Pozycja pozwanego w stadium in iure

Iusiurandum in iure – przysięgę w obecności pretora o nieistnieniu roszczenia , która zastępowała wyrok i oddalała powoda z jego żądaniem.

Confessio in iure

Postępowanie kończyło się wówczas w fazie in iure, a confessio stanowiło wyrok i tytuł egzekucyjny.

Restitutio in integrum

Restitutio in integrum (przywrócenie do stanu pierwotnego) – pozaprocesowy środek ochronny udzielany przez pretora po zapoznaniu się z istotą sprawy, uznając za niebyły fakt , z którym prawo łączyło niekorzystne dla kogoś skutki prawne.

Personae in mancipio

W mancipium mogło być oddane dziecko przez swego ojca. Było ono praktykowane w okresie republiki , stanowiło formę okresowego wynajmu usług syna czy córki obcej osobie celem np. przyuczenia do zawodu.

W okresie klasycznym zachowało się jako skutek wydania dziecka pokrzywdzonemu celem odpracowania szkody...

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA IN IURE

Cechą wspólną procesów legisakcyjnego i formułkowego ( zwanymi zwyczajnymi)jest dwufazowość toku postępowania ; przygotowawcza ( in iure )przeprowadzana zawsze przed urzędnikiem państwowym i rozstrzygająca ( apud iudicem ) tocząca się w innym miejscu i czasie przed sędzią prywatnym.

Postępowanie in iure i apud iudicem

Stadia procesu cywilnego zwyczajnego : in iure – przed urzędnikiem magistraturalnym (pretorem, edylem kurulnym); przygotowanie przez urzędnika i nadanie biegu procesowi oraz udzielenie odpowiednich środków procesowych i zatwierdzenie wybranego przez strony sędziego; wezwanie pozwanego do stawienia się przed pretorem – in ius vocatio, dla umożliwienia wszczęcia procesu, czy też egzekucji następowało z inicjatywy powoda, a nie ...

Actiones in rem i actiones in personam. Prawa podmiotowe względne i bezwzględne

Actiones in personam – wynikające z wierzytelności, skierowane do konkretnej osoby – dłużnika – wymienianej w intentio formułki. Actiones in rem – wynikały z innych praw gł.

Actiones in ius – in factum (conceptae)

(intentio in ius conceptae) Actiones in factum conceptae – skarga pretorska oparta na konkretnym stanie faktycznym, który wymieniał w intentio.

Restitutio in itegrum

Udzielenie restitutio in intgrum powodowało uznanie niekorzystnej czynności, czy terminu za niebyłe, a sytuację osoby poszkodowanej do stanu pierwotnego.

Ustawa o Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO)

Regionalne Izby Obrachunkowe przedstawiają opnie w sprawach:

możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez j.s.t.

prawidłowości załączonej do budżetu j.s.t. prognozy kwoty długu tej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących uchwalania...

Zakaz „reformatio in peius” w postępowaniu administracyjnym

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że : - rażąco narusza prawo - rażąco narusza interes społeczny.

Na czym polega metoda „Just in time”?

Just in time – JIT- idealna harmonia podaży i popytu( produkcja bezzapasowa).

Co to jest zapłodnienie in vitro?

Specjaliści pracujący w klinikach leczących niepłodność są w stanie wydostać około 90% dojrzałych komórek z macicy i doprowadzić do zapłodnienia in vitro w około 90% przypadków.

Rio de Janeiro

W mieście znajduje się też wiele państwowych instytutów badawczych, mię­dzy innymi instytuty fizyki, energii atomowej, geo­logii, geografii i statystyki. W Rio wydawane są też liczne czasopisma, między innymi mieszczą się tu redakcje dwóch dzienników ogólnokrajowych: Jornai do Brasil i O Globo.

Ayers Rock (Uluru)

To właśnie Gosse nazwał tę górę Ayers Rock - na cześć lorda Henry'ego Ayersa, później­szego premiera Australii. naszego stulecia do Ayers Rock docierali tylko wytrawni podróżnicy, turystyka masowa zaczęła się dopiero po wybudowaniu drogi łączącej górę z pozostałymi częściami Australii.

Co to jest zapłodnienie pozaustrojowe (In vitro)?

In vitro oznacza „w probówce" - gdyż do zapłodnienia dochodzi w laboratorium.

CHOŁONIEWSKI ANTONI, MYSZKA, pseud. Scriptor i in.

Scriptor i in. Przyczynił się do założenia Instytutu Nar. in.