Rock elektroniczny

Czytaj Dalej

Pozasklepowe formy sprzedaży detalicznej - Elektroniczna forma zakupów

Jest odmianą sprzedaży wysyłkowej. U jej pod-staw leży postęp techniczny. Sprzedaż tę charakteryzują cztery kierunki specjalizacji asortymentowej:

sprzedaż szerokiego asortymentu towarów na ogół nieżywnościowych,

aktywizacja popytu na artykuły renomowanych marek o wysokiej jakości i...

Zmiany w mediach elektronicznych po roku 1989

funkcjonowania mediów elektronicznych: Program - zestaw audycji radiowych lub TV, regularnie rozpowszechnianych, pochodzących od jednego nadawcy Audycja - część programu radiowego lub TV, stanowiących odrębną całość ze względu na treść, przeznaczenie lub autorstwo przekazów Nadawca - osoba, która tworzy lub zestawia programy i rozpowszechnia je lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania w całości bez zmian ...

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Podstawowym zadaniem Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich jest właśnie doprowadzenie do sytuacji, kiedy nie będzie to konieczne i klient korzystający z dowolnego produktu bankowości elektronicznej będzie mógł kontaktować się z dowolnym bankiem.

UZALEŻNIENIE OD MASS MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

”  Te przemyślenia mojego dziecka spowodowały, że postanowiłam zbadać jaki wpływ mają media elektroniczne na młodzież.

Rynek paliw płynnych i ciekłych - Elektroniczny system euroShell

informacje, istnieje możliwość wprowadzania centrów kosztowych oraz otrzymania zestawienia w formie elektronicznej.

Elvis Presley: THE KING OF ROCK´N ROLL - wypracowanie

When Elvis Presley, the king of Rock n n Roll, died in 1977, President Carter called him "a symbol of America. His type of music came to be called "Rock n` Roll" because of its strong dance rythm.

Forma czynności bankowej – w tym forma elektroniczna

Forma elektroniczna – oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych mogą być dokonywane za pomocą elektronicznych nośników informacji, jeżeli są odpowiednio sporządzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.

Proszę przedstawić koncepcję dowodu elektronicznego

Dowód elektroniczny (cyfrowy) to dowolny: sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dane, które mogą być użyte w celu udowodnienia: kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego lub w jaki sposób dopuścił się czynu niezgodnego z prawem

Co to jest podpis elektroniczny

Jednoznacznie identyfikujący nas ciąg cyfr niezbędny do zawierania umów cywilno-prawnych na odległość w środowisku elektronicznym - przede wszystkim w internecie. Podpisy elektroniczne są wydawane odpłatnie zainteresowanym przez specjalne centra certyfikacji.

Układy elektroniczne

Układy elektroniczne, nawet te najbardziej złożone, składają się w dużej części ze zwykłych rezystorów (czyli oporników) i kondensatorów.

Co to jest handel elektroniczny?

Jeśli nadawca i odbiorca nie dysponują odpowiednim oprogramowaniem kodującym i dekodującym, poczta elektroniczna jest niewiele bezpieczniejszą formą wymiany infor­macji niż kartka pocztowa. Dziś w większości transakcji elektronicznych korzysta się ze specjalnego systemu szyfrowania z kodem.

Ayers Rock (Uluru)

To właśnie Gosse nazwał tę górę Ayers Rock - na cześć lorda Henry'ego Ayersa, później­szego premiera Australii. naszego stulecia do Ayers Rock docierali tylko wytrawni podróżnicy, turystyka masowa zaczęła się dopiero po wybudowaniu drogi łączącej górę z pozostałymi częściami Australii.

Elektroniczne maszyny cyfrowe

Następny skok w rozwoju urządzeń liczących związany był z pojawieniem się elektronicznych maszyn cyfro­wych - komputerów. Potem naro­dził się pomysł przechowywania programu we­wnątrz pamięci komputera również pod postacią elektronicznych sygnałów.

Jak powstają publikacje elektroniczne w DTP?

Tego ty­pu publikacje elektroniczne - na przykład cyfro­we encyklopedie - są często rozpowszechniane na dyskach CD-ROM lub za pośrednictwem sieci komputerowej. Acrobat, wyprodukowany przez Adobe System, jest wiodącym oprogramowa­niem do tworzenia publikacji elektronicznych.

Elektroniczny pomiar odległości

Najdokładniejszą metodą wyznaczania odległości jest obecnie technika zwana elektronicznym pomia­rem odległości.

Istota i zakres gospodarczych zastosowań elektronicznej wymiany danych EDI/EDW

EDI jest technologią wymiany dokumentów o standardowych formatach w formie komunikatów elektronicznych.

ZAKUPY ELEKTRONICZNE

Liczba osób dokonujących elektronicznych zakupów w domach jest nadal stosunkowo niewielka, ale najprawdopodobniej wzrośnie, ponieważ coraz w ięcej konsumentów podłącza się do telewizji kablowej i nabyw a komputery osobiste.

Bankowość elektroniczna

Charakterystyka Bankowość elektroniczna serwis oferowany przez niektóre banki, dzięki któremu klient ma dostęp do swojego rachunku za pośrednictwem urządzenia elektronicznego (komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu, telefonu komórkowego) i łącza telekomunikacyjnego.

Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych

Charekterystyka Elektroniczny Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych (ERSPW) - elektroniczna platforma hurtowego obrotu obligacji i bonów skarbowych na regulowanym rynku pozagiełdowym, Centralnej Tabeli Ofert (Obecnie BondSpot).

Elektroniczny kod produktu

Charakterystyka EPC (Electronic Product Code, Elektroniczny Kod Produktu) - jest swego rodzaju numerem seryjnym, unikatowym na skalę globalną, który można określić mianem następcy standardowego kodu kreskowego.