Rock średniowieczny

Rock średniowieczny

Czytaj Dalej

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

 

Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem...

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

 

W bardzo słownikowy sposób średniowieczem możemy nazwać epokę rozciągającą się między starożytnością, a czasami odrodzenia. Dokładne ramy czasowe trudno ustalić, jednakże przyjęło...

Gatunki dramatyczne - Gatunki dramatu średniowiecznego

Gatunki dramatu średniowiecznego — to przede wszystkim misteria: widowiska sceniczne o tematyce zaczerpniętej z Biblii oraz z żywotów świętych, a następnie moralitety: utwory o charakterze dydaktycznym,w których występowały alegoryczne postacie rozprawiające o prawidłach ludzkiego losu, o pokusach...

Dlaczego kroniki średniowieczne zaliczamy do literatury? Omów na przykładzie Kroniki Galla Anonima

Kroniki to utwory średniowieczne o tematyce historycznej, zaliczane do tzw. Historiografii. W naszej literaturze zachowały się do dziś Kronika Wincentego Kadłubka, Kronika Janka z Czarnkowa i Kronika polska Galla Anonima. Pisana jest po łacinie i przez cudzoziemca – nieznany autor, prawdopodobnie...

Czym była średniowieczna pokora? Założona franciszkanizmu w Kwiatach ś. Franciszka

Św. Franciszek z Asyżu (właściwe nazwisko Giovanni Bernardone) urodził się w 1182 roku. Uczył się w szkole prowadzonej przez duchownych. Ponieważ pochodził z zamożnej rodziny, w młodości nie stronił od zabaw, szaleństw i nocnego życia, ale zawsze był hojny dla biednych. Podczas długiej...

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Asceza jest to wyrzeczenie się dóbr materialnych, ziemskich, postawa preferująca dobra duchowe, umartwienie ciała, by doskonalić się w cnocie. Celem postawy ascetycznej było osiągnięcie świętości. Ascetę cechowało postawienie wszystkiego na jedną kartę, maksymalizm postawy, tzn. całkowite...

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Myśl o śmierci zajmowała bardzo ważne miejsce w literackim dorobku średniowiecza. Już od XI w. pojawiały się teksty określane mianem contemptus mundi, w których ukazywana była marność rozkoszy i wspaniałości doczesnego świata wobec nieubłaganej śmierci, która dosięgnie każdego człowieka...

Omów znane ci średniowieczne zabytki języka polskiego

Początki dziejów naszego języka wiążą się z kształtowaniem się naszej państwowości i przyjęciem chrześcijaństwa w 966 roku. Państwo Mieszka I scalało wcześniejsze państwa plemienne. Każde z tych plemion posługiwało się swoim dialektem. Dialekty te różniły się między sobą. Nie były to...

Polskie dziejopisarstwo średniowieczne

U progu naszego piśmiennictwa stoi oczywiście Kościół. Pierwsze zapiski zawdzięczamy katedrom biskupim. Za Chrobrego było ich już pięć. I właśnie owe katedry rozsyłały podległym sobie kościołom karty pergaminowe tzw. tabulae paschales, zawierające wykazy świąt ruchomych na 19 lat. Na brzegach...

Antyczny („Iliada”) i średniowieczny („Pieśń o Rolandzie”) wzór rycerza doskonałego.

 

„Iliada” opisuje jeden z epizodów ostatniego roku trwającej 10 lat wojny o Troję (Ilion) – gniew Achillesa, który został obrażony przez wodza Greków, Agamemnona, który zabrał mu brankę wojenną, Bryzeidę oraz z powodu śmierci jego przyjaciela, Patroklosa, poległego z ręki Hektora. Księgi „Iliady”...

Asceta i rycerz, jako dwie różne średniowieczne postawy (parenetyczny charakter lit. średniowiecza)

 

- asceta i rycerz stanowią dwa podstawowe wzorce osobowe propagowane w parenetycznej literaturze średniowiecznej, obok postawy franciszkańskiej; trzeba wspomnieć, że pareneza polega właśnie na propagowaniu pewnych wzorców osobowych, ideałów i wartości, którymi powinien kierować się człowieka danej...

Wobec Boga i świata: modele postaw w utworach średniowiecznych

 

- w średniowieczu występuje wiele różnych postaw wobec świata i, co najważniejsze, Boga, bowiem zawsze jest on uznawany za postać panującą nad światem, a więc człowiek musi się jemu podporządkować;

- scholastyka uznaje, że człowiek powinien zająć się dowodzeniem prawd religijnych poprzez...

Przedstaw historiografię średniowieczną

 

- jest jedną z ciekawszych dla nas działalności pisarskich średniowiecza, gdyż przybliża nam kształt życia i historię tego okresu; można podzielić na kilka różnych kierunków:

- pierwsze zapiski historyczne związane oczywiście są z kościołem, a dokładnie najpierw z katedrami biskupimi, a potem...

Bogurodzica, Lament świętokrzyski arcydziełami średniowiecznej liryki religijnej (teksty), znaczenie historyczne i analiza języka

"Bogurodzica" jest najwspanialszą i najstarszą polską pienśią religijną. Nie znamy dokładnej daty jej powstania. Jej powstanie wiąże się z okresem pomiędzy wiekiem X i XIV, a najczęściej przyjmuje się pierwszą połowę wieku XIII. Z powstaniem "Bogurodzicy" w X wieku wiąże się legenda...

Ockham i krytycyzm średniowieczny

KRYTYCYZM ŚREDNIOWIECZNY

zarzuty wobec systemów scholastycznych (wobec „starej szkoły”): pojęciowy realizm, dogmatyczne pojmowanie nauki, abstrakcyjny tok rozumowania

nowe postulaty: nominalizm, sceptycyzm, intuicyjno – empiryczny program badań

ośrodki: Paryż, Oksford

główny...

Empiryzm średniowieczny – Roger Bacon (odłam augustynizmu)

CECHY OXFORDZKIEJ SZKOŁY EMPIRYCZNEJ:

metafizyka w duchu Augustyna, nauka w duchu empiryzmu

ośrodek – Oksford, przedstawiciel – Bacon

poprzednicy:

szkoła w Chartres (kontynuacja, ale uzupełniona przez materiały dostarczone przez Arabów)

Oxfordzcy myśliciele: Alfred z Sareshel (Alfred Anglicus), Robert...

Dzieje Tristana i Izoldy jako przykład średniowiecznej etyki i miłości

Około X wieku - w rezultacie ukształtowania się monarchii feudalnych - obok kościelnej twórczości łacińskiej zaczęła powstawać także różnorodna i bogata literatura w językach narodowych, głównie w ośrodkach dworskich, które wytworzyły kulturę rycerską, swoiste obyczaje i wzory osobowe. Bujną...

„Bogurodzica” jako arcydzieło polskiej poezji średniowiecznej

Utworem w pełni zasługującym na miano arcydzieła, jakie nadaje się utworom wybranym, wybitnym, jest „Bogurodzica”. Najstarszy odpis Bogurodzcy pochodzi z 1406r.(tzw. przekaz krakowski I ), jednakże sam utwór powstał znacznie wcześniej, napewno po wieku X i przed wiekiem XIV ; najczęściej przyjmuje się...

Parenetyczna funkcja literatury średniowiecznej

Literatura parenetyczna obejmuje utwory kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych. Każda epoka tworzy własne, zgodne ze swą ideologią, wzory zachowań ludzkich i stara się je upowszechniać. Mogą mieć one charakter ogólny lub elitarny czy klasowy...

Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i marksizmu

Starożytność. Arystoteles uważał, że państwo powstało na drodze naturalnego rozwoju. Ludzie łączyli się w rodziny, te w osady a następnie w koinonia, miasta-państwa w celu osiągnięcia szczęścia i samowystarczalnego istnienia. Zadaniem takiego polis miało być zapewnienia ludziom cnotliwego...