Ojcowski Park Narodowy - WODY

Obecna sieć rzeczna Parku wykształciła się pod koniec trzeciorzędu w wyniku wgłębnej erozji potoków. Głównym ciekiem jest Prądnika jedynym jego dopływem na terenie Parku jest Sąspówka.

Ojcowski Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Fauna parku jest bardzo bogata. Najliczniej reprezentowany i najbardziej urozmaicony jest świat owadów, liczący około 4600 gatunków, w tym m.

Ojcowski Park Narodowy - ROŚLINNOŚĆ

W okresie tworzenia Parku głównymi zbiorowiskami leśnymi były bory mieszane (38% powierzchni Parku), w których dominowała sosna, jodła i świerk.

Ojcowski Park Narodowy - KULTURA MATERIALNA I TURYSTYKA

Gromadzi ono dane o zasobach i zjawiskach zachodzących na terenie parku, przygotowuje warunki do prowadzenia badań naukowych oraz propaguje wiedzę o parku i regionie.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Charakterystyczną cechą występującej tu roślinności jest jej wybitnie borealny charakter, a także współistnienie zbiorowisk mających swoje optima rozwoju w Europie Środkowej i Południowo -Wschodniej.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Warunki klimatyczne

3 m/s, chociaż udział wiatrów wschodnich jest większy niż w centrum kraju.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ukształtowanie terenu

Występuje tu duże zagęszczenie różnorodnych form geomorfologicznych tworzących zupełnie młody krajobraz polodowcowy, jednakże bez jezior.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Stosunki wodne

Pod względem hydrograficznym obszar ten znajduje się w większości w zlewni Supraśli. Przez wschodnie tereny przebiega dział wodny Wisły i Niemna, a przez północne dział wodny Biebrzy i Supraśli, niższego rzędu. Wytworzyły się tu rzadko spotykane torfowiska wysokie, a w dolinach rzek torfowiska...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Fauna

Teren ten jest miejscem bytowania 154 gatunków ptaków w tym 139 gatunków lęgowych. Najbardziej znanym przedstawicielem fauny jest jeleń osiągający tu duże rozmiary i poroże.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ochrona krajobrazu

Jest ona realizowana przez tworzenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Z jednej strony spełniają one rolę terenów żywicielskich (ekosystemy rolne, leśne), z drugiej zaś stanowią najważniejsze tereny dla wypoczynku pobytowego i masowego wypoczynku świątecznego.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Jałówka

Zbiorowiska roślinne przyporządkowane są trzem odrębnym seriom rozwojowym, reprezentującym cały przekrój roślinności Puszczy Knyszyńskiej: a) seria wysoczyznowa: związana jest z suchymi, wysoko położonymi siedliskami z głębokim poziomem wód gruntowych.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Krasne

tajęża jednostronna Rezerwat znany jest z występowania sosny ekotypu supraskiego; drzewostany z panującą sosną zajmują 65 % powierzchni rezerwatu.

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat "Woronicza"

Jest to jeden z nielicznych rezerwatów obejmujących całą zlewnię strumienia wraz z jego strefą źródliskową.

Parki Narodowe w Polsce - Babiogórski Park Narodowy

Głównym jednak inicjatorem utworzenia parku narodowego był geograf, turysta i miłośnik przyrody - kierownik schroniska polskiego na Markowych Szczawinach - Władysław Miodowicz.

Parki Narodowe w Polsce - Biebrzański Park Narodowy

W Południowym i Środkowym Basenie parku wytyczone są piesze szlaki o długości ponad 195 km, a przy nich wybudowano 8 wież widokowych, zagospodarowano 3 pola biwakowe (Grzędy, Barwik, Osowiec), przygotowano 2 trasy wodne: Biebrza z Lipska do jej ujścia do Narwi - 135 km oraz Jegrznia i Ełk z Rajgrodu do jej ujścia do Biebrzy - 64,4 km.

Parki Narodowe w Polsce - Park Narodowy Bory Tucholskie

Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie, Dolina Brdy, Jelenia Góra, Jezioro Ciche, Jeziorka Dury, Jeziorka Kozie, Jezioro Laska, Jezioro Mętne, Jezioro Miedzno Jezioro Zdręczno, Kręgi Kamienne w Odrach, Krzywe Koło, Małe Łowne, Nawionek, Ustronie, Źródła Stążki, - projektowane rezerwaty przyrody: Bagno nad Stążką, Bielska Struga, Czapliniec ...

Parki Narodowe w Polsce - Gorczański Park Narodowy

Park obejmuje centralną część pasma Gorców: masywy Turbacza, Gorca, Kudłonia, dolinę Kamienicy. Gorczański Park Narodowy jest typowym parkiem górskim, z piętrowym układem drzewostanów.

Parki Narodowe w Polsce - Kampinoski Park Narodowy

Kontrast krajobrazów wydm i bagien jest najbardziej charakterystycznym elementem pejzażu Kampinoskiego Parku Narodowego. ), sarna, dzik, wilk, lis, zając, jeleń, borsuk, bóbr (przeniesiony z Wigierskiego Parku).

Parki Narodowe w Polsce - Magurski Park Narodowy

Park reprezentuje subregion Pasm Magurskich w regionie Beskidu Niskiego, położony od 380 do 800 m n. We wsi Krępna znajdują się niewielkie ośrodki rekreacji letniej, położone nad niedużym zalewem.

Parki Narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

Walory te przyczyniły się do utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego, szeregu Jurajskich Parków Krajobrazowych, a także otaczających je stref chronionego krajobrazu.