Rock and Roll Hall of Fame

Rock and Roll Hall of Fame

Czytaj Dalej

The price of fame

This argument seems false to me: even though some people are more visible and well-known than others, they should still be able to draw a line between their professional and personal lives. This balance between individual and public rights is one Princess Diana might well have applauded.

Elvis Presley: THE KING OF ROCK´N ROLL - wypracowanie

When Elvis Presley, the king of Rock n n Roll, died in 1977, President Carter called him "a symbol of America. His popularity increased steadily; he became an instant hit in the charts and in concert halls.

The good points and bad points of being rich and famous

There are advantages and disadvantages of being rich and famous. And it’s good to be famous too. And here in Poland Adam Małysz who has become almost national hero after this historical win in World Cup.

My Positive and Negative Sides of My Character

My Positive and Negative Sides of My Character I am not a prefect person, like everyone I have some positive sides and some negative sides of my character. I look for excitement and action in my life, and I don?

BROOKE ALAN wicehrabia Alanbrooke of Brookeborough (1883-1963) - marszałek polny

Brytyjski oficer, jeden z najbardziej zasługujących na uwagę strategów II wojny światowej. Jego wojenna kariera rozpoczęła się w 1940 r., gdy jako dowódca II korpusu brytyj­skich sił ekspedycyjnych (zob. Bry­tyjski Korpus Ekspedycyjny) we Francji kierował obroną *Dunkierki. Odwołany do Londynu przed...

DUKE OF YORK - okręt

Trzeci pancernik typu *King Georg V służbę we Flocie Macierzy­stej *(Home Fleet) rozpoczął w listo­padzie 1941 r. W grudniu tego roku na jego pokładzie brytyjski premier Winston Churchill popłynął do Annapolis na konferencję z prezy­dentem Franklinem D. Rooseveltem. W 1942 r. Duke ofYork, skierowany na...

MDI (Ministry of Defence) - organizacja

Brytyjska organizacja naukowa za­kamuflowana pod nazwą „Minister­stwo Obrony 1", powołana w 1939 r. pod kierownictwem mjr. Millisa Jefferisa w celu konstruowa­nia specjalnych rodzajów broni. W czasie wojny opracowała 26 ty­pów broni, w tym *PIAT-a oraz spe­cjalne wyposażenie używane przez brytyjską 79...

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

PRINCE OF WALES - okręt

Brytyjski pancernik, drugi z typu *King George V, tuż po zakończeniu budowy wyruszył w maju 1941 r. do walki z niemieckim pancernikiem ^Bismarck; mimo wielu awarii sy­stemu kierowania ogniem słabo wy­szkolona załoga trafiła dwukrotnie Bismarcka, powodując znaczne uszkodzenia zbiornika paliwa i jed­nej z...

Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

Księgowa stopa zwrotu (zysku) jest to stosunek oczekiwanego rocznego zysku netto projektu (metoda nie uwzględnia wartości amortyzacji, która stanowi wraz z zyskiem wartość przepływów pieniężnych) do tzw. inwestycji przeciętnej, czyli wartości księgowej środka trwałego w środkowym momencie jego...

Przeciętna stopa zwrotu (ACCOUNTING RATE OF RETURN, AVERAGE RATE OF RETURN)

Jest to relacja przeciętnego rocznego zysku z danej inwestycji pomniejszonego o wartość inwestycji do nakładów inwestycyjnych. Przeciętna stopa zwrotu informuje jaką część nakładu zostanie pokryta średniorocznym zyskiem. Ujemna wartość ARR oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku...

Metodologiczny empiryzm F. Bacona - Bacon Francis, baron of Verulam (1561-1626)

Angielski filozof, prawnik i mąż stanu. Wielokrotny członek parlamentu, od 1618 lord kanclerz, 1621 wicehrabia Saint Albans - w tymże roku utracił urzędy oskarżony o łapownictwo; resztę życia spędził w odosobnieniu. Nawiązywał do myśli starożytnej, zwłaszcza Demokryta i empirycznych tradycji...

Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: G. Stanley Hall

- Teoria atawizmu – zabawy są szczątkami dawnych pokoleń, które zachowały się u dzieci, w zabawie dochodzą do głosu atawistyczne skłonności natury ludzkiej, a jej celem jest wyzbycie się szczątków zbędnych już funkcji (polowanie).

- wychowanie i kształcenie powinno polegać na wspieraniu...

Advantages and disadvantages of living abroad

But usually people , when meeting foreigner , tend to be nice and treat you well . Secondly , you will certainly miss your family , your old friends , or perhaps your girlfriend . It can broaden ones knowledge of the world , customs and people .

Advantages and disadvantages of living in the country

She told me, that the country is her nightmare and she want to get out of there. There are no advantages, but only disadvantages, and the worst is that there is no scholls in the area. If you want to live in the country you have to be rich and have a car.

Advantages and Disadvantages of watching TV

As many people know , we can divide watching TV to situations when it is useful and helpful for us and unfortunately harmful . But if you have enough money , throw away your TV-SET , and take a plane tovisit these places .

AIDS - the terrible disease of present days

350 thousand people are estimated to have the disease and that another million may get it within the next five years. We should learn as much as it possible about AIDS and, since there isn't any cure for it at present, be as helpful and understanding as possible to those suffering from this terrible disease.

AIDS - the problem of contemporary word

They live under big pressure, afraid of dying lonely and painful death. Ills lose their jobs, friends and family. But some of them have enough power and faith to fight with their disease.

Alaska - one of the most beautiful states

The Southeast consists of a thin strip of mainland and islands. The result is giant-sized fruits and vegetables - strawberries larger than eggs and 75-pound cabbages!

An essay about this and that

In fact he needed the money because he had bought a lot of gold, which has a number of industrial uses (it is very workable and conducts electricity), and which he used to make the wires. Now I am sitting at the table drinking whiskey, smoking a hand-rolled blend-tobacco fag and writing this.