Rocznice małżeńskie

Czytaj Dalej

Małżeństwo - Osłabienie więzów małżeńskich

W plemionach, w których od niezamężnych dziewcząt i młodzieńców wymaga się czystości, pożądana jest także wierność małżeńska. Cudzołóstwo jest z reguły uważa-ne za ciężkie przestępstwo i karane bardziej surowo niż stosunki przedmałżeńskie, choć i od tej zasady istnieją wyjątki. W wielu...

Pedagogika rodziny - Małżeństwo tymczasowe i trajektorie małżeńskie

Małżeństwa tymczasowe

Zamiast pobierać się „do grobowej deski ludzie”, ludzie będą z góry wiedzieli, że ich związki będą raczej krótko trwałe. Będą też wiedzieli, że gdy drogi małżonków zaczną się rozchodzić i gdy rozbieżność rozwojowa między nimi stanie się zbyt duża, będą...

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc małżeńska i rodzinna

Dla analizy przemocy w rodzinie szczególnie istotną rolę odgrywają wspomniane już mity funkcjonujące w świadomości społecznej. Są one podtrzymywane świadomie i nieświadomie w różnych działaniach społecz­nych. W praktyce trzeba o nich pamiętać i je odkrywać, i jeżeli się da - przeciwdziałać...

Przeszkody małżeńskie

Przeszkody małżeńskie – bigamia; małżeństwo z krewnymi w linii prostej, a w bocznej do 6 stopnia – później do 3 (pożycie - kazirodztwo incestum - karane); pokrewieństwo adopcyjne i powinowadztwo; przeszkody społeczne – między plebejuszami a patrycjuszami –zniesiony przez lex Canuleia 445 r.p.n.e.; zakaz...

Ustawodawstwo małżeńskie cesarza Augusta

W okresie rozluźnienia rygorów społecznych i kryzysu małżeństwa – niechętnie zawierane i częste rozwody. Próbę ratowania instytucji małżeństwa podjął pierwszy princeps, cesarz August, przez unormowanie praw, obowiązków i obyczajów Rzymian. Trzy ustawy: lex Julia de maritandis ordinibus; lex Julia de...

Małżeńskie prawo majątkowe

Żona dzieliła stanowisko społeczne męża honor matrimonii, dzieci wchodziły pod jego władzę (żona – w małżeństwie cum manu) oraz do rodziny agnatycznej.

Żona in manu jako alieni iuris nie mogła mieć własności, jeśli wcześniej była sui iuris i miała jakiś majątek, to drogą conventio in manu...

Ustalenie ojcostwa małżeńskiego

Domniemanie ojcostwa odnosi się do ustalenia ojcostwa dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo w pewnym okresie po jego ustania lub unieważnieniu.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa...

Wymień typy związków małżeńskich

- monogamia – to małżeństwo 1 mężczyzny z 1 kobietą,

- monogamia sesyjna – częste rozwody i śluby,

- poliandria - typ rodziny że kobieta posiada więcej mężów

- poligamia – 1 mężczyzna posiada więcej niż 1 żonę.

Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego

 

Ustalenie ojcostwa oparte jest na różnych przesłankach. W odniesieniu do dziecka małżeńskiego domniemywa się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Co do ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, domniemanie ojcostwa opiera się na fakcie współżycia cielesnego z matką dziecka w okresie koncepcyjnym. Regułą...

Pojęcie i rodzaje małżeńskich ustrojów umownych

 

POJĘCIE: Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie rodziny oraz nowej sytuacji prawnej małżonków w zakresie stosunków osobistych i majątkowych. Należy wskazać 2 rodzaje stosunków majątkowych między małżonkami:

Stosunki powstające wskutek zawarcia małżeństwa, powiązane z wzajemnymi prawami i...

Skuteczność małżeńskich umów majątkowych wobec osób trzecich

 

Umowa majątkowa między małżonkami może w istotny sposób zmienić sytuację wierzycieli, ponieważ skład majątku wspólnego i majątku osobistego wpływa decydująco na skuteczność zaspokojenia ich roszczeń.

W przeciwnym wypadku zawarcie umowy majątkowej nie wpływa na prawa osób trzecich i mogą...

HYMN NA ROCZNICĘ OGŁOSZENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO

HYMN NA ROCZNICĘ OGŁOSZENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO, z woli Naczelnego Wodza wojsku polskiemu do śpiewu podany (inc.

Przeszkody małżeńskie

Właściwości lub osobiste okoliczności, które stoją na drodze do zawarcia związku małżeńskiego nazywamy przeszkodami zrywającymi, przekreślają one bowiem ważność mał-żeństwa.

Należą do nich: niedostateczny wiek, impotencja, już istniejące ważne małżeństwo, święcenia, publicznie złożone...

Kryzysy małżeńskie i ich znaczenie w powstawaniu przemocy.

1.Małżeństwo Przysięga małżeńska stanowi dla młodej pary próg psychologiczny. Przysięga kończy czas huśtawki, niepokoju, niepewności. Wszystkie zapewnienia miłości, wierności jakie padały przed tym decydującym momentem, nie miały waloru nieodwołalności. Jedna i druga strona liczyła się z tym, że może zaistnieć taka trudność, może wyniknąć taka sytuacja, która doprowadzi do rozejścia się. Dopiero przysięga w sakramencie małżeństwa złożona przed ...

Zasady prawa małżeńskiego

Małżeństwo jest instytucją powszechną i podstawową dla każdego społeczeństwa, istniejącą w każdej kulturze. Jest to trwały w swym celu związek między osobami będący uniwersalną instytucją społeczną i zazwyczaj wiążący osoby emocjonalnie, ekonomicznie i prawnie. Małżeństwo stanowi najczęściej podstawę rodziny. Reguły funkcjonowania małżeństwa wyznaczają normy obyczajowe, moralne, religijne i prawne. Jest to związek, w którym małżonkom przysługuje prawo ...

Postępowanie w sprawach małżeńskich

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH W trybie postępowań odrębnych , mogą być rozpoznawane wyłącznie sprawy przekazane do danego trybu. Nie jest możliwe łączenie spraw przekazanych właśnie do trybów odrębnych ze sprawami objętymi trybem zwykłym. W zakresie postępowań w sprawach małżeńskich są rozpoznawane poniższe typy spraw wskazane w art. 425 KPC 1. unieważnienie małżeństwa 2. ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa: - Nie zostało ...

Poznaj siebie, by poznać największe zagrożenie dla trwałości związków małżeńskich i partnerskich.

Minął wiek XX i rozpoczęliśmy swe uczestnictwo w świecie wieku XXI. Jest to okazja aby zastanowić się jak potoczą się losy ludzi i świata w stuleciu którego jesteśmy uczestnikiem. Na tym tle chcę zwrócić uwagę na ten "segment życia społecznego", jakim jest rodzina w Polsce wraz ze swą podstawową instytucją - małżeństwem. W okresie minionych sześćdziesięciu lat rodziny polskie uległy znacznym, istotnym przeobrażeniom. Przeszły ewolucję od tradycyjnej rodziny ...

Kryzysy małżeńskie i ich znaczenie w powstawaniu przemocy.

1. Małżeństwo Przysięga małżeńska stanowi dla młodej pary próg psychologiczny. Przysięga kończy czas huśtawki, niepokoju, niepewności. Wszystkie zapewnienia miłości, wierności jakie padały przed tym decydującym momentem, nie miały waloru nieodwołalności. Jedna i druga strona liczyła się z tym, że może zaistnieć taka trudność, może wyniknąć taka sytuacja, która doprowadzi da rozejścia się. Dopiero przysięga w sakramencie małżeństwa złożona przed ...

Przeszkody małżeńskie

I. Ogólna charakterystyka. Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień człowieka . Z tego nie wynika, że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych ograniczeń. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że „małżeństwo mogą zawierać wszyscy, którym prawo tego nie zabrania". Ograniczenia mogą pochodzić zarówno ze strony prawa Bożego (naturalnego i pozytywnego), jak i ze strony prawa ludzkiego, a więc także kanonicznego. W związku z tym pojawia się ...

Wyrazy małżeńskiej wierności

Małżeństwo, to sakrament zawierany przez dwojga ludzi, niekoniecznie młodych. Przeważnie jest to kobieta i mężczyzna, którzy są dojrzali wewnętrznie i zdecydowanie chcą zrobić krok w przód w swym życiu. Faktem jest, że aby zaistniało prawdziwe małżeństwo, niezbędna jest do tego miłość, czułość, chęć poświęcenia się dla drugiego człowieka, bezgraniczne zaufanie, wierność i coś, co czuje każdy zakochany człowiek, czyli chęć spędzenia reszty życia ze ...