Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Czytaj Dalej

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

* wolność pozwala na odzyskanie poczucia godności - odradza się polska rodzina, która spaja to, co zdawało się znajdować w rozsypce * rodzina to nie tylko krewni, ale i sąsiedzi, w ogóle ludzie bliscy, wśród których ma się swoje miejsce -- Dom - Soplicowo * polski dom mikrokosmosem, uporządkowany świat rządzony prawami natury i zasadami etyki, obraz szlacheckiego raju, w którym nawet historia nie jest siłą niszczącą ...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

* wolność pozwala na odzyskanie poczucia godności - odradza się polska rodzina, która spaja to, co zdawało się znajdować w rozsypce * rodzina to nie tylko krewni, ale i sąsiedzi, w ogóle ludzie bliscy, wśród których ma się swoje miejsce -- Dom - Soplicowo * polski dom mikrokosmosem, uporządkowany świat rządzony prawami natury i zasadami etyki, obraz szlacheckiego raju, w którym nawet historia nie jest siłą niszczącą ...

HISTORIA POLSKIEJ SOCJOLOGII PRAWA

*Na upowszechnienie się w Polsce idei socjologii prawa wywarł wpływ:

1.amerykański realizm prawniczy (badanie prawa w działaniu a nie prawa w książkach.

2.odzyskanie niepodległości i potrzeba efektywnego oddziaływania na stosunki społeczno-polityczne i gospodarcze za pomocą polityki...

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Podjął on próbę sformułowania zasad ideowych ruchu ludowego, dowodził, że odbudowy państwa polskiego dokonają warstwy ludowe. Na tej podstawie kreślono wizję Polski demokratycznej, ludowej.

Ruch ludowy w latach okupacji i jego założenia programowe

Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powołało w 1940 Chłopską Straż (Chłostra), przekształconą później w Bataliony Chłopskie. Przedstawiciele ludowego ruchu konspiracyjnego brali udział w pracach Delegatury Rządu na Kraj i Rady Jedności Narodowej.

Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

powstał Ruch Młodej Polski (pismo „Bratniak”) należeli do niego m. Ruch Polityki Polskiej, przekształcony w Forum Prawicy Demokratycznej.

Królestwo Polskie po upadku powstania styczniowego - RUCH LUDOWY NA ZIEMIACH POLSKICH

ruchu ludowego. 28 VII 1895r na zjeździe w Rzeszowie powstało Stronnictwo Ludowe pod przewodnictwem Stapińskiego. Trzeba było walczyć o utrzymanie ziemi w rękach polskich.

Krótka historia Polski Ludowej

Krajowa Rada Narodowa, tymczasowy parlament polski, przekształciła PKWN w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej. powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, powstała z połączenia Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, w 1949 r.

Narodziny ruchu ludowego

powstała pierwsza samodzielna organizacja chłopska w Królestwie - Polski Związek Ludowy. Dzięki działalności takich ludzi jak: Maksymilian Malinowski, Tomasz Nocznicki, Irena Kosmowska, Jadwiga Dziubińska udało się stworzyć prawdziwie polityczny masowy ruch chłopski.

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL)

Był to program utworzenia Polski Ludowej - państwa niepodległego, jednolitego pod względem narodowym, zespalającego w swych granicach wszystkie ziemie polskie.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - RUCH LUDOWY

W lipcu z inicjatywy Mikołajczyka powstało nowe stronnictwo używające początkowo nazwy SL, a następnie Polskie Stronnictwo Ludowe. W marcu 1946 doszło do rozłamu PSL: powstała grupa przybrała nazwę Polskie Stronnictwo Ludowe "Nowe Wyzwolenie" i opowiedziała się po stronie bloku demokratycznego.

MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU

MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU, placówka powst. Obiekty muzealne umieszczono na Zamku, a zbiory bibliot. Muzeum Polskie.

Ruch ludowy do 1914 roku - geneza i program

Hasłami ruchu ludowego w zaborze pruskim były: obrona własności, podniesienie poziomu gospodarowania, praca organiczna (rozwój i działalność kółek rolniczych), solidaryzm społeczny.

Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945 - 1949

Mikołajczyk nie przyjął do wiadomości faktu istnienia, kontrolowanego przez komunistów (koncesjonowanego), pseudo - Stronnictwa Ludowego i doprowadził do konferencji najwybitniejszych, przedwojennych działaczy ludowych oraz kierownictwa ruchu ludowego z okresu okupacji, SL-„Roch”.

Adam Naruszewicz - Dzieła historyczne: Historyja narodu polskiego od przyjęcia chrześcijaństwa (1780) - Historyja Jana Karola Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, hetmana Wielkiego Księstwa Litewskiego (1781)

W ogóle Historia narodu polskiego jest dziełem ogromnej na swój czas war­tości, jest najznakomitszym pomnikiem polskiej literatury naukowej wieku oświe­conego, jest u nas pierwszą od czasu Długosza historią Polski stojącą niemal na wysokości współczesnej nauki europejskiej; a przez myśl przewodnią, przez dąż­ność do podźwignięcia ojczyzny z nierządu - jest nadto mądrym czynem ...

Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli

Na uwagę zasługują również lekcje muzealne, koncerty, odczyty, prelekcje i spotkania, prezentacje z cyklu „Pasje zduńskowolan”, „Bliżej Zduńskiej Woli” oraz konkursy: · plastyczny „Moja przygoda w zduńskowolskim muzeum · dla młodych kolekcjonerów „Turniej Młodych Hobbystów – Moja kolekcja” Po wcześniejszym zgłoszeniu w muzeum można korzystać z biblioteki regionalnej czy pójść z przewodnikiem na wycieczkę po mieście i ...

Historia polski XX wieku

Za jedyny prawowity rząd, kontynuujący ciągłość niepodległej Polski, uważano rząd polski w Londynie i władzę polskiego państwa podziemnego, działające na podstawie Konstytucji kwietniowej z 1935 roku.

Historia Polski na zaliczonie

Układ przewidywał małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełły z królem Polski Jadwigą, a zarazem objęcie przez niego polskiego tronu.

Historia Polski XX w (ściąga, pobieżnie)

Walka o granice II Rzeczpospolitej A)Koncepcje rozwiązań terytorialnych a)federacyjna b)inkorporacyjna c)rewolucyjna B)Walka o granice wschodnią: a)Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią b)Konflikt polsko litewski o Wileńszczyznę c)Przebieg i następstwa wojny polsko-radzieckiej C)Sprawa polska na konferencji pokojowej w Paryżu: a)stanowisko delegacji polskiej i stosunek mocarstw Ententy do polskich roszczeń terytorialnych b)Traktat ...

Historia Powszechna i historia Polski (od Rewolucji Francuskiej), daty

WIELKA EMIGRACJA: KOMITET NARODOWY POLSKI – LELEWEL – 1831 TOWARZYSTWO DEMOKR.