualna Europy u schyłku XIV w. i w pierwszej poł. XV w.

Po upadku znaczenia Uniwersytetu Praskiego wytworzył się w Europie środkowej i środkowo- wschodniej system policentryczny, z równorzędną pozycją Uniwersytetów: Wiedeńskiego Heidelberskiego Kolońskiego Erfurckiego Krakowskiego Lipskiego.

Koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy i ruch Paneuropejski

Pierwszym etapem byłoby zwołanie konferencji paneuropejskiej przez którykolwiek z rządów państw europejskich; drugim - obligatoryjne zawarcie umów między wszystkimi państwami Europy kontynentalnej o wzajemnej gwarancji granic i poddawaniu wszelkich sporów pod rozstrzygnięcia sądu rozjemczego; trzecim - utworzenie paneuropejskiej unii celnej, która przygotowałaby Europę do stania się jednym obszarem ...

Geneza współpracy regionalnej w Europie

„Aby kroczyć tą drogą w XXI wiek do Europy bez granic”, nie wolno zaniechać wspólnego działania w ramach struktur Unii Europejskiej, Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, rządów narodowych, regionów oraz instytucji na szczeblu lokalnym, jak i przy wzajemnej solidarności regionów granicznych i transgranicznych.

integracja europy w perspektywie historycznej

Rozszerzył on pojęcie obywatelstwa mieszkańców Unii Europejskiej przez przyznanie im nowych praw (czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych i europejskich, prawo petycji, prawo odwołania się do Rzecznika Praw Europejskich).

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Rozpoczęła się defensywa; dwie armie nieprzyjacielskie legły naprzeciw siebie w transzejach 46 wzdłuż całej Europy, wiedząc o tym, że każdy krok naprzód pociąga za sobą straty niezmierne.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

rozpoczęły się obrady KBWE z udziałem 33 państw europejskich (z wyjątkiem Albanii), USA, Kanady. Obejmowały zagadnienia współpracy naukowo-technicznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa w Europie, współpracy humanitarnej i inne.

Rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

W Europie Środkowej i Wschodniej można wyodrębnić cztery takie bieguny: socjalistyczny (umiarkowanej lewicy); konserwatywno-chrześcijańsko-demokratyczny; liberalny; radykalny (reprezentowany przez ortodoksyjną lewicę komunistycznąi/lub ekstremalną prawicę).

Wzorce rywalizacji gabinetowej w Europie Wschodniej

Charakterystyczną cechą rywalizacji na poziomie gabinetowym w Europie Wschodniej jest to, że prowadzi ona w przeważającej ilości wypadków do powstania gabinetu koalicyjnego (wyższy odsetek niż w Europie Zachodniej).

Pojęcie i geneza integracji – procesy integracyjne w Europie po II wojnie

Celem procesu określanego „europeizacjąEuropy jest więc: przywrócenie regionowi niezależności politycznej; podniesienie znaczenia Europy na arenie międzynarodowej; zapobieżenie niebezpieczeństwu wojny nuklearnej w Europie; podniesienia rangi gospodarczej regionu i dobrobytu jego mieszkańców; sprostanie wyzwaniom ekonomicznym, które niesie rozwój nowych centrów gospodarki światowej, np.

Budowa geologiczna Polski na tle budowy geologicznej Europy

Występują trzy wyniesienia warstwy krystalicznej: - okolice Łeby - Wyniesienie mazursko-suwalskie - Sławatycz Oraz trzy główne obnirzenia warstwy krystalicznej: - obniżenie perybałtyckie - obniżenie podlaskie - obniżenie nadbużańskie Obszar fałdowań paleozoicznych Wyróżniamy dwa rodzaje fałdowań: - kaledońskie - sylur i dewon; występuje na obszarze północnej i północno-zachodniej Europy; w Polsce - okolice Kłodzka oraz ...