Rocznik Historii Prasy Polskiej

Czytaj Dalej

HISTORIA PRASY

Gomułka zwraca „Tygodnik Powszechny” prawowitym właścicielom Bolesław Piasecki- broni stalinizmu w artykule; „Instynkt Państwowy” (pisząc ze może dojść do anarchii)   VIII PLENUM KC   Kulminacja politycznego przesilenia, którego katalizatorem były media, głównie prasa/ Prasa budując charyzmat przywódczy Gomułki uczyniła z niego polityka zdolnego do prowadzenia w miarę samodzielnej ...

Historia prasy

Giedroycia Następne numery ukazywały się już w pod paryskim Maisons Laffitte Paryska „KULTURA” w przeciwieństwie do londyńskich „nieprzejednanych” akceptowała nowy kształt geograficzny państwa, uznawała dobro kraju AUTORKI KRĄG „KULTURY” Głównym publicystą rozwijającym tezy programowe był Juliusz Mieroszewski Pisali do niego również autorzy krajowi tacy jak Kołakowski czy ...

UNIA EUROPEJSKA - Historia drogi Polski do Unii Europejskiej

8 kwietnia Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 26 lipca Polska przesłała Komisji Europejskiej odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu niezbędnym do przygotowania opinii w sprawie wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej.

HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa

HISTORIA NARODU POLSKIEGO od początku chrześcijaństwa, dzieło A. SEREJSKI Zarys historii historiografii polskiej, cz.

WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic

WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic, L. Siemieńskiego popularny zarys historii Polski od czasów prehist.

Historia języka polskiego - sztuka retoryki

Źródłosłowu wyrazu ?retoryka? należy szukać w starożytnej Grecji. Słowo to pochodzi od rzeczownika rhetor, wywodzącej się od nie zachowanej w grece klasycznej formy czasownika reo ? mówię celowo, stosownie, pięknie?. Słowo rhetor miało w kulturze helleńskiej kilka znaczeń: mówca publiczny na zgromadzeniu, mąż stanu, polityk, wydający wyrok sędzia, nauczyciel wymowy, człowiek wykształcony, krasomówca itd. Termin rhetorike używany był przez Greków z domyślnym techne ...

Historia negocjacji Polski z Unią Europejską od października 2002 do zamknięcia ostatnich obszarów negocjacji.

Jest porozumienie 2002-12-13 Unia uwzględniła najważniejsze postulaty Polski Jak podaje Europap, latach 2004-2006 do polskiego budżetu wpłynie bezpośrednio 1,5 mld euro.

HISTORIA PRASY W XX W.

Wiek XX w historii prasy był okresem znaczących zmian na rynku prasowym. W pracy redakcyjnej coraz większe znaczenie odgrywają agencje prasowe, zajmujące się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji dla potrzeb prasy, a później radia i telewizji.

Transport w Polsce

Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej, dogodny układ krain geograficznych sprawiają, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Obszar Polski pn.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Plugawa, zimna i twarda skorupa to polska arystokracja, kosmopolityczna, obojętna na losy narodu, pogodzona z niewolą i władzą cara, natomiast wewnętrzna, gorąca lawa to patriotyczna, nienawidząca carskiego zaborcy młodzież polska.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

„ Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego? ”   Polska jest krajem, w którym możemy zaobserwować wiele problemów społecznych.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

Odrębność polskiego oświecenia związana z odmiennością warunków polityczno-społecznych a) w Polsce nie jest to ideologia mieszczaństwa, a program postępowej szlachty, należy też pamiętać, że większość pisarzy i publicystów to księża; b) celem działaczy oświecenia nie jest obalenie ustroju feudalnego i monarchii a ich umocnienie; c) nie chodzi o wprowadzenie demokracji parlamentarnej, a zreformowanie parlamentaryzmu polskiego i rozszerzenie go ...

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Pisarze polskiego oświecenia dobrowolnie podporządkowują swe zdolności obowiązkom wobec ojczyzny i oddają pióra w służbę obozu reform, by uczyć, przekonywać, agitować.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tuwim Modlitwa z Kwiatów polskich - poeta nawiązuje do wzorów romantycznych - znowu trzeba się modlić o wolną Polskę, o „chleb z polskiego pola" i o „trumny z polskiej sosny".

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

WNIOSKI: W epoce Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego zweryfikowano tradycyjne ujęcie tematu wsi w literaturze polskiej. Ważnym zjawiskiem w literaturze Młodej Polski było pojawienie się pisarzy blisko z wsią związanych, a więc lepiej rozumiejących chłopów.

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Na przykład historia z zajazdem (przedstawiająca zwykłe bezprawie), czy scena w karczmie wystawiająca szlachcie dziwne świadectwo. Upadek powstania listopadowego, trudne położenie emigrantów polskich, kłótnie wśród samej emigracji, wszystko to sprawia że zamysł Mickiewicza wydaje się oczywisty.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

”Pan Tadeusz”, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - prezentacja kolejnych etapów historii polskiego domu.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

”Pan Tadeusz”, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - prezentacja kolejnych etapów historii polskiego domu.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

” c) Władysław Stanisław Reymont “Chłopi” W powieści tej Reymont ukazuje pełny obraz wsi polskiej końca XIX w.