Rock in a Hard Place

Czytaj Dalej

Funkcje płac

Jednakże płacić trzeba przede wszystkim za pracę, która oznacza zarówno wkład włożony w jej wykonanie, wysiłek związany z pracą, niezbędne umiejętności i inne czynniki związane z faktem wykonania różnych czynności, pełnieniem różnych funkcji, wykonaniem danego zawodu itp.

Aktywizacja motywacyjnej funkcji płac

wynagradzane powinny być tylko efekty dobre, lepsze od przeciętnych lub nawet tylko najlepsze - takie motywowanie sprzyja wyzwalaniu inicjatywy i przedsiębiorczości, skłania do poprawy efektów pracy ponad poziom minimalny, ułatwia za­chowanie zróżnicowanej wysokości i częstotliwości gratyfikacji, co podnosi ich siłę motywacyjną, jak też ułatwia gospodarne i efektywne wykorzystanie ograniczonych środków na wynagro­dzenia za pracę; * po ...

Płaca zasadnicza

Fakt, iż płaca zasadnicza wypłacana jest niejako w oczekiwaniu rezultatów każe, by oprócz informacji na temat rynku, rozważyć użycie następujących kryteriów jako determinant płacy zasadniczej: zakres odpowiedzialności stanowiska wymagany wysiłek niekorzystne warunki pracy niezbędne umiejętności udział w generowaniu zysku wkład w rozwój firmy doświadczenie historia przeszłych osiągnięć (jako ...

Rodzaje plac zmiennych

Do głównych należą: Premie indywidualne.

Płaca zespołowa

      Możliwe problemy płacy zespołowej obejmują: postępowanie z członkami zespołu stale pracującymi najsłabiej, a uczestniczącymi w podziale premii dla zespołu, wyeliminowanie zdrowej konkurencji pomiędzy członkami zespołu na skutek zmniejszenia motywatorów indywidualnych, dopilnowanie, by liderzy zespołów podejmowali obiektywne decyzje na temat relatywnego wkładu członków zespołu i ich udziału w premii dla ...

Charakterystyka systemu Just in time

  System "Just in time" Powstanie systemu “Just in time” (JIT) związane było z dążeniem przedsiębiorstw do osiągnięcia jak największej elastyczności i szybkości w zaspakajaniu potrzeb potencjalnego klienta.

Znaczenie i istota planowania płac w przedsiębiorstwie

 

Podstawą planowani płac w przedsiębiorstwie są z jednej strony prognozy i plany sprzedażyproduktów i usług, z drugiej zaś kosztów pracy.

W planowaniu możemy wyróżnić trzy generalne podejścia.

 

Pierwsze polega na ustaleniu globalnej kwoty środków w skali przedsiębiorstwa oraz przeciętnych płac...

OGÓLNE ZASADY PRAWA WOJENNEGO(IUS IN BELLO)

Prawo wojenne należy do najstarszych działów prawa międzyn.Także w czasie wojny istnieją pewne wspólne wartości,które są w jakiejś mierze uznawane i respektowane przez wojujących.Są to nie tylko określone wartości humanitarne,ugruntowane w świadomości społeczeństw,jak zakaz zabijania starców i...

Logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - Koncepcja Just - in - Time

Wiele uważanych dziś za typowo japońskie koncepcje zarządzania logistycznego, w tym Just-in-Time, miało swoje początki w Stanach Zjednoczonych.

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - SYSTEM JUST-IN-TIME

System-Just-in-time jest jedną z najnowszych form kształtowania zapasów. System just-in-time jest ryzykownym systemem zarządzania zapasami.

CHRONOLOGIA JUST IN TIME

Należy jednak w tym miejscu wspomnieć o powodach, dla których to właśnie w Japonii system JIT osiągnął taką popularność opartą na niekwestionowanej skuteczności- w dwóch słowach można napisać: japońska mentalność, a rozszerzając: koncentracja na pracy i permanentnym doskonaleniu siebie a przez to metod wytwarzania, ciągłe szukanie nowych i lepszych rozwiązań, odejście od indywidualizmu na rzecz działania zespołowego i nastawienie na osiąganie ...

PODSTAWOWE SKŁADOWE SYSTEMU JUST - IN - TIME

Może się to znacznie przyczynić do wzrostu motywacji i pomóc w finansowaniu implementacji JIT, System JIT stawia pewne wymagania, których spełnienie jest konieczne do skutecznego wdrożenia: - zwiększenie elastyczności (wymaga to wszechstronnych pracowników), - konieczność przestawienia systemu na "ssący"- produkowanie tylko na zamówienie, - wszystkie informacje wpisane na karcie (kanban)- pomaga to powiązać poszczególne elementy procesu ...

CELE JUST - IN - TIME

W systemie Just-In-Time można wyróżnić 3 główne cele: 1.

WYKORZYSTANIE METODY JUST - IN - TIME

Powszechnie jest wykorzystywany w trzech głównych kierunkach, jako: - narzędzie do eliminowania zbędnych zapasów i ograniczenia marnotrawstwa, - metoda do obniżania kosztów, zwiększania przepływów materiałowych i zwiększania zysku, - instrument do prowadzenia skutecznej walki konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku klienta.

OGRANICZENIA SYSTEMU JUST - IN - TIME

A są to: - różnice kulturowe, - ugruntowane, tradycyjne podejście, polegające na magazynowaniu dużych ilości zapasów, - różnice w implementacji systemu- ze względu na specyfikę Japonii, korzyści z wdrażania JIT w innych krajach mogą trochę odbiegać od wzorców japońskich, - utrata indywidualności, - utrata samodzielności w próbach rozwiązywania ewentualnych problemów- pracownicy musza stosować się do wytycznych, - ...

Zakaz "reformationis in peius" w post. adm. i sądowoadministracyjnym

Z postępowaniem rozpoznawczym i orzekaniem sądu wiąże się istotna dla oceny skargi kwestia związania sądu administracyjnego zakazem reformationis in peius.

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym

Instytucja zakazu reformationis in peius opiera się na zasadzie, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść odwołującego się, chyba, że skarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

JAKIE WYRÓZNIA SIĘ SYSTEMY PŁAC I JAKA JEST SPOŁECZNA ROLA PŁACY

Premie mogą być indywidualne lub zespołowe, bezpośrednie lub pośrednie.

A cat in the rain - Ernest Hemingway

With respect to "Cat in the rain" discuss Hemingway's philosophy of life and style of writing. Another important aspect are weather descriptions, which usually constitute substantial part in his writing and introduce the readers into the atmosphere of a story.

A letter from parents to a host family in USA

Adam is a very ambitious boy and in the event of beginning problems it can lead to overstrain, so please be in close contact with school and arrange adequte help to ensure necessary rest.